Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Beleidsplan 2017

Beleidsplan 2017

 

Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. Kennis van het lokale verleden en oude gebruiken vormen een waardevolle aanvulling voor het hedendaags bewustzijn.

Doelstelling:

  1. Het bevorderen van instandhouding en bewaren van culturele goederen en waarden van Milsbeek in het belang van huidige en toekomstige generaties.
  2. Een zo breed mogelijk publiek informeren over en bewust maken van de betekenis van de lokale cultuur.

Dit geschiedt door middel van:

  •  publicaties in boekvorm of op andere wijze.
  •  het wekken van belangstelling en interesse voor het lokale culturele Milsbeekse verleden door:
  •  het bekendmaken van lopende activiteiten en toekomstige plannen
  •  in het openbaar vertonen van historische films
  •  het houden van lezingen en het organiseren van excursies

Beleidsplan 2016:
Een aantal in het beleidsplan 2016 opgenomen zaken is tijdelijk stopgezet en/of getemporiseerd. Dit omdat de voor 2016 gestelde ambities achteraf helaas te hoog bleken te zijn.
Een aantal zaken zal daarom in het beleidsplan 2017 worden opgepakt, de rest later.

Voor het jaar 2017 zal worden gewerkt aan de volgende zaken:
1. Monumenten
2. Publicaties en informatievoorzieningen
3. Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers
4. Externe samenwerking
5. Archivering
6. Jongeren
7. Wandel- en fietsroutes
8. Financiën

Indien zich in de loop van 2017 nieuwe projecten aandienen, zullen deze ten uitvoering worden gebracht, voor zover volgens een bestuursbesluit de beschikbare mankracht en de middelen dit toelaten.

Ad 1. (Monumenten):
Wij zullen ons blijven inzetten om waardevolle gebouwen en andere zaken, die voor de inwoners van Milsbeek van belang zijn te behouden voor toekomstige generaties.
Aandachtspunten voor het komende jaar zijn:
1. Rijksmonumenten:
Het volgen van de ontwikkelingen rond het Genneperhuys door afvaardiging van een bestuurslid in de ‘werkgroep herbouw Genneperhuys’.
2. Gemeentelijke monumenten:
1. Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst.
2. Toezien, dat het eventueel opknappen van een vijftal boerderijtjes conform de gemaakte afspraken zal gebeuren.
3. Het blijven pleiten voor een andere functie van de voormalige graanmolen aan de Rijksweg, zodat deze een aantrekkelijke aanblik geeft in zijn omgeving.
4. Het volgen van de ontwikkelingen rond de steenfabriek en indien wenselijk actie ondernemen, zodat geen belangrijke zaken verloren gaan.
5. Het volgen van de mogelijke ontwikkelingen van en rond onze kerk.
3. Overige / eigen monumenten:
1. Historische grafmonumenten begraafplaats.
Het beheren en onderhouden van de in 2016 van het kerkbestuur overgenomen grafmonumenten, evenals de dit jaar aan ons over te dragen monumenten.
Van de begraafplaats zal een gedigitaliseerd overzicht van de graven op onze website worden geplaatst alsmede een overzicht hiervan bij de toegang naar de begraafplaats.
2. Voor de monumentjes: talud sloot Zwarteweg; Franken aan de Kroefsestraat; waterschapsmonument Koningsvenweg en het monument met omgeving van de burgeroorlogslachtoffers zullen wij met hulp van onze vrijwilligers ons inzetten voor het behoud van de monumenten en het benodigde onderhoud uitvoeren.
3. De ‘vuurvogel’, voormalige handwijzer naar de voormalige potterie De Vuurvogel zal worden gerenoveerd / verplaatst naar de hoek Ovenberg - Achterbroek.

Ad 2. (Publicaties en informatievoorzieningen):
1. Public relations
Wij willen zichtbaar zijn in de media en aan het woord komen als het gaat over het behoud van cultuurgoed in Milsbeek. Ook in 2017 zal daar weer aandacht aan worden besteed. Een goede informatie voorziening is zeer belangrijk.
Er zal aandacht worden besteed aan digitale communicatie, o.a. via onze vernieuwde website, de site “Liefde voor Limburg”, NIMA TV, Radio Culthis.
Verder richt onze aandacht zich ook op de inzet van lokale en regionale bladen en op ons dorpsblad ‘Op de Milsbèk’.
In 2017 openen wij een facebook-pagina om belangstellenden nog beter te informeren. Met dit medium hopen we ook ‘jongeren’ beter te kunnen bereiken.
2. Informatieborden en bewegwijzering
De aanvankelijk in 2016 geplande informatieborden bij het witte trafohuisje aan de Rijksweg en de oude molen van de voormalige Vuurvogel worden dit jaar gerealiseerd.
De mogelijkheid van het plaatsen en/of vervangen van informatieborden bij het monumentje Franken, het monument in sloot aan Zwarteweg, de herdenkingssteen aan de Koningsvenweg en het monument met omgeving van de burgeroorlogsslachtoffers zal worden onderzocht.
Ook zal grenssteen 589 hierin worden betrokken
Met het plaatsen van informatieborden wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de door de gemeente Gennep vastgestelde vormgeving, daar waar wenselijk 2-talig.
3. Boekuitgaven
1. Van het boek Koningsven- De Diepen is een uitgave in de laatste fase van voorbereiding. Voor de uitgave is een samenwerking aangegaan met Uitgeverij Matrijs en een werkgroep van auteurs.
Een boekuitgave in 2016 is niet haalbaar gebleken. Het boek zal dit jaar worden gepresenteerd waarbij ook sprake zal zijn van een uitreiking van een eerste exemplaar.
2. De uitgave van het boek De Minse Op De Milsbèk heeft vertraging opgelopen. Een complete uitgave in het najaar is helaas niet haalbaar. Op advies van de werkgroep ‘Historie` is besloten de uitgave te splitsen in twee delen.
De boekuitgave van het eerste deel vindt plaats in het najaar, deel twee najaar 2018.
3. De in 2016 gestarte voorbereidingen voor een boekuitgave van het Dagboek Huub Franken wordt door een werkgroep voortgezet.
Het dagboek zal in 2017 worden gepresenteerd.
4. Voor een boekuitgave van de familie Rutten vindt ondersteuning plaats vanuit onze werkgroep Genealogie. Deze ondersteuning zetten wij in 2017 voort.
5. Het digitaliseren van een publicatie ter gelegenheid van het jubileum van Pastoor Van der Loo is in 2016 niet haalbaar gebleken maar zal dit jaar worden opgestart.
6. Wij streven ernaar om van Milsbeekse families nog meer boekjes te publiceren, waarvan de samenstelling plaats vindt door leden van de betreffende familie. Wij zullen de auteurs daarbij ondersteunen.
4. Overige uitgaven / publicaties
1. Boek Oorlogsherinneringen: in 2016 is het maandelijks 2 x publiceren van een hoofdstuk op onze website getemporiseerd naar 1x per maand. Deze frequenties zal worden voortgezet.
2. Schoolfoto’s: Het publiceren van schoolfoto’s via facebook is in 2016 stopgezet. Een effectievere aanpak in 2017 zal meer structuur brengen in het zoeken naar ontbrekende persoonsnamen.
3. Gedachtenisprentjes: het digitaal scannen komt dit jaar gereed waarbij de prentjes worden toegevoegd aan de website zodat ze voor iedereen beschikbaar zijn. Nieuwe gedachtenisprentjes zullen worden toegevoegd.

Ad 3. (Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers):
1. Historische avond
Op 23 maart wordt weer de jaarlijks terugkerende historische avond georganiseerd. Er zal een oproep worden gedaan aan jubilerende verenigingen of instanties, of ook zij hieraan willen meewerken. Het grootste gedeelte van de avond zal gevuld worden met presentaties en beeldmateriaal.
2. Excursie
In oktober wordt de jaarlijks terugkerende excursie georganiseerd voor de (inmiddels) 158 vrienden en vriendinnen.

Ad 4. (Externe samenwerking):
1. Buiten de gebruikelijke overheidsinstanties zal onze stichting trachten de contacten met andere organisaties en/of personen met nagenoeg dezelfde doelstellingen te vergroten.
Wij denken hierbij aan SL!M, Het Limburgs Museum, Stichting “De Oude Pottenbakkerij”, werkgroep Ottersum/Ven-Zelderheide, Monarch, Natuurmonumenten, Culthisradio en het Platform Cultuurhistorie Maas en Niers.
Binnen deze laatste, het Platform, is een tweetal werkgroepen opgericht, t.w. werkgroep Monumenten en de werkgroep Informatieborden en bewegwijzering.
Beide werkgroepen zijn vertegenwoordigd met een afvaardiging vanuit ons bestuur.
2. Waterschap Limburg is van plan de Kroonbeek te herinrichten. Bij het Waterschap hebben wij aandacht gevraagd rekening te houden met onze monumentjes langs de Kroonbeek alsmede met de circumvallatielinie die de beek kruist ter hoogte van de Onderkant / Kroefsestraat.
Wij volgende de ontwikkelingen door zitting te nemen in een door het Waterschap op te richten klankbordgroep..
3. Voor de Open Monumentendagen 2017 met het thema “Boeren, burgers en buitenlui” gaan wij samenwerken met het Museum “De Oude Pottebakkerij”. In het museum kunnen wij het thema “Boerelèève” op de Milsbèk” goed uitdragen.

Ad 5. (Archivering):
Het archiveren van de diverse documenten van uiteenlopende aard is een doorlopend proces.
Analoge informatie wordt toegevoegd aan het archief dat bewaard wordt in brandvrije archiefkasten in de pastorie.
De index van de archiefkasten, inmiddels geüpdatet, wordt bijgehouden door onze archivaris.
De gedigitaliseerde informatie wordt op twee fysiek van elkaar gescheiden servers gearchiveerd met een back-up naar externe harde schijven. Tussen de twee servers vindt wekelijks een synchronisatie plaats.
De PC op het secretariaat zal in het back-upsysteem aan de servers gekoppeld worden.
Bekeken zal worden of het digitale archief aangepast moet worden. Ook zullen we daar een begin gaan maken met een index.
De werkgroep Historie Milsbeek heeft voor de nieuwe boekuitgaven en publicaties veel materiaal binnen gekregen en gedigitaliseerd. Deze informatie zal ook op de server geplaatst worden.
Onze archivaris zal ook in 2017 krantenknipsels die betrekking hebben op Milsbeek verzamelen en archiveren in het analoge archief.
Het verzamelen en archiveren van informatie en foto’s over vroegere bewoners van Milsbeek is een continu proces. Hier blijven we mee door gaan.
Dit geldt ook voor het digitaliseren van films, videobanden en DVD’s.

Ad 6. (Jongeren):
In 2016 is binnen het bestuur een eerste aanzet gedaan om jongeren meer te betrekken bij de stichting. Hierbij wordt gedacht aan het werven van jongeren als vriend en als vrijwilliger en het opnemen van jongeren in bestuur en werkgroepen.
Het blijkt een moeizaam proces te zijn.
In 2017 willen wij in elk geval hiermee verder gaan.

Ad. 7. (wandel- en fietsroutes):
Het streven is om zoveel mogelijk monumenten en cultuurhistorische objecten voor belangstellenden bereikbaar te maken en te houden.
Dat vindt plaats via knooppuntenroutes voor wandelaars en fietsers. Belangrijk is dat deze routes begaanbaar blijven. Wij zullen erop toezien dat passend onderhoud wordt uitgevoerd door de daarvoor verantwoordelijk zijnde instanties en instellingen.
Daar waar dit onze competentie is verrichten wij met onze vrijwilligers het noodzakelijke onderhoud.
Indien aanpassingen van routes wenselijk zijn gaan wij in overleg met betreffende instanties die daar voor aanspreekbaar zijn.

Ad 8. (Financien):
Het beleid blijft er onverkort op gericht om de projecten zo veel mogelijk op budgettair neutrale basis te realiseren. Met behulp van vrijwilligers wordt daarbij geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij grotere objecten is de steun van derden onontbeerlijk, waarbij een beroep gedaan op overheids- en semioverheidsinstanties, zoals provincie, gemeente, waterschap en Natuurmonumenten.
Soms zal een eigen bijdrage noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt getracht belangstelling te wekken bij belanghebbenden, bedrijven en geïnteresseerde particulieren.
Door de financiële inbreng van de vrienden en de belangeloze inzet van een in omvang toenemende groep vrijwilligers, is de stichting inmiddels in staat eigen bijdragen te leveren, resp. de kosten te drukken.
Voor de volgende onderwerpen zijn in het verleden reeds basisvoorzieningen getroffen: toekomstige publicaties, inventariseren archief, onderhoud wandelroute, exposities, behoud grafmonumenten, beveiliging en opslag van gegevens.
De in het verleden gevormde voorzieningen zijn toereikend om de lopende zaken te financieren.


Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 november 2016.
De voorzitter,                                                    De secretaris,

A.W.J. Frenken                                                 L. Franken-Wijnhoven

   
Excursie stichting cultuurbehoudmilsbeek 6 en 13 o...04 nov 2018

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 44 Het Engel...24 okt 2018

 Index
Hoofdstuk 44 - Boek "Oorlogsherinneringen" Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek Door : Gerrie Franken De Britse begraafplaats in [ ... ]

Lees meer...
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl