Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Jaarverslag 2014

Jaarverslag Stichting Cultuurbehoud Milsbeek 2014

Algemeen
Na het aftreden van Jan van den Hoogen eind 2013 is toegetreden per 1 januari 2014 Willeke de Haas- Theunissen. Met ingang van 1 maart 2014 is Nelly Keukens- Tunnessen toegetreden
tot het bestuur, per gelijke datum is Wim Bindels afgetreden.
Vanaf 1 maart 2014 bestond het bestuur uit:
Martien Holthuysen: voorzitter, Leny Franken-Wijnhoven: secretaris, Willeke de Haas- Theunissen: penningmeester, Nelly Keukens- Tunnessen, Cees van de Ven, John van de Ven en Geert Barten: bestuursleden. Er werd 11 keer vergaderd.

Uitvoering beleidsprogramma
Op 11 december 2013 werd door het bestuur het beleidsplan 2014 vastgesteld. De volgende werkzaamheden werden toen gepland.

 1. Monumentenbeleid en restauratie monumenten
 2. Gedrukte Publicaties
 3. Behoud en restauratie grafmonumenten
 4. Historie Milsbeek
 5. Genealogie
 6. Verzorging historische avond
 7. Verzorging excursie voor vrienden en vriendinnen
 8. Samenwerking andere instanties
 9. Website
 10. Knooppuntenwandelingen en uitbreiding wandelmogelijkheden langs cultuurhistorische objecten
 11. Onderhoud monumentjes enz.
 12. Archivering
 13. Public relations
 14. Financiën

Ad 1 (Monumentenbeleid en restauratie monumenten)
Onze stichting heeft de gesprekken met de gemeente Gennep na een moeizame periode van overleg weer opgepakt.
Inmiddels zijn de pastorie en kerk en de begraafplaats van Milsbeek definitief op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Er zijn nieuwe ontwikkelingen rond de steenfabriek, maar het is nog onduidelijk hoe de waardevolle elementen bewaard kunnen worden.
Ondanks de mogelijkheid voor de eigenaren om een vijftal voormalige boerderijtjes tot woonhuis te verbouwen hebben de meeste eigenaren nog geen plannen ingediend die tot spoedig opknappen van deze karakteristieke boerderijtjes zal leiden.

Ad 2 (Gedrukte Publicaties)
In 2014 is er geen boek gepubliceerd.

Ad 3 (Behoud en restauratie historische grafmonumenten)  
In 2008 is het initiatief genomen om bijzondere, oude grafstenen, die geruimd en vernietigd zouden worden, een plaats te geven tegen de oostelijke gevel van de kerk en ze te restaureren. Zo zijn er negen monumenten van de vergruizer gered, opgeknapt en voor de toekomst bewaard gebleven.
Voor het mooie en goed onderhouden kerkhof ontstaat echter een nieuwe zeer bedreigende situatie. Nabestaanden van overledenen geven in steeds grotere mate de voorkeur aan crematie van hun dierbaren in plaats van een begrafenis. Tevens wordt, als de termijn van de bestaande grafrechten is verstreken, soms niet gekozen voor verlenging van de grafrechten.
Hierdoor is er op een deel van het kerkhof al onnodig een ontsierende, kale vlakte ontstaan.
In 2014 is er weinig veranderd aan de situatie, er zijn geen grafstenen geruimd in deze periode, naar verwachting zal dat wel in de komende periode aan de orde komen.
In 2014 is de Calvarieberg op het kerkhof gerestaureerd.

Ad 4 (Historie Milsbeek)
Door de “Werkgroep Historie Milsbeek” is, met als uitgangspunt een overzicht van de Milsbeekse inwoners van rond 1945, verder gewerkt aan het inzamelen en scannen van foto’s. Samen met de “Werkgroep Genealogie” zullen, indien mogelijk, stamboom-gegevens bij deze foto’s worden gevoegd en een kadastrale aanduiding worden vermeld. Het ligt in de bedoeling om aan het einde van 2016 van het geheel een boek uit te brengen.
Tijdens de viering van het 10-jarig jubileum (november 2015)van de stichting zullen een aantal posters worden getoond, waarvoor pagina’s uit het boek zullen worden gebruikt.

Ad 5 (Genealogie)
De geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes van 1811 tot aan 1912 zijn in bezit van onze stichting en inmiddels op de server gezet. Op de website is een begin gemaakt met de gezinsbladen inzichtelijk te maken voor belangstellende. Het zijn de gezinsbladen uit 1850 tot 1862. Na een artikel in de Gelderlander werd onze website veelvuldig bezocht om de bladen te downloaden. Een artikel over de familie Mans is eveneens op onze site geplaatst. In het najaar is begonnen met bidprentjes te scannen en op de site te plaatsen, Nelly is begonnen met gegevens van de bidprentjes invoeren voor de website, wat in het verleden altijd keurig door Annette Janssen- van Raaij gebeurde. Er is geen bijeenkomst geweest van de werkgroep, wel is er regelmatig e-mail contact geweest.

Ad 6 (Verzorging historische avond)
Op 27 maart hebben wij onze jaarlijkse historische avond gehouden met ruim 200 belangstellenden. Naast de gebruikelijke terugblik op de activiteiten van onze stichting zijn ook de toekomstige plannen aan de orde gesteld.
Ook is er aandacht geweest voor het 70 jarig jubileum van de firma Emons, dit middels diverse foto’s uit de oude doos, maar ook met een film over het thans hypermoderne bedrijf. Ook het 90 jarig jubileum van de fanfare is onder de aandacht geweest.
Dit jaar hadden wij 2 sprekers n.l. Paul Thissen over de geschiedenis van Koningsven en de Diepen. En Sjaak Kroon over ons dialect. Vooral deze laatste spreker had de toehoorders aan zijn lippen hangen. Wij kunnen als bestuur terug zien op een zeer geslaagde avond.

Ad 7 (Verzorging excursie vrienden en vriendinnen)
76 vrienden van de stichting hadden zich aangemeld voor de excursie naar het Bakkerij Museum van bakker Harrie Arts te Ottersum op 11 oktober jl. Een record aantal deelnemers. Deze konden niet allemaal tegelijk mee. Na overleg werd een tweede datum afgesproken: 18 oktober. Beide keren werden we hartelijk ontvangen door bakker Harrie Arts en kregen we koffie of thee aangeboden met verschillende soorten gebak erbij. Sinds bakker Harrie Arts in de bakkerij een stapje terug heeft gedaan heeft hij zich volledig gestort op zijn grote passie: het Bakkerij Museum. Hier heeft hij een uitgebreide verzameling van bakkerijmachines en gereedschappen verzameld. Maar er is ook een compleet ingerichte oude winkel en bakkerij. Graag laat hij dit alles zien en vertelt er smeuïg en enthousiast over.
Na afloop van de rondleiding werd er – onder het genot van een drankje - nog gezellig nagepraat in Logement De reiziger. De deelnemers waren erg enthousiast. Het was een zeer geslaagde excursie die moeilijk te evenaren zal zijn!

Ad 8 (Samenwerking met andere instanties)
Het Platform Cultuurhistorie Gennep heeft afgelopen jaar 3 maal vergaderd om zaken met elkaar af te stemmen en van elkaars ervaringen te leren. Tevens heeft onze stichting deelgenomen in een werkgroep. In deze werkgroep heeft men voorstellen gedaan om meer toeristische aandacht te krijgen op de site van Liefde voor Limburg voor onze leefomgeving en activiteiten in de gemeente Gennep. De ontwikkelingen zijn positief, maar voldoen nog niet volledig aan onze wensen. Ook is afgelopen jaar door dit platform een werkgroep opgericht die het radioprogramma Cultisch leven heeft ingeblazen. Dit programma is maandelijks te horen bij omroep Gennep en heeft diverse bijdrage over Milsbeek gehad.

Ad 9 (Website)
Het aantal bekeken artikelen in 2014 van onze website is met 25% gestegen t.o.v. het jaar 2013.
Gemiddeld worden er 565 artikelen bekeken.
Er zijn grote pieken te zien in het aantal bezoekers zodra in de media verwijzingen zijn naar onze website of op andere sites wordt vermeld.
In 2014 zijn ongeveer 40 nieuwe artikelen geplaatst op de website.
De artikelen schoolfoto’s, genealogie, mededelingen/nieuws zijn de meest geraadpleegde artikelen.

Ad 10 (Medewerking knooppuntenwandelingen en uitbreiding wandelmogelijkheden langs cultuurhistorische objecten)
Ook in 2014 is onze wandelroute regelmatig onderhouden door onze vrijwilligers. Dit betekent soms stickers bijplakken maar ook het reinigen van de diverse informatieborden. Helaas is afgelopen jaar een van de picknicksets door vandalen beschadigd. Met hulp van de gemeente is deze schade gedeeltelijk hersteld en is de set nog goed bruikbaar. Tevens hebben wij medewerking verleend aan een nieuw rondje in Milsbeek. Het komende voorjaar zal er door de gemeente een wandel/info boekje worden uitgegeven waarin deze route staat beschreven

Ad 11 (Onderhoud monumentjes enz.)
Diverse monumenten worden door onze stichting onderhouden, zodat ze zelf en hun omgeving schoon worden gehouden. Een van deze monumenten is het monument voor de burger oorlogsslachtoffers waarvan de omgeving door hoveniersbedrijf J & B wordt onderhouden.

 Ad 12 (Archivering)
In het loop van het jaar 2014 is er na een testfase van een tweetal servers verder gewerkt aan de onderlinge synchronisatie hiervan. De back-up ervan staat op meerdere locaties.
De servers bevatten een grote hoeveelheid verzamelde digitale gegevens. Daarnaast digitaal opgeslagen films, audio en foto’s. Met de inventarisatie van de foto’s is een begin gemaakt en zal verder uitgewerkt moeten worden. Waarschijnlijk is het mogelijk eenzelfde indeling te creëren als bij de Dvd’s.
Door enkele bestuursleden is er een rechtstreekse toegang tot de servers mogelijk.
Alle digitale opnames (in het bezit van SCM) zijn overgebracht naar de server. De overzichtslijst moet nog geüpdatet worden. Aanvullingen worden toegevoegd aan de opnames op de server.

Bij meerdere gelegenheden zijn er foto’s gemaakt, die in het digitale fotoarchief geplaatst zijn/ worden. Films bij diverse gelegenheden zijn/ worden in het filmarchief geplaatst.
Het papierenarchief wordt door Chris Janssen bijgehouden. Een deel van het archief is verplaatst naar de tweede brandwerende kast, waar ook verdere aanvullingen aan toegevoegd worden. Een overzicht hiervan komt komend jaar ook op de server(s) beschikbaar. Aan verdere toegankelijkheid door bestuursleden wordt gewerkt.

Ad 13 (Public relations)
Op de website van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek is aandacht geschonken aan de uitgevoerde projecten. Verder is in de media als de Gelderlander, de Maas- en Niersbode en de Maasdriehoek, publiciteit gevraagd en gekregen voor onze activiteiten, zoals de organisatie van de historische avond, onze deelname aan de Milsbeek- en Open Monumentendag en de tentoonstelling over Transport in de Jacobsladder, Radio Culthis. Alsmede in het magazine Topic en het dorpsblad ‘Op de Milsbѐk.’ Er is namens onze stichting deel genomen aan de werkgroep Dorpsblad. Voor elke editie van dit dorpsblad is een nieuwsbulletin van Stichting Cultuurbehoud ingezonden en voor zaken van meer importantie is specifieke aandacht gevraagd.

Ad 14 ( Financiën)
Het aantal vrienden is in 2014 gestegen tot 145, met een totale donatie van ruim € 2.200,--. Echter, van de reeds deelnemende vrienden hebben dit jaar vier leden geen donatie betaald.. Door de inzet van vele vrijwilligers, ook van onze stichting, is de Milsbeekdag een groot succes geworden.
Ook van de Gemeente Gennep en van de Rabobank ontvingen wij de jaarlijkse bijdrage.
Aan de kostenkant valt de aanschaf van een nieuwe beamer en twee harde schijven voor opslag van foto- en beeldmateriaal te vermelden.

Overige in 2014 in uitvoering genomen werkzaamheden

 1. Teun Theunissen en Wim Bindels van onze stichting hebben dit verslagjaar ‘De Oude Pottenbakkerij’ ondersteund met het inrichten van een permanente tentoonstelling in hun museum over het verleden van de Milsbeekse bloempottenbakkers.
 2. Op 4 februari 2014 hebben 4 bestuursleden een opname bijgewoond van de uitzending Pauw en Witteman.
 3. Op 22 maart 2014 is met een grote delegatie evacuees en bestuursleden deelgenomen aan een bijeenkomst in Werkhoven, hier werden in de periode 1944-1945 veel Milsbeekse inwoners ondergebracht. Henk Peters, vriend van onze stichting, heeft hier een lezing gegeven.
 4. Deelname fotowedstrijd Maas- en Niersbode met projecten of werkzaamheden van vrijwilligers. De door ons ingezonden foto’s werden gebruikt in de nieuwe gemeentegids.
 5. Het project “oude schoolfoto’s” is verder in ontwikkeling, evenals het project “Indiëgangers”.
 6. Toestemming aan de Koninklijke Bibliotheek voor archivering van onze website.
 7. Tijdens de open Monumentendag werd door ons een presentatie gegeven over het thema “vervoer”.
 8. Er is een grote bijdrage geleverd bij de organisatie van de Milsbeekdag, op 13 september 2014, die werd georganiseerd bij gelegenheid van de opening van de rotonde Rijksweg/Zwarteweg en de onthulling van het kunstwerk “de Stonehands”.
 9. Medewerking voorbereiding viering 70 jaar bevrijding in februari en mei 2015.
 10. Voorbereiding activiteiten 10 jarig jubileum op 8 november 2015.
 11. Martien Holthuysen gaf een lezing over het door de stichting uitgegeven boek “Oorlogsherinneringen” bij Lions Land van Cuyk en Noord Limburg in het stadhuis van Gennep.


Vastgesteld in het bestuur op: 12 februari 2015

Voorzitter:    Secretaris:

   
Excursie stichting cultuurbehoudmilsbeek 6 en 13 o...04 nov 2018

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 44 Het Engel...24 okt 2018

 Index
Hoofdstuk 44 - Boek "Oorlogsherinneringen" Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek Door : Gerrie Franken De Britse begraafplaats in [ ... ]

Lees meer...
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl