Met “Maasstruinen” gaat Milsbeek voor “Kern met Pit”

Door Wim Bindels

Het buurtcomité “No Stone Base” heeft indertijd een plannetje gemaakt voor de realisering van een wandelpad langs de boorden van de Maas, de Niers en de Teelebeek. Dit gebeurde in het verlengde van het voorstel om in de voormalige steenfabriek o.a. een bezoekerscentrum te realiseren. De bedoeling was om hierbij gebruik te maken van plannen die er bestonden voor het maken van natuurvriendelijke oevers langs de Maas, de herinrichting van de Gebrande Kamp en het natuurlijker maken van de Teelebeek. Het plan werd vervolgens in het programma van de stichting Cultuurbehoud Milsbeek opgenomen met als doel om langs het wandelpad ook aandacht te vestigen op de historie van het gebied. Helaas stagneren de plannen voor een nieuwe bestemming van de voormalige steenfabriek onder andere omdat er nog geen overeenstemming is tussen eigenaar Wienerberger en de gemeente Gennep.

De plannen voor de herinrichting van de Teelebeek werden begin 2015 wel concreet en in dat voorjaar werd er een inspraakbijeenkomst gehouden. Hier kon kennis genomen worden van het plan “Herinrichting Tielebeek” van het Waterschap Peel- en Maasvallei. Dit plan heeft betrekking op de benedenloop van de Teelebeek tussen de Rijksweg en de uitmonding in de Maas. Het doel is om de natuurfunctie van de beek en de ecologische waarde te verhogen. Dit gebeurt o.a. door de beek plaatselijk te versmallen en ondieper te maken, ze een slingerend (meanderend) verloop te geven en de onvoldoende functionerende vistrappen en de andere stuwen te verwijderen. Dit alles moet een betere vismigratie tussen de Maas en de voet van de stuwwal mogelijk maken. Nieuwe duikers maken de beek ook passeerbaar voor kleine zoogdieren waaronder de in dit gebied voorkomende das.
Na kennisname van de plannen is een werkgroep geformeerd die behalve mijzelf bestaat uit Martien Holthuysen (namens de stichting Cultuurbehoud) en Ronald Starrenburg (voorzitter van de stichting SL!M). Het doel was om de mogelijkheden te onderzoeken voor realisering van het struinpad “Maasstruinen”. Er werden o.a. gesprekken gevoerd met ambtelijke vertegenwoordigers van het Waterschap Peel- en Maasvallei, bestuurslid Bert Felling, het bureau Kragten (ontwerper van het plan), Rijkswaterstaat, het IVN, Jan Peter Sengers en de gemeente Gennep. Door het Waterschap werd de medewerking toegezegd voor de inrichting en het medegebruik en het onderhoud van een geprojecteerd pad langs de beek. Ook werd een bijdrage van € 5000,-- toegezegd voor het plaatsen van informatiepanelen met daarop gegevens over historische objecten. Eveneens werd toegezegd om het overbodig geworden oude stenen bruggetje op de Vliegop niet te slopen maar als historisch element te behouden.
Verder werd medewerking verkregen van onze buurtgenoten Jan Peter en Anja Sengers voor het deel van het beoogde struinpad dat door het gebied “De Bulten” loopt met de restanten van het unieke poldermolentje. Inmiddels is zowel het voormalige boerderij-café “Bloemendal” als het poldermolentje op voorstel van de stichting Cultuurbehoud Milsbeek als gemeentelijk monument bestemd. Enkele jaren geleden is op voorstel van de stichting Cultuurbehoud Milsbeek met medewerking van het Nederlands Cultuurlandschap en het IKL rond het oude poldertje van de familie Sengers een beplantingsplan gerealiseerd. De familie Sengers werd hiervoor onderscheiden met de “Gouden Mispel”. Zij hebben het voornemen om in de toekomst voor hun eigendom een landgoedbestemming aan te vragen. Vooruitlopend hierop heeft men zich bereid verklaard om een openbaar wandelpad te realiseren. Dit zal o.a. leiden langs de nieuw geplante struweelhagen en de ruïne van het voormalige poldermolentje, waarschijnlijk het enige van deze soort dat in Limburg aanwezig is.

Omdat er nog onduidelijkheid is over de toekomstige bestemming van de voormalige steenfabriek, alsmede de inrichting van natuurlijke oevers langs de Maas en door de Gebrande Kamp, zal een deel van het beoogde struinpad (tussen het Genneperhuis en de uitmonding van de Teelebeek) op dit moment nog niet gerealiseerd kunnen worden. Het plan is wel kenbaar gemaakt bij Rijkswaterstaat en hopelijk zal dit binnen enkele jaren een plekje krijgen in hun plannen. Daarom werden vervolgens de mogelijkheden verkend voor een wat korter wandelingetje van in totaal ongeveer 5 km. Dit voorziet in een startplaats op het punt van samenkomst van de Ketsestraat en de Vliegop en sluit hier ook aan op het enkele jaren geleden door stichting Cultuurbehoud Milsbeek gerealiseerde “Rondje Milsbeek”. Op deze startplaats wordt met medewerking van de gemeente Gennep een nieuwe picknickplaats gerealiseerd. Het bestaande bord van het “Rondje Milsbeek” op die plek, zal qua tekst worden aangepast en als startbord gaan fungeren. Via een klaphekje langs een nieuw gegraven meanderend deel van de Teelebeek kan langs de beek richting Bloemenstraat worden gewandeld. De route voert door het leefgebied van de das, de vos en de bever. De Bloemenstraat kan met behulp van 2 klaphekjes worden overgestoken en vervolgens kan langs de beek richting Bloemenkamp worden gewandeld. Wederom met de hulp van klaphekjes wordt hier weer een oversteekmogelijkheid gerealiseerd en kan men het natuurgebiedje “De Gebrande Kamp” in wandelen. Achter het als historisch element te handhaven voormalige smalspoorbruggetje van de steenfabriek wordt met behulp van twee reusachtige stapstenen een oversteekmogelijkheid van de Teelebeek gecreëerd.

Men kan zodoende tot aan ‘Moeder Maas’ struinen en langs de andere zijde van de Teelebeek terug door de Gebrande Kamp weer richting Bloemenkamp. Het IVN heeft vastgesteld dat de Gebrande Kamp het broedgebied is van meer dan 30 vogelsoorten waaronder de knobbelzwaan, de visdief, de boompieper, de sprinkhaanzanger, de bosrietzanger, de tjiftjaf en de fitis. Ook is er de lepelaar waargenomen. Via de Bloemenkamp kan daarna de Bloemenstraat weer opnieuw worden overgestoken, nu naar het Kreupelpad en van hieruit wordt het eigendom van de familie Sengers in “De Bulten” bereikt. Langs de nieuw aangebrachte beplantingen, het gerestaureerde oude dijkje van het poldertje en de ruïne van het poldermolentje kan er worden gewandeld in de richting van het Sprokkelveld naar een bestaande picknickplaats. De route hoeft niet in zijn geheel te worden gelopen want via openbare onverharde weggetjes zijn afsnijdingen mogelijk.

Voor de realisatie van het ommetje zijn naast de reeds genoemde bijdrage van het Waterschap, door de gemeente Gennep, het IKL, Stichting Cultuurbehoud en SL!M aan de stichting Cultuurbehoud financiële bijdragen toegezegd. Het plan “Herinrichting Tielebeek” nadert inmiddels zijn voltooiing. Verder zullen er informatieborden met foto’s in Nederlandse en Duitse teksten worden geplaatst bij de stenen brug bij de Vliegop, de Bosschebrug, de Roovoort, de “Gebrande Kamp”, de uitmonding van de oude rechtstreekse ontwatering van “De Bulten”, het voormalige smalspoorbruggetje, de Maas, een verdedigingsline uit de Tweede Wereldoorlog en het poldermolentje in De Bulten.

Eind vorig jaar is het project door de stichting Cultuurbehoud Milsbeek aangemeld voor de provinciale wedstrijd “Kern met Pit 2016”. Hiervoor waren 28 projecten aangemeld en kregen 21 instanties, na een eerste schriftelijke selectie, een uitnodiging om op 23 januari in Grathem voor een jury hun plan te presenteren. ’s Middags werd aangegeven welke projecten volgend jaar als deelnemers door zullen gaan. Uit de uitslag van de jury bleek dat ons project daarvoor tot de 17 deelnemers gaat behoren en dat wij daarvoor al een prijs van € 1.000,-- aan onze begroting toe mogen voegen ter dekking van de kosten. We hebben dat gedaan met een uitgebreid projectplan met fotomateriaal en een filmpje van 10 minuten, gemaakt met een drone boven de Teelebeek en de Gebrande Kamp. Voor de realisering van onderdelen van het plan zal een beroep worden gedaan op vrijwilligers van stichting Cultuurbehoud Milsbeek, SL!M en buurtvereniging “De Sprokkelaars”. Het is de bedoeling dat met dit struin- en wandelpad niet alleen de Maas beter bereikbaar wordt voor wandelaars, ook zal hiermee invulling worden gegeven aan de kersverse slogan “Historie langs oevers van Maas en Niers”. We hopen ook dat het een aanjager zal zijn voor verdere recreatieve ontwikkelingen langs de Maas, de Niers en de Bloemenstraat met omgeving.

 

 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl