De plannen voor een gedeeltelijke wederopbouw van de molenruïne

Als Cultuurbehoud Milsbeek krijgen nog al eens de vraag ‘waarom doen jullie niets aan de Molenromp langs de Rijksweg’. Uiteraard hebben wij niet de middelen om hier zelf iets aan te doen maar in onze (beleids)plannen van de afgelopen vier jaar is te zien dat de problematiek onze voortdurende aandacht heeft. De molenruïne kwam voor op de inventarisatie  die we in 2007 maakten van de waardevolle oude bouwwerken op de Milsbeek. In de quickscan die het Monumenten Advies Bureau Nijmegen vervolgens in opdracht van onze stichting in 2008 maakte,  is de molen als behoudenswaardig opgenomen. De lijst van behoudenswaardige werken in Milsbeek is vervolgens in dat jaar aan de aan het college van Burgemeester en wethouders verstrekt.

Wij hebben ons vervolgens afgevraagd wat kan er met deze ruïne en hebben gesprekken gevoerd met de gemeente, de gemeentelijke molenstichting en de eigenaar Math Hendriks. De reacties van de gemeente en de molenstichting waren duidelijk. Die waren: ‘we hebben in de gemeente 3 molens gerestaureerd en deze worden onderhouden, van het herstellen en eventueel onderhouden van deze molen kan geen sprake zijn omdat het veel te veel geld kost’. Daarmee was het duidelijk dat het gesprek met eigenaar Math Hendriks leverde op dat hij dit stukje Milsbeeks cultureel erfgoed ook graag zou behouden en al zo’n 10 jaar bezig is met plannen voor het gedeeltelijk herstel van de ruïne. Nadat ook voor hem duidelijk was geworden dat het volledig herstel in de oude glorie van de molen niet realistisch is, heeft hij pogingen in het werk gesteld om hem om de er in de oorlog afgeschoten kop weer op te bouwen en hem om te vormen te vormen tot woonmolen. In het kader van de vaststelling van het  bestemmingsplan Milsbeek 2002 is geprobeerd deze bestemming opgenomen te krijgen. De gemeente Gennep bleek echter slechts bereid te zijn een kantoorbestemming toe te staan en er bestond zelfs niet de bereidheid een vrijstellingsmogelijkheid op te nemen. Ook de inschakeling een juridisch adviesbureau mocht niet baten.  Math heeft zich vervolgens hierbij neer gelegd. Noodgedwongen heeft hij een architect ingeschakeld en een bouwvergunning voor de gedeeltelijke wederopbouw van molen tot kantoor met de bedoeling hem daarna met die bouwvergunning te verkopen. Op 18 maart  2011 werd er een bouwvergunning verleend en vervolgens werd de grond met ruïne en de bouwvergunning te koop aan geboden. Het bleek echter, aan de straatstenen niet te slijten. In de loop van de tijd zijn er wel diverse gegadigden geweest die interesse in koop hadden mits er ook in gewoond mocht worden. Maar omdat dat niet toegestaan kon worden werd er telkens afgehaakt.

Samen met de eigenaar spannen we ons daarom vanaf 2009 in om de gemeente te bewegen het bestemmingsplan ‘Kern Milsbeek’ zodanig te wijzigen dat de afgifte van een gewijzigde bouwvergunning voor een woning mogelijk wordt. De eigenaar stelt zich daarbij op het standpunt dat hij geen nieuwe kosten meer wil maken zonder dat er zekerheid bestaat dat er ook daadwerkelijk een bouwvergunning voor het verbouwen tot woonmolen verleend kan worden. Wij hebben daarom de gemeente gevraagd het bestemmingsplan te wijzigen zonder dat de eigenaar daarvoor kosten in rekening worden gebracht. Ondanks dat we in het jaarlijks overleg met de portefeuillehouder dit iedere keer hebben bepleit,  is de gemeente tot nu toe niet bereid gebleken hieraan tegemoet te komen. Ook een beroep van ons op de monumentencommissie om druk uit te oefenen op het college van burgemeester en wethouders heeft niet tot resultaat geleid.

Door ons is de problematiek in het afgelopen jaar bij SLIM aangekaart en inmiddels in het DOP opgenomen. Tijdens de bustocht die met SLIM op 13 december met het college van burgemeester en wethouders door j.l door het dorp is gemaakt is een stop ingelast bij de ruïne en opnieuw aandacht voor de wenselijkheid van het weer opbouwen van de molenromp gevraagd. In het bijzonder is er hierbij op gewezen dat in de Regiovisie die de N271 (in Milsbeek Rijksweg genaamd) als de etage van de regio. Een weer als woonmolen herstelde romp past hierin prima als  z.g. landmark en een stukje historisch erfgoed van het dorp Milsbeek.

Wij hebben het college van burgemeester en wethouders van Gennep inmiddels nogmaals per brief gevraagd in de voor dit jaar op stapel staande herziening van het bestemmingsplan van de kern Milsbeek naar het voorbeeld van de niet meer gebruikte oude boerderijtjes ook voor de molen een woonbestemming op te nemen. Dit geeft dan de mogelijkheid medewerking te verlenen aan de realisering van de plannen van de eigenaar van de molenruïne om een wijziging van de bouwvergunning aan te vragen. Ook hier kan dan zonder dat het de gemeente en dus de gemeenschap geld kost een stukje Milsbeeks erfgoed bewaard blijven.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl