Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 01 De mobilisatie in Milsbeek

Index

Hoofdstuk 1 - Boek "Oorlogsherinneringen"

De mobilisatie in Milsbeek

Door : Wim Bindels

cultuurbehoud milsbeek boek oorlogsherinneringen 01 1 Gracht met boomstamhindernisOok in het aan Duitsland grenzende Milsbeek, dat toen tot de voormalige gemeente Ottersum behoorde, werden in de jaren voor de oorlog maatregelen genomen om het hoofd te kunnen bieden aan een eventuele inval van de Duitsers. Deze maatregen werden blijkens in het gemeentearchief voorkomende gegevens aangestuurd door de strategische veiligheid vak Boxmeer. Uit het gemeente-archief zijn daar allerlei stukken over te vinden. Zo zouden er bij een dreigende inval werkploegen samengesteld moeten worden die moesten worden gewaarschuwd door de gemeenteveldwachter, die op zijn beurt weer voorzien moest worden van een bewijs van oproeping van de burgemeester. Men zou zich onverwijld ten gemeentehuize moeten melden en nadat bijvoorbeeld een versperring was aangebracht, zich met de ploegcommandant weer naar het gemeentehuis moeten begeven voor het afwachten van nadere orders. In de praktijk zijn, voor zover bekend, voor Milsbeek dit soort maatregelen niet uitgevoerd.

 Voorbeeld uit het Ottersumse gemeentearchief van de beoogde verdedigingsmaatregelen 

 

In Milsbeek moeten op de Rijksweg bij “De Driekronen”, op de Zwarteweg bij Kühn en de familie Ehren, alsmede op de Helweg, versperringen zijn aangebracht van rioolbuizen gevuld met beton en spoorstaven en naast deze hindernissen greppels met een breedte van drie meter. Dit alles om de Duitse legereenheden te verhinderen Nederland binnen te trekken c.q. de opmars te vertragen.cultuurbehoud milsbeek boek oorlogsherinneringen 01 2 mobilisatie 0002 Er waren op deze punten ook gemobiliseerde soldaten ingekwartierd. Bij ‘De Driekronen’ leidde zo’n versperring die in het kader van de mobilisatie was aangebracht nog tot een ongeval met dodelijke afloop. Op last van het militair gezag werd, om een eventuele inval moeilijker te maken verder in Milbeek in 1939 het water van de Tielebeek en de Kroonbeek op gestuwd. Het leidde in 1939 tot protesten van de Milsbeekse en Ottersumse boeren die hiervan belangrijke schade ondervonden aan hun gewassen. De burgemeester meldde ‘den Heer Kapitain Oswald’ te Grave dat er uit een door hem ingesteld onderzoek was gebleken dat er veel schade door het overtollige water was aangericht en dat er een schadeclaim was ingediend door een 28-tal eigenaren en pachters (exclusief de heer Kühn die de schade zelf in zou dienen). De totale claim was Fl. 3579,- groot.

 

 Opgave van de geleden schade 

Het leidde tot een briefwisseling van de burgemeester met de groepscommandant Maas Noord SB, waarbij die o.a. op zijn vingers werd getikt, omdat een timmerman op zijn last de opstuwing bij de Kroonbeek zou hebben weg genomen. Of het ooit tot uitkering van een schadevergoeding is gekomen, werd uit de stukken overigens niet duidelijk. Wel bleek, naar aanleiding van door het Milsbeekse raadslid ‘Fen’ Jansen gestelde vragen uit de notulen van de raad van 20 september 1940, dat er op dat moment nog geen uitkering had plaats gevonden. De raadsvoorzitter antwoordt dan ‘dat de stukken reeds geruimen tijd geleden zijn ingezonden. Er is dezerzijds gedaan
wat gedaan kon worden. Het zal een kwestie van tijd zijn’.cultuurbehoud milsbeek boek oorlogsherinneringen 01 3 Brief 6 september 1939cultuurbehoud milsbeek boek oorlogsherinneringen 01 4 Het raadslid fen Jansen Het raadslid 

 Fen Jansen 


 Brief 9 
 september 1939 

 

 

 
Toen deelname aan de Tweede Wereldoorlog onvermijdelijk bleek, riep Nederland op 29 augustus 1939 de algemene mobilisatie uit. Zo begon op die blijkbaar zomerse dag, na afkondiging en oproep via radio, dagbladen en muurplakkaten, een volksverhuizing van meer dan 150.000 dienstplichtigen. Ook voor Milsbeek had dit natuurlijk gevolgen, alle dienstplichtigen uit de periode 1924-1939 werden gemobiliseerd. Een aantal van hen is in de strijd verwikkeld geraakt. Van enkelen volgt hierna nog ‘hun verhaal’. Anderen raakten niet in de strijd verwikkeld en konden op hun basis blijven omdat de strijd al gauw voorbij was. Bekend is ook dat onze dorpsgenoot Toon van den Hoogen, die aan de overkant van de Maas in de kazematten in Oeffelt in de verdedigingslinie was opgenomen, ‘deserteerde’ door de Maas over te zwemmen naar het toen al door de Duitsers bezette Milsbeek. Het was ook een kansloze strijd die geleverd moet worden. De verdediging van Nederland stelde niet zoveel voor. Lang was men er vanuit gegaan dat men net als in de Eerste Wereldoorlog wel neutraal zou kunnen blijven en zo een inval zou kunnen ontlopen.cultuurbehoud milsbeek boek oorlogsherinneringen 01 5 Mobilisatie Tien Hubers 7e rechts De artillerie was verouderd, er waren onvoldoende tanks, te weinig afweergeschut en de mate van geoefendheid van de soldaten was onder de maat.


 Tien Hubers, gemobiliseerd in een strandpaviljoen in Scheveningen maar niet tot de strijd opgeroepen (de zevende persoon op de bovenste rij van rechts). 

cultuurbehoud milsbeek boek oorlogsherinneringen 01 6 Gemobiliseerden 2e van rechts Wim ten Haaf en rechts Piet

 

 


In 1970 werd, blijkbaar bij gelegenheid van het 40-jarige bestaan van de parochie Milsbeek, een aantal oorlogsveteranen uit Milsbeek door de gemeente Ottersum onderscheiden. Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de parochie, werd zonder verdere toelichting een foto in de brievenbus van de pastorie gevonden. Ondanks navraag kon inhoudelijke informatie niet achterhaald worden. Alleen is bekend dat de Milsbeekse veteranen er een geweldig feest van moeten hebben gemaakt, dat tot diep in de nacht in het nog nieuwe gemeenschapshuis moet hebben geduurd. Inmiddels zijn, op oud-burgemeester Berger na, alle personen die op onderstaande foto voorkomen, overleden.

 De gemobiliseerde dorpsgenoten Wim ten Haaf (2e van rechts) en Piet Wagelmans (helemaal rechts) 

cultuurbehoud milsbeek boek oorlogsherinneringen 01 7 Veteranen op kerktrap Voorste rij: Hen ten Haaf (van de Hel), Wim ten Haaf (de Schoester), Jan Rutten (Jan van Coen), Jan ten Haaf (den Alver), Wim Mans, Wim Dinnissen, Tien Hubers, Piet Hendriks, Piet Wagelmans en Toon van den Hoogen. Daarachter op de 2e rij: Gerrit Janssen (van Tön), Karel van Bergen, Frans Huisman, Jaap Janssen (van Bart), Wim Brouwers en Hens Holthuysen. Op de achterste rij de mensen van het gemeentebestuur en hun partners: Nel Stoffelen, burgemeester Berger, mevrouw Berger, wethouder Lambert Theunissen, Door Theunissen en wethouder Jan Stoffelen
 
‘De inhoud van dit artikel is voornamelijk ontleend aan het dossieronderzoek dat met instemming van de gemeente Gennep van het archief van de voormalige gemeente Ottersum mocht worden gedaan.’

   
Excursie stichting cultuurbehoudmilsbeek 6 en 13 o...04 nov 2018

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 44 Het Engel...24 okt 2018

 Index
Hoofdstuk 44 - Boek "Oorlogsherinneringen" Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek Door : Gerrie Franken De Britse begraafplaats in [ ... ]

Lees meer...
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl