JAARVERSLAG 2018

Algemeen
In 2018 bestond het bestuur uit:
      Ton Frenken: voorzitter,
      Toos de Gier-Arends: secretaris,
      Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester,
      Nelly Keukens-Tunnessen, bestuurslid,
      Teun Theunissen, bestuurslid,
      Geert Barten, bestuurslid,
      John van de Ven, bestuurslid,
Het bestuur heeft 9 maal vergaderd. Vóór elke vergadering hebben de voorzitter en de secretaris één week voor de vergadering de bestuursvergadering voorbereid.

Naast het bestuur sturen leden van het bestuur werkgroepen aan:
      Werkgroep Dagboek Huub Franken.
      Werkgroep Genealogie.
      Werkgroep Historie.
      Werkgroep Struinpad.
Een 30-tal vrijwillig(st)ers met een grote diversiteit aan deskundigheden worden aangestuurd door een coördinator.

Uitvoering beleidsprogramma
Op 13 december 2017 werd door het bestuur het Beleidsplan 2018 vastgesteld. De volgende werkzaamheden werden toen gepland:
1. Monumenten
2. Publicaties en informatievoorzieningen
3. Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers
4. Externe samenwerking
5. Archivering
6. Wandel- en fietsroutes
7. Financiën

Voor het jaar 2018 werkten we aan de volgende zaken:
Ad 1. Monumenten
De samenwerking met de Parochie over de overname van grafmonumenten op de begraafplaats is goed verlopen.
In december hebben wij de gemeente laten weten dat onze stichting zich distantieert van de verdere ontwikkelingen van de karakteristieke boerderijen. Dit omdat het ons inziens niet meer mogelijk is dat er nog sprake kan zijn van een restauratie in de oorspronkelijke staat.
Door omstandigheden is ook dit jaar het project ‘Vuurvogel’ niet uitgevoerd. Volgend jaar moet het echt gaan lukken.

Ad 2. Publicaties en informatievoorzieningen
1. Public relations
Wij willen zichtbaar zijn in de media en aan het woord komen als het gaat over het behoud van cultuurgoed in Milsbeek.
Ook in 2018 besteden we daar weer aandacht aan. Een goede informatievoorziening, zeker op digitaal gebied, is zeer belangrijk.

2. Boekuitgaven
1. De uitgave van het boek ‘De minse op de Milsbèk’ deel 1 is eind 2017 uitgegeven.
We streven ernaar de uitgave van deel 2 in het voorjaar van 2020 tijdens de Historische Avond te presenteren.
In 2018 is hieraan veel werk besteed en dat zal in 2019 ook nog het geval zijn..
2. Dagboek ‘Huub Franken’. Dit boek zal tijdens de historische avond op 21 maart 2019 worden gepresenteerd.
3. ‘Familie Rutten’. Dit boek over de Milsbeekse familie Rutten is tijdens de Historische Avond op 22 maart 2018 gepresenteerd en in het voorjaar uitgegeven.
4. Met de voorbereidingen van een boekuitgave over de Pottenbakkerij ‘De Olde Kruyk’ is een begin gemaakt.

Ad 3. Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwillig(st)ers
1. Historische avond 22 maart 2018. De opkomst was erg goed.
Ton Frenken als voorzitter leidt deze avond en vertelt wat de Stichting allemaal gedaan heeft en wat de plannen zijn voor de komende periode.
Ries Kaspers houdt een verhaal over 50 jaar KBO.
Geert Theunissen houdt een verhaal over een fietspontje.
Het grootste gedeelte van de avond wordt gevuld met presentaties en beeldmateriaal.
2. Excursie: Deze keer werd de smederij van Theodoor en Marij Peters in Venzelderheide bezocht.
Een erg interessante inleiding over de smederij door Theodoor en na afloop koffie en gebak, verzorgd door Marij.
De excursie werd erg goed bezocht en moest in meerdere afzonderlijke groepen
plaatsvinden.
3. De excursie voor bestuur en vrijwilligers op zaterdag 17 november vond plaats in de foyer van De Diepen. De filmwerkgroep Maas en Niers o.l.v. John Silvertand heeft de organisatie op zich genomen. Een boeiende lezing.
4. Veel vrijwilligers hebben deelgenomen aan de actie Gennep Schoon op 17 maart 2018.

Ad 4. Externe samenwerking
De samenwerking met de Gemeente en individuele ambtenaren is ook dit jaar
naar tevredenheid verlopen.
Het Platform Cultuurhistorie Gennep heeft het afgelopen jaar meerdere malen vergaderd
om gezamenlijke activiteiten te initiëren, op elkaar af te stemmen en te ondersteunen.

Ad 5. Archivering
Zoals al vaker vermeld is archivering een doorlopend proces waaraan veel tijd wordt besteed.
Dit jaar speelde extra mee de Algemene Verordening Gegevensverwerking
( Privacywetgeving).
Hieraan heeft het bestuur vele uren tijd besteed.

Ad 6. wandelroutes
Het project ‘wandelgidsen’ is voortvarend van start gegaan. Op dit moment zijn er door een externe werkgroep vier wandelroutes ontwikkeld en zijn ongeveer tien wandelgidsen aan de wandel gegaan. Dit jaar zal bekeken worden of alle routes aan de eisen voldoen en/of aangepast moeten worden.

Ad 7. Financiën
Op 21 februari 2018 is het financieel jaarverslag van de Stichting over 2017 en de begroting over 2018 vastgesteld.
De financiën zijn in orde. De subsidie van de gemeente, inkomsten uit de verkochte boeken, de bijdragen van de vrienden en vriendinnen, hebben daartoe bijgedragen.

Het beleid blijft er onverkort op gericht om de projecten zo veel mogelijk op budgettair neutrale basis te realiseren.
Voor de volgende onderwerpen zijn in het verleden reeds basisvoorzieningen getroffen: toekomstige publicaties, inventariseren archief, onderhoud wandelroute, exposities, behoud grafmonumenten, beveiliging en opslag van gegevens.
Besloten wordt om de voorzieningen eind van het jaar 2018 te verhogen t.l.v. de exploitatie.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 maart 2019.

De voorzitter De secretaris

 

A.W.J. Frenken C.J. de Gier-Arends

 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl