Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Jaarverslag 2015

Jaarverslag Stichting Cultuurbehoud Milsbeek 2015

Algemeen
In 2015 bestond het bestuur uit:
Martien Holthuysen: voorzitter, Leny Franken-Wijnhoven: secretaris, Willeke de Haas- Theunissen: penningmeester. Nelly Keukens-Tunnessen, Teun Theunissen, John van de Ven en Geert Barten: bestuursleden. Er werd 12 keer vergaderd.
Vanaf 13 november 2015 werd het bestuur uitgebreid met Ton Frenken en Toon Peters.
Ton Frenken zal vanaf 14 januari 2016 het voorzitterschap van Martien Holthuysen overnemen.

Uitvoering beleidsprogramma
Op 12 december 2014 werd door het bestuur het beleidsplan 2015 vastgesteld. De volgende werkzaamheden werden toen gepland.

1. Monumentenbeleid en restauratie monumenten.
2. Publicaties.
3. Behoud en restauratie grafmonumenten.
4. Historie Milsbeek.
5. Genealogie.
6. Verzorging historische avond.
7. Verzorging excursie voor vrienden en vriendinnen.
8. Samenwerking andere instanties, 70 jaar bevrijding.
9. Website.
10. Knooppuntenwandelingen en uitbreiding wandelmogelijkheden langs cultuurhistorische objecten.
11. Onderhoud monumentjes enz.
12. Archivering.
13. Public relations.
14. Financiën.

Ad 1(Monumentenbeleid en restauratie monumenten)
Afgelopen jaar is de samenwerking met de gemeente Gennep op alle fronten positief geweest. Betreffende de kerk en omgeving en de steenfabriek zijn er geen nieuwe ontwikkelingen geweest.
Met betrekking tot de mogelijke verbouw van karakteristieke boerderijen zijn er nieuwe ontwikkelingen. Voor één is een bouwvergunning afgegeven. Over twee anderen is de gemeente in onderhandeling voor mogelijke verbouw.
Het is ons gelukt om de stenen brug over de Teelebeek (omgeving Vliegop) te behoeden voor sloop. Tevens is het oude ijzeren bruggetje voor het transport van klei door de Gebrande Kamp behouden.

Ad 2 (Publicaties)
In 2015 is er een boekje uitgegeven over de familie Janssen “van Hoff naar Hof”.

Ad 3(Behoud en restauratie grafmonumenten)
In 2008 is het initiatief genomen om bijzondere, oude grafstenen, die geruimd en vernietigd zouden worden, een plaats te geven tegen de oostelijke gevel van de kerk en ze te restaureren. Zo zijn er negen monumenten van de vergruizer gered, opgeknapt en voor de toekomst bewaard gebleven.
Voor het mooie en goed onderhouden kerkhof ontstaat echter een nieuwe zeer bedreigende situatie. Nabestaanden van overledenen geven in steeds grotere mate voorkeur aan crematie van hun dierbaren in plaats van een begrafenis. Tevens wordt, als de termijn van de bestaande grafrechten is verstreken, vaker niet gekozen voor verlenging van de grafrechten.
Hierdoor is er op een deel van het kerkhof al onnodig een ontsierende, kale vlakte ontstaan.
In 2015 is er weinig veranderd aan de situatie. Er zijn geen grafstenen geruimd in deze periode. Naar verwachting zal dat wel in 2016 aan de orde komen.

Ad 4 (Historie Milsbeek)
De "Werkgroep Historie Milsbeek" heeft verder gewerkt aan het inzamelen en scannen van foto’s en andere informatie over de Milsbeekse inwoners van rond 1945. Tevens zijn in samenwerking met de "Werkgroep Genealogie" stamboomgegevens verzameld en vastgelegd. Kadastrale gegevens van de woonhuizen zijn verzameld aan de hand van kadastrale registers.
Er is begonnen met het schrijven van de hoofdstukken voor het boek "De minse op de Milsbèk". Het streven is om dit boek eind 2017 uit te brengen.
De "Werkgroep Historie Milsbeek" heeft een tentoonstelling samengesteld en ingericht bij de viering van het tienjarig bestaan van de stichting. Er werden posters getoond over de activiteiten van de stichting gedurende afgelopen tien jaar. Tevens werd een aantal posters getoond van de eerder door de stichting georganiseerde tentoonstellingen. Tenslotte werd een aantal voorbeelden getoond van hoofdstukken van het uit te brengen boek "De minse op de Milsbèk".

Ad 5 (Genealogie)
Er is goede voortgang gemaakt met het scannen en plaatsen van bidprentjes op de website. Eind 2015 waren ongeveer 1200 prentjes van de 2100 prentjes gescand.
Er is door een lid van de werkgroep een boekje uitgebracht onder de titel “van Hoff naar Hof”
Ook zijn er twee publicaties op de website geplaatst. Er is in 2015 geen bijeenkomst geweest van de werkgroep. Dit heeft te maken met diverse werkroosters, afstand en andere werkzaamheden door de leden. Wel zijn er, door enkele leden, de DTB (doop, trouw en begraafboeken) van onze parochie gedigitaliseerd. Ook is er regelmatig e-mail-contact geweest door de leden.

Ad 6 (Verzorging historische avond)
Op 26 maart hebben wij onze jaarlijkse historische avond gehouden met bijna 200 belangstellenden. Naast de gebruikelijke terugblik op de activiteiten van onze stichting zijn ook de toekomstige plannen aan de orde gesteld.
Er is onder andere extra aandacht geweest voor Boerderijen in het licht, jubileum Theo Mans, ontstaan van wethouder Theunissenhof en oude krantenknipsels uit Milsbeek.
Teun Theunissen had een heel aandachtig gehoor bij zijn verhaal over diverse families op de Milsbèk.
Tevens is de slagzin “Historie langs de oevers van Maas en Niers” onthult, die door de gemeente op de komborden van Milsbeek is geplaatst.

Ad 7 (Verzorging excursie voor vrienden en vriendinnen)
Op zaterdag 3 en zaterdag 10 oktober was de excursie naar pottenbakkerij en galerie ‘De Olde Kruyk’. In totaal hebben 70 personen hieraan deelgenomen. Beide middagen werden we door Fransje van Keulen en Guul Jacobs hartelijk ontvangen met koffie/thee en Limburgse vlaai. Tijdens deze ontvangst hield Guul een korte lezing over de geschiedenis van de klei in onze streek , ‘het aardewerk’ in ons dagelijks leven en in het bijzonder de geschiedenis van ‘De Olde Kruyk’, die in 2016 80 jaar bestaat. Tevens is 2016 het40-jarig keramiek-jubileum Guul en Fransje.
Na deze interessante uiteenzetting met een demonstratie van Guul aan de draaischijf en uitleg over het glazuren en decoreren werden we rondgeleid door de pottenbakkerij.
Daarna mochten we een kijkje nemen in het privé keramiekmuseum van wereldkeramiek met een verzameling die Fransje en Guul in 30 jaar tijd hebben opgebouwd. We keken onze ogen uit! De wereldwijde tradities van hun vakgebied werden belicht met video’s , foto’s en illustraties. Het is erg interessant om te zien, wat er allemaal in Milsbeek is gemaakt en wat er verder aan prachtige en bijzonder spullen in ‘De Olde Kruyk’ aanwezig is.
Als klap op de vuurpijl werden we getrakteerd op een tentoonstelling, speciaal voor ons ingericht, over de geschiedenis van ‘De Olde Kruyk’ , van ruïne tot het huidige riante atelier.
In het Töpke werd er nog lang nagepraat over de excursie onder het genot van een drankje en hapje!

Ad 8 (Samenwerking met andere instanties)
Het Platform Cultuurhistorie Gennep heeft afgelopen jaar 3 maal vergaderd om zaken op elkaar af te stemmen en van elkaars ervaringen te leren. Liefde voor Limburg heeft op haar site veel meer zaken van Gennep en Milsbeek opgenomen. Er blijven wat dit betreft nog steeds wensen. Bij het programma Cultisch radio zijn wij 2 maal te horen geweest, maar ook diverse andere verenigingen uit Milsbeek hebben er hun medewerking aan verleend.

Ad 9 (Website)
Het aantal bekeken artikelen op de website is licht gestegen. Er zijn ca. 100 nieuwe artikelen geplaatst, onder andere een deel over schoolfoto's en delen uit het boek 'oorlogsherinneringen'. De database met gedachtenisprentjes is voor ca. 2/3 grafisch aangevuld, zodat ook de bijbehorende prent getoond kan worden. Bijna iedere 2 weken wordt er een nieuw hoofdstuk van het boek 'oorlogsherinneringen' aan de website toegevoegd wat ook aan het bezoekersaantal te zien is. De schoolfoto's worden op een andere manier getoond en er is op naam te zoeken. De meeste geraadpleegde artikelen zijn : schoolfoto's, boeken 'oorlogsherinneringen' en 'de alde Milsbèk', gedachtenis prentjes, genealogie en nieuwe nieuws artikelen.

Ad 10 (Medewerking knooppuntenwandelingen en uitbreiding wandelmogelijkheden langs cultuurhistorische objecten)
Ook in 2015 is onze wandelroute regelmatig onderhouden door onze vrijwilligers. Dit betekent soms stickers bijplakken maar ook het reinigen van de diverse informatieborden. De ANWB-borden waren moeilijk leesbaar en zijn weer opgeknapt en thans weer duidelijk leesbaar. Het oorlogsmonument (bij Zwarteweg 44) is door onze vrijwilligers geheel opgeknapt en van een nieuwe verflaag voorzien. Afgelopen voorjaar is er door de gemeente een nieuw wandelboekje uitgegeven, waar ook het nieuwe Milsbeeks rondje staat beschreven. Afgelopen jaar is er in samenwerking met SL!M en omwonenden van de Bloemenstraat veel energie gestoken in een wandel/struinpad langs de Teelebeek en door de Gebrande Kamp. Wij hopen deze wandeling met informatieborden in 2016 in gebruik te nemen.

Ad 11 (Onderhoud monumentjes enz.)
Onze stichting onderhoudt diverse monumenten. Een van deze monumenten is het monument voor de burger oorlogsslachtoffers, waarvan de omgeving door hoveniersbedrijf J & B wordt onderhouden.

Ad 12 (Archivering)
Er werd in 2015 zowel digitaal als op papier gearchiveerd. Dit is gebeurd op onze servers en in de archiefkasten in de pastorie. Op de server werden alle vergaderstukken, foto’s van diverse evenementen, waar wij bij betrokken waren, bidprentjes en foto’s van de werkgroep “Historie Milsbeek” geplaatst. Deze servers, die op twee locaties in de Milsbeek staan, worden wekelijks gesynchroniseerd. De archiefkasten, waarin onder andere foto’s, krantenartikelen over Milsbeek, Cd’s, DVD’s, onze eigen uitgaven en nog enkele andere publicaties, werden keurig bijgehouden en aangevuld door onze archivaris. Een dagboek uit de evacuatietijd werd bij het bestuur afgegeven om te digitaliseren. Dit is inmiddels gebeurd.

Ad 13 (Public relations)
Op de website van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek is aandacht geschonken aan de uitgevoerde projecten. Verder is in de media (o.a. de Gelderlander, de Maas- en Niersbode, de Maasdriehoek, het dorpsblad ‘Op de Milsbѐk’ en op Facebook,) publiciteit gevraagd en gekregen voor onze activiteiten, zoals de organisatie van de historische avond, het 10-jarig bestaan, Radio Culthis. Er is namens onze stichting deel genomen aan de werkgroep Dorpsblad. Voor elke editie van dit dorpsblad is een nieuwsbulletin van Stichting Cultuurbehoud ingezonden en voor zaken van meer importantie is specifieke aandacht gevraagd.

Ad 14( Financiën)
Het aantal vrienden is in 2015 gestegen tot 152, met een totale donatie van € 2.470,--. Helaas is van twee vrienden geen donatie ontvangen dit jaar.
Behalve de jaarlijkse bijdrage van Gemeente Gennep heeft Stichting Cultuurbehoud Milsbeek een geldbedrag ontvangen van de Rabobank Clubkas Campagne. Ook zijn gelden ontvangen van het Waterschap en IKL voor de aanleg van een struinpad en van het Kerkbestuur voor de overname van grafmonumenten. Vrijwilligers van de stichting hebben meegewerkt aan het project Schone Maas met als resultaat: geld in de pot!
Aan de kostenkant zien we o.a. een grote uitgave t.b.v. de viering van het 10-jarig jubileum, renovatie van enkele ANWB-borden en het opknappen van een monument. Verder werd het boek van de familie Janssen door Stichting Cultuurbehoud uitgebracht.
Al met al kan geconcludeerd worden dat 2015 voor Stichting Cultuurbehoud Milsbeek een goed financieel jaar was.

Overige activiteiten in 2015:

A Kranslegging namens de vrienden bij het monument van de burgerslachtoffers ter gelegenheid van 70-jaar bevrijding van ons dorp op 7 februari 2015. Bij de kerkdienst werden de namen van de burgerslachtoffers voorgelezen.

B Er werd een bezoek gebracht door de bestuursleden en vrijwilligers aan de expositie
“70 jaar Vrede en Vrijheid” op 7 maart 2015.

C Op 4 mei 2015 was het bestuur aanwezig bij de dodenherdenking en na afloop hiervan enkele bestuursleden bij de bijeenkomst in ’t Trefpunt.

D Op 5 mei 2015 werden i.v.m. “70 jaar bevrijding” diverse activiteiten georganiseerd. Bij de Diepen werd het vredesvuur ontvangen, een capsule, die 15 jaar geleden werd ingegraven, uitgegraven en samen met het vredesvuur ging men naar het centrum. Hier werd onze nieuwe Milsbeekse vlag onthuld. Later is de capsule weer ingegraven met een aantal brieven met als thema Vrede, Vrijheid en Vriendschap. Ook onze stichting heeft een brief ingebracht.

E Op 28 augustus 2015 was ons bestuur aanwezig bij de openstelling van de pleisterplaats en de opening van museum “de Oude Pottenbakkerij”. De tekst op het informatiepaneel werd in overleg met onze stichting opgesteld.

F Op 8 november 2015 werd ons 10-jarig jubileum gevierd. 140 Vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en gasten namen deel aan een feestelijke brunch. Er werd teruggekeken op alle activiteiten van de afgelopen 10 jaar.


Vastgesteld in het bestuur op: 14 januari 2016

Voorzitter:                                                                         Secretaris:

   
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 46 Een noodl...13 dec 2018

 Index
Hoofdstuk 46 - Boek "Oorlogsherinneringen" Een noodlottige thuiskomst Door : Wim Bindels De familie Gerrits aan de Onderkant was een gezin [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 45 Verschrik...02 dec 2018

 Index
Hoofdstuk 45 - Boek "Oorlogsherinneringen" Verschrikkelijk ongeluk met oorlogstuig Door : Jan Franken Geboren op 6 februari 1932 was ik [ ... ]

Lees meer...
Excursie stichting cultuurbehoudmilsbeek 6 en 13 o...04 nov 2018

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 44 Het Engel...24 okt 2018

 Index
Hoofdstuk 44 - Boek "Oorlogsherinneringen" Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek Door : Gerrie Franken De Britse begraafplaats in [ ... ]

Lees meer...
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl