Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Beleidsplan 2016

BELEIDSPLAN 2016

Algemeen

Doelstelling Stichting Cultuurbehoud Milsbeek


Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar leden. Kennis van het lokale verleden en oude gebruiken vormt een waardevolle aanvulling voor het hedendaags bewustzijn.

Doelstelling:

  1. Het bevorderen van instandhouding en bewaren van culturele goederen en waarden van het kerkdorp Milsbeek in het belang van huidige en toekomstige generaties.
  2. Daarnaast wil de stichting een zo breed mogelijk publiek informeren over en bewust maken van de betekenis van de lokale cultuur.

Dit geschiedt door middel van:
    • publicaties in boekvorm of op andere wijze.
    • getracht wordt de belangstelling, de interesse voor het lokaal cultureel Milsbeeks verleden te wekken door:

    •  het bekendmaken van lopende activiteiten en toekomstige plannen
    •  in het openbaar vertonen van historische films
    •  het houden van lezingen en het organiseren van excursies

 

Voor het jaar 2016 zal worden gewerkt aan de volgende zaken:

 

  1. Monumentenbeleid en restauratie monumenten.
  2. Uitgifte boeken en documentatie.
  3. Behoud en restauratie grafmonumenten.
  4. Genealogie.
  5. Verzorging historische avond en inventarisatie oud filmmateriaal.
  6. Verzorging excursie voor vrienden en vriendinnen.
  7. Samenwerking andere instanties.
  8. Website.
  9. Knooppuntenwandelingen en uitbreiding wandelmogelijkheden langs
      cultuurhistorische objecten.
10. Onderhoud monumentjes enz.
11. Archivering.
12. Public relations.
13. Jongeren.
14. Financiën.

Indien zich in de loop van 2016 nieuwe projecten aandienen, zullen deze ten uitvoering worden gebracht voor zover volgens een bestuursbesluit de beschikbare mankracht en de middelen dit toelaten.


Ad 1 (Monumentenbeleid en restauratie monumenten)
Wij zullen ons blijven inzetten om waardevolle gebouwen en andere zaken, die voor de inwoners van Milsbeek van belang zijn te behouden voor de toekomstige generatie. Enkele aandachtspunten voor het komende jaar zijn zeker:
- Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst.
- Toezien, dat het eventueel opknappen van een vijftal boerderijtjes conform de gemaakte afspraken zal gebeuren.
- Blijven pleiten voor andere functie van de voormalige graanmolen aan de Rijksweg, zodat deze een aantrekkelijke aanblik geeft in zijn omgeving.
- De ontwikkelingen rond de steenfabriek blijven volgen en indien wenselijk actie ondernemen, opdat geen belangrijke zaken verloren gaan.
- Wij zullen ook de mogelijke ontwikkelingen van en rond onze kerk (die op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst) nauwgezet volgen.
- Het volgen van de ontwikkelingen rond het Genneperhuys door afvaardiging van een bestuurslid in de ‘werkgroep herbouw Genneperhuys’.

Ad 2(Uitgifte boeken en documentatie)
De "Werkgroep Historie Milsbeek" stelt een boek samen over Milsbeekse gezinnen, die kort voor de evacuatie in 1945 op de Milsbeek woonden. Hierin zal aandacht worden besteed aan de gezinssamentelling, de genealogie en de woningen van de gezinnen. Het boek zal met veel foto's geïllustreerd worden. Het streven is het boek uit te geven in november 2017. Daarnaast blijft de werkgroep foto's en informatie inzamelen en vastleggen voor publicatie in de toekomst.
Onze stichting streeft ernaar van Milsbeekse families boekjes te publiceren, samen te stellen door leden van de betreffende familie. De stichting kan de auteurs daarbij ondersteunen.
Vanaf januari 2015 (3 jaar na uitgifte) worden elke maand 2 hoofdstukken van het boek "Oorlogsherinneringen" op onze website geplaatst.
De wandelroute "Gebrande Kamp" zal met GPS-gegevens op onze website worden geplaatst.
Ook zullen wij ondersteuning verlenen bij de uitgifte van het boek “de landschaps-ontwikkeling van Koningsven – De Diepen”.

Ad 3(Behoud en restauratie historische grafmonumenten)
In 2008 is het initiatief genomen om bijzondere, oude grafstenen, die geruimd en vernietigd zouden worden, een plaats te geven tegen de oostelijke gevel van de kerk en ze te restaureren. Zo zijn tot en met het jaar 2013 negen monumenten ”van de vergruizer gered”, opgeknapt en voor de toekomst bewaard gebleven. Met de plaatsing van een gedenkplaat voor de pastoors, die sinds 1930 voor onze parochie werkzaam zijn geweest, is dit project op deze plaats afgerond.
Aangezien er steeds meer nabestaanden van overledenen de voorkeur geven aan crematie van hun dierbaren in plaats van een begrafenis en na het verstrijken van de termijn van de grafrechten niet gekozen wordt voor verlenging, dreigt er een kaalslag te ontstaan op het kerkhof.
Om dit te voorkomen is in december 2013 met het kerkbestuur een overeenkomst gesloten om, zolang er voldoende grafruimte aanwezig is, de grafmonumenten zoveel en zo lang mogelijk op de originele plaats te handhaven, uiteraard met instemming van de rechthebbenden.
Wij zijn voornemens een gedigitaliseerd overzicht van de graven op onze website op te nemen en een overzicht hiervan bij de toegang tot het kerkhof te plaatsen.

Ad 4(Genealogie)
Ook in 2016 zal het verzamelen van informatie over vroegere bewoners van Milsbeek doorgaan, er komt jaarlijks informatie vrij. Dit heeft te maken met de wet op de privacy.
Het scannen van bidprentjes zal in de loop van 2016 worden afgerond en bijgehouden. Ook zal bekeken worden of er weer een uitgave over Milsbeekse families voorbereid en uitgegeven kan worden. Verder zal medewerking verleend worden als er vragen zijn van derden of vanuit de werkgroep Historie Milsbeek. We zullen de mogelijkheid bekijken of de publicatie, uitgegeven bij het jubileum van Pastoor van der Loo, te digitaliseren is.

Ad 5(Organisatie historische avond en inventarisatie oud filmmateriaal )
Op 31 maart wordt weer een historische avond georganiseerd. Er zal een oproep worden gedaan aan jubilerende verenigingen of instanties, of ook zij hieraan willen meewerken. Het grootste gedeelte van de avond zal gevuld worden met beeldmateriaal.
Het inventariseren en digitaliseren van films, videobanden en dvd’s zal worden voortgezet.

Ad 6(Excursie voor vrienden)
In oktober 2016 wordt weer een excursie georganiseerd voor de (inmiddels) 152 vrienden en vriendinnen van onze stichting.

Ad 7(Samenwerking met andere instanties)
Buiten de gebruikelijke overheidsinstanties zal onze stichting trachten de contacten met andere organisaties en/of personen met nagenoeg dezelfde doelstellingen te vergroten. Wij denken aan SL!M, Het Limburgs Museum, Stichting “de Oude Pottenbakkerij”, werkgroep Ottersum/Ven-Zelderheide, overleg cultuurgroepen Gennep, Cultuurhistorie Maas en Niers, Monarch en Natuurmonumenten.
Ook zal er een nauwe samenwerking blijven bestaan met Culthisradio.

Ad 8(Website)
Vernieuwing : Op de website worden vele artikelen geraadpleegd. Daarom zal op termijn de gehele website worden gerestyled, dit in de vorm van een nieuwe versie van het CMS systeem en een nieuw grafisch aanzicht van de website. Ook zullen er regelmatig nieuwe artikelen worden geplaatst zoals nieuws, activiteiten en andere cultuurhistorische artikelen.
Gedachtenisprentjes: deze worden verder gedigitaliseerd, toegevoegd aan de website en voor iedereen beschikbaar gemaakt. Echter een 30% dient nog digitaal te worden gemaakt en geverifieerd te worden.
Boek oorlogsherinneringen: maandelijks worden een 2-tal hoofdstukken beschikbaar gemaakt voor publicatie op de website, dit zal ook de komende tijd gebeuren.
Schoolfoto’s : Geregeld worden er foto’s gepubliceerd op de website.Indien mogelijk met namen. Er zal geprobeerd worden om namen van nog niet bekende personen op de vele schoolfoto’s te achterhalen. Deels via publiciteit of oproep via facebook of andere media
Genealogie : Indien leden van de werkgroep genealogie publicaties hebben, zal dit gepubliceerd worden op de website.

Ad 9(Knooppuntenwandelingen en uitbreiding wandelmogelijkheden langs cultuurhistorische objecten)
In 2016 verwachten wij de wandel-/struinpad route Teelebeek/Gebrandekamp te realiseren. Hier zullen informatiepanelen en een picknickset worden geplaatst.
Tevens willen wij twee informatieborden plaatsen bij de volgende objecten: Het witte trafohuisje aan de Rijksweg en de oude molen van de voormalige Vuurvogel.
Er zal worden onderzocht of er wandelingen met een gids kunnen worden georganiseerd, langs cultuurhistorische objecten in ons dorp.

Ad 10(Onderhoud monumentjes en wandelroute)
Wij zullen ons inzetten voor het onderhouden of laten onderhouden van de lokale, kleinere monumenten met hulp van onze vrijwilligers. Dit zijn o.a. infopanelen van onze wandelroute, het monumentje Franken, het monument in sloot aan Zwarteweg, de herdenkingssteen aan de Koningsvenweg en het monument met omgeving van de burgeroorlogsslachtoffers. Ook de door onze stichting geadopteerde grafstenen zullen onderhouden worden. Van een oude grenssteen zal met behulp van onze vrijwilligers een zitbank worden gemaakt.

Ad 11( Archivering)
In 2016 zal ook het archiveren van de diverse stukken doorgaan, dit zal op twee manieren gebeuren, er zullen papieren stukken worden toegevoegd aan het archief dat bewaard wordt in archiefkasten in de pastorie. Ook zullen er stukken gedigitaliseerd op de server gearchiveerd worden.
De index van de archiefkasten zal worden geüpdatet en zo nodig worden uitgebreid.
Dit zal gebeuren in overleg met de archivaris en aangepakt worden in het begin van het nieuwe jaar.
Er zal door een paar mensen bekeken worden of het digitale archief aangepast moet worden. Ook daar moet begin gemaakt worden met een index.
De werkgroep Historie Milsbeek heeft voor de nieuwe uitgaven veel materiaal binnen gekregen en gedigitaliseerd. Dit materiaal zal ook op de server geplaatst worden.
De archivaris zal ook in 2016 de krantenknipsels, die betrekking hebben op Milsbeek, verzamelen en archiveren in onze archiefkasten.
Er zal verder met betrokken partijen bekeken worden, of de archiefkasten goed toegankelijk blijven.

Ad 12(Public relations)
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek wil zichtbaar zijn in de media en aan het woord komen, als het gaat over het behoud van cultuurgoed in Milsbeek. Ook in 2016 zal daar weer aandacht aan worden besteed. Een goede informatievoorziening is belangrijk. Er zal aandacht worden besteed aan digitale communicatie (o.a. via onze website, de site “Liefde voor Limburg”, NIMA TV, Radio Culthis, Facebook en de inzet van lokale en regionale bladen voor informatie uitwisseling. Hierdoor dat we laten zien, wat onze toegevoegde waarde is voor de maatschappij in het algemeen en onze vrienden en vriendinnen in het bijzonder. Daarvoor zijn ideeën en suggesties zeer welkom. Voor ons project schoolfoto’s zal mogelijk een groep worden aangemaakt op facebook.

Ad 13(Jongeren)
Het bestuur wil de mogelijkheden gaan onderzoeken om jongeren meer te betrekken bij de stichting. Hierbij te denken aan het werven van jongeren als vriend en als vrijwilliger en het opnemen van jongeren in het bestuur en werkgroepen.

Ad 14(Financiën)
Het beleid blijft er onverkort op gericht de projecten zo veel mogelijk op budgettair neutrale basis te realiseren. Met behulp van vrijwilligers wordt daarbij geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij grotere objecten is de steun van derden onontbeerlijk. Primair wordt daarvoor een beroep gedaan op overheids- en semioverheidsinstanties, zoals provincie, gemeente, waterschap en Natuurmonumenten.
Soms zal een eigen bijdrage noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt getracht belangstelling te wekken bij belanghebbenden, bedrijven en geïnteresseerde particulieren.
Door de financiële inbreng van de vrienden en de belangeloze inzet van een in omvang toenemende groep vrijwilligers, is de stichting inmiddels in staat eigen bijdragen te leveren, resp. de kosten te drukken.
Voor de volgende onderwerpen zijn in het verleden reeds basisvoorzieningen getroffen: toekomstige publicaties, inventariseren archief, onderhoud wandelroute, exposities, behoud grafmonumenten, beveiliging en opslag van gegevens. Het in 2016 te realiseren Struinpad wordt grotendeels bekostigd uit reeds ontvangen gelden van Waterschap en IKL.
De in het verleden gevormde voorzieningen zijn toereikend om de lopende zaken te financieren.

     Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 december 2015.


De voorzitter,                                                                                      De secretaris,

   
Excursie stichting cultuurbehoudmilsbeek 6 en 13 o...04 nov 2018

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 44 Het Engel...24 okt 2018

 Index
Hoofdstuk 44 - Boek "Oorlogsherinneringen" Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek Door : Gerrie Franken De Britse begraafplaats in [ ... ]

Lees meer...
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl