Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Beleidsplan 2015

BELEIDSPLAN 2015  

Algemeen

Doelstelling Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

Visie:

De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar leden. Kennis van het lokale verleden en oude gebruiken vormt een waardevolle aanvulling voor het hedendaags bewustzijn.

Doelstelling:

 1. Het bevorderen van instandhouding en bewaren van culturele goederen en waarden van het kerkdorp Milsbeek in het belang van huidige en toekomstige generaties.
 2. Daarnaast wil de stichting een zo breed mogelijk publiek informeren over en bewust maken van de betekenis van de lokale cultuur.

Dit geschiedt door middel van:

 • publicaties in boekvorm of op andere wijze.
 • getracht wordt de belangstelling, de interesse voor het lokale culturele Milsbeekse verleden te wekken door:
  • het bekendmaken van lopende activiteiten en toekomstige plannen
  • in het openbaar vertonen van historische films
  • het houden van lezingen en het organiseren van excursies

Voor het jaar 2015 zal worden gewerkt aan de volgende zaken :

 1. Monumentenbeleid en restauratie monumenten.
 2. Publicaties.
 3. Behoud en restauratie grafmonumenten.
 4. Historie Milsbeek.
 5. Genealogie.
 6. Verzorging historische avond.
 7. Verzorging excursie voor vrienden en vriendinnen.
 8. Samenwerking andere instanties, 70 jaar bevrijding.
 9. Website.
 10. Knooppuntenwandelingen en uitbreiding wandelmogelijkheden langs cultuurhistorische objecten.
 11. Onderhoud monumentjes enz.
 12. Archivering.
 13. Public relations.
 14. Financiën.

Indien zich in de loop van 2015 nieuwe projecten aandienen, zullen deze ten uitvoering worden gebracht, voor zover volgens een bestuursbesluit de beschikbare mankracht en de middelen dit toelaten.

Ad 1 (Monumentenbeleid en restauratie monumenten)
Wij zullen ons blijven inzetten om waardevolle gebouwen en andere zaken, die voor de inwoners van Milsbeek van belang zijn te behouden voor de toekomstige generatie. Enkele aandachtspunten voor het komende jaar zijn zeker:
-Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst.
-Toezien, dat het eventueel opknappen van een vijftal boerderijtjes conform de gemaakte afspraken zal gebeuren.
-Blijven pleiten voor andere functie van de voormalige graanmolen aan de Rijksweg, zodat deze een aantrekkelijke aanblik geeft in zijn omgeving.
-De ontwikkelingen rond de steenfabriek blijven volgen en indien wenselijk actie ondernemen, opdat geen belangrijke zaken verloren gaan.
-Wij zullen ook de mogelijke ontwikkelingen van en rond onze kerk nauwgezet volgen.

Ad 2 (Publicaties)
Er wordt een boek samengesteld  over Milsbeekse families, die rond 1945 in Milsbeek woonden. Hierin zal aandacht worden besteed aan de genealogie en de woningen van de families. Ook de eerste (nood)woningen na 1945 zullen in het boek aan bod komen. Het streven is het boek uit te geven in november 2015 dan wel in november 2016.
De wandelroute ‘Rondje Milsbeek’ zal met GPS’gegevens op onze website worden geplaatst, met uitgebreidere gegevens en fotomateriaal.
Vanaf januari 2015 (3 jaar na uitgifte) zal er elke maand één artikel van het boek “Oorlogsherinneringen” op de website worden geplaatst.

Ad 3 (Behoud en restauratie historische grafmonumenten)
In 2008 is het initiatief genomen om bijzondere, oude grafstenen, die geruimd en vernietigd zouden worden, een plaats te geven tegen de oostelijke gevel van de kerk en ze te restaureren. Zo zijn tot en met het jaar 2013 negen monumenten ”van de vergruizer gered”, opgeknapt en voor de toekomst bewaard gebleven. Met de plaatsing van een gedenkplaat voor de pastoors, die voor onze parochie werkzaam zijn geweest sinds 1930, is dit project op deze plaats afgerond.
Aangezien er steeds meer nabestaanden van overledenen de voorkeur geven aan crematie van hun dierbaren in plaats van een begrafenis en na het verstrijken van de termijn van de grafrechten niet gekozen wordt voor verlenging, dreigt er een kaalslag te ontstaan op het kerkhof.
Om dit te voorkomen is in december 2013 met het kerkbestuur een overeenkomst gesloten om, zolang er voldoende grafruimte aanwezig is, de grafmonumenten zoveel en zo lang mogelijk op de originele plaats te handhaven, uiteraard met instemming van de rechthebbenden.
Wij zijn voornemens om een gedigitaliseerd overzicht van de graven op onze website op te nemen en een overzicht hiervan bij de toegang tot het kerkhof te plaatsen.

Ad 4 (Historie Milsbeek)
De "Werkgroep Historie Milsbeek" zal, met als uitgangspunt een overzicht van de Milsbeekse inwoners van rond 1945, verder werken aan het inzamelen en scannen van foto's. Tevens zal hierbij informatie worden verzameld over de betreffende gezinnen en de samenstelling ervan en over de in die tijd en eerder bestaande woningen. Tijdens het jubileum van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zal een deel van de foto's en informatie getoond worden in de vorm van o.a. posters. Op langere termijn is het de bedoeling om van de verzamelde foto's en gegevens een boek samen te stellen, in samenwerking met de "Werkgroep Genealogie".

Ad 5 (Genealogie)
Doordat in het najaar 2014 weer meer gegevens online zijn gekomen, dit heeft te maken met de wet op de privacy, zal de “Werkgroep Genealogie” ook in 2015 doorgaan met het binnenhalen van  huwelijks- en overlijdensaktes en aktes uit het bevolkingsregister van bewoners uit Milsbeek.  Er zal een aanvang gemaakt worden met een stamboom van families uit Milsbeek digitaal in een stamboomprogramma in te voeren en te controleren aan de hand van deze aktes. Ook zullen we weer gegevens op de website van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek plaatsen.
Ook zal het onderdeel bidprentjes op de website een facelift krijgen. Dit gebeurt door de bidprentjes te scannen en de scans zichtbaar te maken voor belangstellenden.
Dit alles uiteraard in overleg met de webmaster. Verder zal de werkgroep genealogie meewerken aan de jubileum dag op 8 november.

Ad 6 (Organisatie historische avond en inventarisatie oud filmmateriaal en viering 10 jarig jubileum )
Op 26 maart wordt weer een historische avond georganiseerd. Er zal een oproep worden gedaan aan jubilerende verenigingen of instanties, of ook zij hieraan willen meewerken. Het grootste gedeelte van de avond zal gevuld worden met filmbeelden.
Tevens willen wij iets vertellen over onze plannen rond ons 10-jarig bestaan, dat op
8 november 2015 in het Trefpunt zal worden gehouden. Het inventariseren en digitaliseren van films, videobanden en DVD’s zal worden voortgezet.

Ad 7 (Excursie voor vrienden)
In oktober 2015 wordt er weer een excursie georganiseerd voor de (inmiddels) 145 vrienden en vriendinnen van onze stichting. Het zal moeite kosten om de excursie van 2014 te evenaren.  

Ad 8 (Samenwerking met andere instanties)
Buiten de gebruikelijke overheidsinstanties zal onze stichting trachten de contacten met andere organisaties en/of personen met nagenoeg dezelfde doelstellingen te vergroten. Wij denken aan SL!M, Het Limburgs Museum, Stichting “de Oude Pottenbakkerij”,  werkgroep Ven-Zelderheide, overleg cultuurgroepen Gennep, Cultuurhistorie Maas en Niers, Monarch en Natuurmonumenten.
Op 7 februari zullen wij meewerken aan 70 jaar bevrijding van de kop van Limburg, met speciale aandacht voor de burgerslachtoffers in Milsbeek.
Bij de viering van het bevrijdingsfeest begin mei wordt bekeken, of de capsule, die begraven ligt bij eethuis De Diepen , in het gemeentelijke programma van 70 jaar bevrijding kan worden meegenomen.

Ad 9 (Website)
Doordat er regelmatig artikelen worden gewijzigd of nieuwe artikelen worden geplaatst op de website is het wenselijk om ernaar uit te zien een gebruiksvriendelijker website- beheers systeem te gaan gebruiken. Het huidige kost teveel tijd om aanpassingen te doen. Ook is het de bedoeling om een websitearchief in gebruik te gaan nemen.
Van de aanwezige klassenfoto’s op de website van de periode 1931 tot en met 1949 ontbreken nog diverse jaren. Er zal nader bekeken worden op welke wijze de ontbrekende jaren alsnog compleet gemaakt kunnen worden. Ook dienen de ontbrekende namen compleet gemaakt of aangevuld te worden. Er is een werkgroep, bestaande uit John v.d. Ven, Piet Claassen en Wim Bindels, die groepsgewijze in overleg met een selectie van de personen, die op de foto staan, de juiste namen gaat achterhalen en meer informatie probeert te verzamelen. In eerste aanleg zal hiermee de website worden bijgewerkt. Mogelijk zou dit in de toekomst kunnen leiden tot de uitgifte in boekvorm.
De “Werkgroep Genealogie” zal meerdere familiestambomen, familieverhalen, kadaster-kaarten, uittreksels, foto’s en meer genealogiemateriaal op de website plaatsen. Verder dient er te worden uitgekeken naar een juist softwareprogramma om de genealogie-gegevens te koppelen aan de website.
De gedachtenisprentjes op de website wordt verder uitgebreid waardoor de gedachtenisprentjes te zien zijn en te downloaden.

Ad 10 (Knooppuntenwandelingen en uitbreiding wandelmogelijkheden langs cultuurhistorische objecten)
In 2014 is onze stichting betrokken geweest bij het opstellen van een nieuwe wandelroute door Milsbeek. In 2015 zal deze route worden gerealiseerd. Als stichting willen wij kijken of uitbreiding van de route mogelijk is.
Concreet wordt gedacht aan een wandelroute, die start nabij het Genneperhuis, langs de Niers en de Maas, door de Gebrande Kamp, langs de Teelebeek, door het Achterbroek weer terug naar de Bloemenstraat. Een dergelijk pad zou mogelijk in de plannen voor natuurvriendelijke oevers van de Maas en de Teelebeek kunnen worden opgenomen en gerealiseerd. Dit plan is reeds bij de gemeente Gennep neergelegd.
Tevens willen wij drie ANWB- informatieborden plaatsen bij de volgende objecten: De Jacobsladder, het witte trafohuisje aan de Rijksweg en de oude molen van de voormalige Vuurvogel. Ook willen wij actief meedenken voor de inrichting van de pleisterplaats bij de rotonde.

Ad 11 (Onderhoud monumentjes en wandelroute)
Wij zullen ons inzetten voor het onderhouden of laten onderhouden van de lokale, kleinere monumenten met hulp van onze vrijwilligers. Dit zijn o.a. infopanelen van onze wandelroute, het monumentje Franken, het monument in sloot aan Zwarteweg, de herdenkingssteen aan de Koningsvenweg en het monument met omgeving van de burgeroorlogsslachtoffers.

Ad 12 ( Archivering)
Er zal in 2015 verder worden gewerkt aan een uitbreiding van digitaal te raadplegen inventarisatie en inhoudsopgave van ons archief, opdat voor alle betrokkenen nog beter inzichtelijk is, welke stukken in ons archief aanwezig zijn. Er zal gezocht worden naar een/meerdere persoon/personen, welke mogelijk meerdere delen van het papieren archief gaat/gaan digitaliseren.
Het “papieren archief” wordt telkens, zo nodig, aangevuld en waar nodig en wenselijk tevens toegevoegd aan het digitale deel. Binnen dit digitale archief valt naast de digitaal te raadplegen inhoud “papieren archief” ook het foto- en filmarchief. Film- en foto-materiaal wordt tevens vastgelegd op CD/ DVD. Dit jaar gaat als speerpunt het digitaal gedeelte van foto’s gelden. Dit gedeelte zal in navolging van het filmarchief genummerd en gecatalogiseerd worden. Verder wordt de mogelijkheid bekeken om van de films een inhoudelijke beschrijving te maken. Dit eventueel door een nieuw op te richten werkgroep.
Tevens wil de stichting gegevens van het R.K. kerkhof verder inventariseren en proberen te digitaliseren.
Door het inventariseren en digitaliseren van foto- en filmmateriaal en door onze werkgroepen “Werkgroep Historie Milsbeek” en “Werkgroep Genealogie” komt er steeds meer materiaal ter beschikking.
Gedeeltelijk zal dit via de website van de stichting toegankelijk worden voor de bestuursleden. Fotomateriaal zal op de site worden geplaatst voor zover het past binnen de geplaatste onderwerpen. Het geheel zal wel toegankelijk worden voor bestuursleden.
Om het materiaal op een verantwoorde manier te beheersen wordt dit op meerdere locaties (SERVER/NAS) ondergebracht, waarbij de data met elkaar gesynchroniseerd en updates bijgewerkt worden. Op deze wijze wordt de veiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd.

Ad 13 (public relations)
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek wil zichtbaar zijn in de media en aan het woord komen, als het gaat over het behoud van cultuurgoed in Milsbeek. Ook in de komende beleidsperiode zal daar weer aandacht aan worden besteed. Een goede informatie voorziening is belangrijk. Er zal aandacht worden besteed aan digitale communicatie (o.a. via onze website, de site “Liefde voor Limburg”, NIMA TV, Radio Culthis) en de inzet van lokale en regionale bladen voor informatie uitwisseling om er voor te zorgen, dat we laten zien, wat onze toegevoegde waarde is voor de maatschappij in het algemeen en onze vrienden en vriendinnen in het bijzonder. Daarvoor zijn ideeën en suggesties zeer welkom.
Ad 14  (Financiën)
Het beleid blijft er onverkort op gericht om de projecten zo veel mogelijk op budgettair neutrale basis te realiseren. Met behulp van vrijwilligers wordt daarbij geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij grotere objecten is de steun van derden onontbeerlijk. Primair wordt daarvoor een beroep gedaan op overheids- en semi-overheids instanties, zoals provincie, gemeente, waterschap en Natuurmonumenten.
Soms zal een eigen bijdrage noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt getracht belangstelling te wekken bij belanghebbenden, bedrijven en geïnteresseerde particulieren.
Door de financiële inbreng van de vrienden en de belangeloze inzet van een in omvang toenemende groep vrijwilligers, is de stichting inmiddels in staat bescheiden eigen bijdragen te leveren, resp. de kosten te drukken.  
In 2014 is reeds aandacht geschonken aan de beveiliging en opslag van onze gegevens
Waar nodig zal daar ook in 2015 in financiële zin prioriteit aan gegeven worden.
Voor 2015 wordt een bedrag in de begroting opgenomen ten behoeve van het 10-jarig jubileum van onze stichting. Verder zijn vooralsnog geen plannen om te investeren in kostbare projecten.
De in het verleden gevormde voorzieningen zijn toereikend om de lopende zaken te financieren. Voor de volgende onderwerpen zijn in het verleden reeds basisvoorzieningen getroffen: toekomstige publicaties, inventariseren archief, onderhoud wandelroute, exposities en behoud grafmonumenten.Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 december 2014.

De voorzitter,                               De secretaris,

   
Excursie stichting cultuurbehoudmilsbeek 6 en 13 o...04 nov 2018

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 44 Het Engel...24 okt 2018

 Index
Hoofdstuk 44 - Boek "Oorlogsherinneringen" Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek Door : Gerrie Franken De Britse begraafplaats in [ ... ]

Lees meer...
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl