Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Mededelingen : oktober 2011

Mededelingen Cultuurbehoud Milsbeek

 
parochieblad oktober 2011

Op zaterdag 10 september a.s. vond met 38 deelnemers de jaarlijkse excursie voor vriend(innen) en vrijwilligers plaats. Deze bestond uit een bezichtiging van de gerestaureerde oude kerktoren van Gennep en een rondwandeling door het oude deel van het stadje . De gidsen waren Willy Michels en onze Milsbekenaar en vriend van onze stichting Piet Poelen. Voor Piet was dit zijn laatste optreden als stadgids. Door wethouder Vandermeulen werd hij voor de aanvang van de excursie in aanwezigheid van zijn Milsbeekse collegavrienden uit gezwaaid. Op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl is inmiddels een door Harrie en Nelly Keukens gemaakt verslag, dat voorzien is van enkele foto’s , te lezen.

Inmiddels hebben meer dan 350 personen ingetekend voor het boek Oorlogsherinneringen Milsbeek. Besloten is bij de drukkerij Weemen in Haps een opdracht te plaatsen voor 800 exemplaren. Zoals eerder aangegeven zal de presentatie van het boek en de uitreiking van het eerste exemplaar plaatsvinden op zondag 20 november a.s. om 11.00 uur in het ‘t Trefpunt. Iedereen die heeft ingeschreven wordt per brief uitgenodigd de bestelde exemplaren af te halen tegen betaling van de van € 19,-- per besteld boek. Na de presentatie zal het boek voor de prijs van € 22,50 in Milsbeek te koop zijn bij supermarkt Attent en in Gennep en Groesbeek bij de boekhandel Bruna.

Nog steeds is er geen reactie op ons reeds vorig jaar bij de gemeente Gennep ingediende verzoek om de eigenaren van een aantal in het verleden tot veestalling gebruikte boerderijtjes de gelegenheid te bieden deze met behoud en renovatie van de oude uiterlijk vormgeving om te vormen tot woonboerderij. Voor de panden die binnen de begrenzing van het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied zijn gelegen, is doormiddel van een zienswijze gevraagd dit mogelijk te maken.

Nu Stone Base zich als gegadigde heeft gemeld voor het terrein en de gebouwen van de voormalige steenfabriek aan de Bloemenstraat, heeft onze stichting de gemeente Gennep opnieuw aandacht gevraagd voor een verzoek van april 2008 om enkele cultuur-historisch belangrijke onderdelen van het voormalige fabriekscomplex te beschermen.

In navolging van de gemeente Bergen, heeft de gemeente Gennep het initiatief genomen voor de realisatie van een wandelroutenetwerk. Chris Janssen heeft , samen met Piet Poelen, een eerste bijeenkomst in Afferden bijgewoond. Verzocht is om in elk geval de gehele route van het ‘ Rondje Milsbeek, dik de moeite waard’, in netwerk op te nemen.

In overleg met de gemeente Gennep is besloten om het uit de Tweede Wereldoorlog daterende monumentje van de wapenschilden aan de Zwarteweg voortaan met door de gemeente beschikbaar gestelde materialen door vrijwilligers van onze stichting zal worden onderhouden.

In 1910 is het project Jet en jan van start gegaan in het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. De basisschool van Milsbeek is een van de 20 scholen die hebben ingeschreven en door onze stichting wordt medewerking verleend aan het aanpassen van het verhaal van Jet en Jan aan de situatie in Milsbeek rond 1910. De eerste delen zijn daarvoor bewerkt door Martien Holthuysen. Voor de eerste editie van de Jet en Jan krant wordt verwezen naar onze website.

Van de 16 dit jaar geruimde grafstenen zullen er weer 3 worden toegevoegd aan de verzameling langs de zijgevel van de kerk. Wij hebben geconcludeerd dat er langzamerhand een grote kaalslag plaatsvindt op het RK kerkhof. Daarom hebben we besloten met het kerkbestuur in overleg te gaan over de wijze waarop dit kan worden voorkomen en hoe dit unieke cultureel erfgoed van ons dorp kan worden behouden.

Alle 102 pagina’s van het indertijd uit gegeven boek ‘De alde Milsbèk’ zijn inmiddels met behulp van Teun Theunissen gedigitaliseerd en op de website opgenomen. Het boek is via de site nu omgevormd tot “Digitale wandeling door de Alde Milsbèk”. De gehele inhoud, kan nu door de bezoekers van onze site gratis worden gedownload en afgedrukt (uiteraard ook per bladzijde). Hiermee heeft onze stichting geprobeerd een alternatief te bieden voor de telkens terugkerende vraag voor een herdruk van het boek.

Chris Janssen zal met ingang van 1 januari 2012 terugtreden als bestuurslid van onze stichting. Hij blijft wel als vrijwilliger een deel van zijn huidige takenpakket behartigen.

John v.d. Ven van de Bloemenstraat zal met ingang van die datum toetreden als bestuurslid. zal in het bijzonder gaan bezighouden met de vormgeving en het onderhoud van de website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl opgenomen. Met zijn hulp zijn hierin al een aantal wijzigingen aangebracht.

Binnenkort zal het bestuur zich weer gaan beraden over het programma voor 2012. Inwoners die hiervoor ideeën hebben wordt gevraagd deze voor 1 november a.s. aan te dragen. Dit kan via het contactformulier op onze website, een briefje aan het secretariaat p/a Leny Franken-Wijnhoven, Heiveld, 53, Milsbeek of via de brievenbus in de pastorie.


parochieblad augustus/september 2011

Op zaterdag 10 september a.s. zal de jaarlijkse excursie voor Vriend(innen) plaats vinden. Deze zal bestaan uit een rondwandeling door het oude deel van het stadje Gennep en de bezichtiging van de gerestaureerde oude kerktoren van deze plaats. De betrokkenen hebben hiervoor inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Nieuwe vrienden, die zich vóór 1 september aanmelden, kunnen de excursie nog mee maken.

 

De uiterlijke termijn waarop de voorinschrijvingen voor het boek Oorlogsherinneringen Milsbeek binnen moeten zijn is inmiddels vastgesteld op 15 september a.s.
Het kan nog steeds gebeuren door het invullen van de indertijd in het dorp gedistribueerde inschrijvings-formulieren of digitaal via het bestelformulier op de website cultuurbehoudmilsbeek.nl
In september zal besloten worden waar het boek na de presentatie te koop is en tegen welke prijs.

In deze maand augustus zal opnieuw een gedeelte van het indertijd uitgegeven boekje “De alde Milsbèk” op de website worden opgenomen.
Het betreft de woningen gelegen in het Achterbroek, de Ovenberg en een gedeelte van de Rijksweg.


parochieblad juni 2011

Met groot genoegen hebben we op 27 mei j.l.  getuige mogen zijn van de oplevering van de gerestaureerde ‘Pottery De jacobsladder. We wensen de stichting ‘De Oude pottenbakkerij’ veel succes toe bij de verdere ontwikkeling en de exploitatie van het gerestaureerde gebouw. 
De tentoonstelling ‘Oude beroepen Milsbeek’ heeft aan getoond dat het Milsbeekse verenigingsleven met een  mooie accommodatie is verrijkt.

Als stichting Cultuurbehoud Milsbeek kunnen we n.l. terug zien op een zeer geslaagde openings-tentoonstelling ‘Oude beroepen in Milsbeek’. In totaliteit mochten wij, de genodigden tijdens de oplevering en de deelnemers van schoolexcursies niet mee gerekend,  ongeveer 650 bezoekers noteren. Unaniem werd het gebodene hoog gewaardeerd. Meer informatie is,alsmede een deel van te getoonde foto’s, te bezichtigen op :wwwCultuurbehoudMilsbeek.nl

Wij bedanken degenen, die via een vrijwillige bijdrage in de bus ons en de stichting ‘De Oude
Pottenbakkerij’ ook financieel waardeerden. Nadat de opbrengst door de twee stichtingen was gedeeld, kunnen we constateren dat wij de tentoonstelling na aftrek van de kosten nog met een klein positief saldo hebben kunnen afsluiten.

Op  6 t/m 8 juni mochten wij groepsgewijze de leerlingen van  de niveau’s 3  t/m8  van de Milsbeekse basisschool ontvangen. Ook een groep  bewoners van Nobertushof heeft de tentoonstelling met een bezoek vereerd.

Verder mochten wij tijdens de tentoonstelling Ineke Eltink-Kerkhoff als 100ste  vriendin van onze stichting noteren, Hierdoor is het totale aantal vriend(innen) nu op 104 gekomen.

Op zaterdag 10 september a.s. zal de jaarlijkse excursie voor vriend(innen) en vrijwilligers plaats vinden. Die zal bestaan uit de bezichtiging van de gerestaureerde oude kerktoren van Gennep, alsmede  een rondwandeling door het oude deel van het stadje . De betrokkenen krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Voor het boek Oorlogsherinneringen hebben wij inmiddels ruim 250 voorinschrijvingen mogen noteren. Voorinschrijvingen tegen de gereduceerde prijs van € 19,-- zal nog tot september mogelijk  zijn. Dit kan gebeuren door het invullen van de indertijd in het dorp gedistribueerde inschrijvingsformulieren (liggen achter in de kerk)of digitaal via het bestelformulier op de website www.Cultuurbehoudmilsbeek.nl.

 In juni zal opnieuw een gedeelte van het indertijd uitgegeven boekje ‘De alde Milsbèk’ op de website worden opgenomen. Het betreft de woningen van het gebied Kerkstraat/Oudebaan.


parochieblad mei 2011

Sedert de start van de voorverkoop in maart zijn er 200 inschrijvingen ontvangen voor het eind dit jaar uit te geven boek ‘Oorlogsherinneringen Milsbeek’ Door het invullen van het intekenformuliertje van de in maart rond gezonden huis-aan-folder en het deponeren daarvan in de brievenbus van de pastorie is het tot nader bericht nog mogelijk voor  de speciale prijs van € 19,-- in te schrijven. Ook via internet kan het op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl opgenomen bestelformulier digitaal worden ingeschreven.

Op  Zaterdag 23 april is langs de wandelroute ‘ Rondje Milsbeek, dik de moeite waard’ tegenover het installatie bedrijf Megens BV het kunstwerk ‘Gebogen vorm’ van Wim Klabbers geplaatst. De laatste handeling werd middels het bevestigen van de herinneringsplaquette door de kunstenaar Wim Klabbers zelf verricht. Een verslag van deze gebeurtenis en een fotorapportage is te lezen op onze webstite www.CultuurbehoudMilsbeek.nl

Bij gelegenheid van de opening van de het gerestaureerde pottenbakkersfabriekje van de Gebroeders van den Hoogen,  zal door de werkgroep ‘Oude beroepen’ van onze stichting een tentoonstelling worden georganiseerd van oude beroepen in Milsbeek. De tentoonstelling zal na de officiële opening op vrijdag 27 mei worden gehouden in het weekend voor ( zaterdag en zondag 28 en 29 mei), Hemelvaartsdag 2 juni en het weekend  er na ( 4 en 5 mei) worden gehouden. De tentoonstelling zal op die dagen geopend zijn van 13.00 – 17.00 uur.

Na afloop van het laatste weekend  zal de tentoonstelling op 6, 7 en 8 juli in georganiseerd verband door de diverse klassen van de basisschool in Milsbeek worden bezocht.

Ten behoeve van deelname van de basisschool aan  het schoolproject ‘Jet en Jan’ zal onze stichting in samenwerking  met de stichting Erfgoed  Brabant, de geschiedenis van ons dorp hierin hier in verwerken(Jet en Jan zijn kinderen zijn kinderen die rond 1919 opgroeien).

Het aantal vriend(dinn)en van de stichting is inmiddels gestegen tot 93. Meer vriend(inn)en zijn uiteraard nog steeds welkom en we hopen op het einde van het jaar het aantal van 100 te bereiken. Aanmelding is mogelijk via het aanmeldingsformulier dat op onze website is opgenomen. Aanmelding kan ook via een mededeling aan een van onze bestuursleden.

Op 18 april heeft het jaarlijkse overleg met het College van burgemeester en wethouders  van de gemeente Gennep plaats gevonden. Onderwerp van gesprek zijn geweest het Jaarverslag 2010, het beleidsplan 2011, het behoud via een realistische nieuwe bestemming van een aantal op dit moment onbewoonde oude boerderijtjes, de oude molen van Jacobs  en enkele onderdelen van de voormalige steenfabriek, de plaatsing van een kunstwerk op de nieuw te realiseren rotonde op de kruising Rijksweg-Zwarteweg die herinnert aan het pottenbakkersverleden van ons dorp, de uitgifte van het boek Oorlogsherinneringen Milsbeek, het onderhoud van het gedenkteken bij de voormalige boerderij van Kühn aan de Zwarteweg en het monumentenbeleid in zijn algemeenheid.

In mei zal opnieuw een gedeelte van het boekje ‘De alde Milsbèk’op de website worden op genomen. Het betreft de woningen Het betreft het gedeelte van de St. Jansberg, het Rozenbroek en de Langstraat.


parochieblad maart/april 2011

In maart is  gestart met de voorverkoop van het dit jaar uit te geven boek
Oorlogsherinneringen Milsbeek. Het boek  zal op A-formaat worden uit gegeven, ongeveer 200 bladzijden gaan omvatten en ruim 200 foto’s. Via een  voorinschrijving kan er op ingetekend worden voor een bedrag van € 19,--. Na de presentatie in november zal het in de winkel verkrijgbaar zijn voor een prijs van € 22,50.

Er is inmiddels, in combinatie met het programma  met de op 24 maart a.s. gehouden
historische avond, via een in Milsbeek verspreidde  huis-aan-huis folder de mogelijkheid  geboden tegen de voorintekenprijs van € 19,--  in te schrijven.  Ook via onze website wordt de mogelijkheid aan de voorinschrijving deel te nemen.

Op die website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl is  inmiddels weer een nieuwe aflevering van de oorlogsherinneringen op genomen.  Dit keer zijn dat de (oorlogs)herinneringen van Martin Celissen, die in de oorlogsjaren midden op het terrein van de steenfabriek woonde.

Voor het boek zouden wij graag ook nog wat fotomateriaal ontvangen, in het bijzonder van de situatie zoals die na thuiskomst werd aan getroffen, de noodbehuizing die er is gecreëerd en foto’s van de bevrijdingingsoptocht en de bevrijdingsspelen die er daarna  zijn  gehouden. Mensen die foto’s hebben worden verzocht telefonisch contact op te nemen met :
Wim Bindels, Voordijk 2, Middelaar tel. 024-6962984.

In april zal het kunstwerk ‘Gebogen vorm’ van Wim Klabbers worden geplaatst langs de wandelroute

‘Rondje Milsbeek, dik de moeite waard’. Het kunstwerk zal een plek krijgen op de ontmoetingsplaats ‘van de buurtvereniging ‘De Sprokkelaars’ tegenover het  installatiebedrijf Megens BV.
Zaterdag 23 april a.s. om 10.00 zal  door Wim Klabbers met een ‘laatste handeling’ de plaatsing worden af gerond.

Bij gelegenheid van de oplevering van de door de stichting ‘De Oude Pottenbakkerij’ gerestaureerde pottenbakkerij met oven en schoorsteen,  zal door de stichting Cultuurbehoud Milsbeek in het gerestaureerde gebouw een tentoonstelling worden  georganiseerd. Op de tentoonstelling zullen foto’s en ander materiaal die de werkgroep ‘Oude beroepen’ de  afgelopen tijd heeft ingezameld, worden getoond. De tentoonstelling zal worden gehouden op Hemelvaartsdag  en in het weekend er voor en er na .

De werkgroep ‘Oude beroepen’ heeft haar werkzaamheden inmiddels uitgebreid. Niet alleen van oude beroepen worden foto’s ingezameld maar ook van oudere Milsbekers die geen beroep hebben uitgeoefend. De werkgroep is inmiddels uitgebreid met Teun Theunissen.

Met de hulp van Teun is ook de weergave van de eerste 18 bladzijden van boek ‘De Alde Milsbèk’ op de website verbeterd.  Belangstellenden kunnen deze nu ook per bladzijde printen. In april zal een volgend deel van het boek op de website worden opgenomen. Dat zullen de bladzijden 19 t/m 30 zijn met de woningen die indertijd aan de Zwarteweg stonden.


parochieblad februari 2011

Vooruitlopende op de voorgenomen uitgifte einde van dit jaar van het  boek Oorlogsherinneringen Milsbeek zijn op de website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl de oorlogsherinneringen van Wim  (van Grad) Derks  van de Oudebaan opgenomen. Verder is er begonnen met het op de website zetten van het eerste deel van de artikelen van het eind jaren tachtig uit gegeven boek “De Alde Milsbèk. Gestart is met de eerste 18 bladzijden van het boek, waarin een deel van de Rijksweg (vanaf de CNC tot aan waar nu het bedrijf ALBO is gevestigd) en de Onderkant zijn op genomen. De filmavond zal dit jaar worden gehouden op donderdag  24 maart 2011 en beperkt blijven tot een avond. Dit jaar ook voor het eerst een lezing in het programma opgenomen en de avond is in verband hiermee omgedoopt tot “historische avond”. De lezing zal worden gehouden door Adriaan de Winter over de strijd van de bevrijding van Milsbeek in februari 1945. Verder zullen er beelden vertoond worden de geschiedenis  van de schutterij De Milsbeek, de voettocht  van Chris Janssen naar Santiago de Compostela, het leven van de Milsbeekse kunstenaar Wim Klabbers en de oude beroepen  in Milsbeek. Op  12 december j.l.  is het eerste exemplaar van de gedichtenbundel  “Door” aan haar kinderen overhandigd. Ook aan  onze vrijwilligers en vriend(inn)en is de bundel die dag als geschenk bij gelegenheid van het  eerste lustrum van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek verstrekt. De parochie Milsbeek heeft het boek ook aan haar vrijwilligers cadeau gedaan. De gedichtenbundel  is vervolgens in de winkel van Attent  in de Kerkstraat  in de verkoop gegaan. De bundel is daar nog steeds te koop voor een prijs van € 3,50 per stuk. In het kader van het jaar van het Religieus Erfgoed is door Chris Janssen een handleiding gemaakt van de het Religieus Erfgoed dat in en buiten de R.K. kerk in Milsbeek te zien is. De handleiding  ligt voor eenieder, die een “Rondje kerk” wil doen, voor gebruik achteraan in de kerk. De gemeente Gennep heeft een subsidie aan onze stichting verleend voor de plaatsing van het kunstwerk  ‘Gebogen vorm’ van de in het Sprokkelveld woonachtige kunstenaar Wim Klabbers. Het kunstwerk zal  worden geplaatst in de bocht van de Achterbroekweg  bij de picknickplaats van de wandelroute “Rondje Milsbeek, dik de moeite waard”. Cor Derks heeft zich inmiddels bereid verklaard te starten  met een inventarisatie van gegevens over  de 10 jongens uit Milsbeek  die in de jaren 1945-1950 uitgezonden zijn geweest naar het toenmalige Nederlands-Indiё.  Personen die hier bijzonderheden over te melden hebben kunnen zich ook op eigen initiatief contact met hem opnemen (Kamilleweg 24, tel.516903)


Mededelingen parochieblad december 2010

Leny Franken-Wijnhoven, Heiveld 53 , neemt per 1 januari a.s. het secretariaat van onze stichting over van Wim Bindels die voor het overige lid van het bestuur blijft. De gewijzigde taakverdeling is te lezen op de website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl
Het bestuur heeft het Beleidsprogramma voor het jaar 2011 vast gesteld. De belangrijkste activiteiten in het programma zijn:

  • Uitgifte van een boek met de oorlogsherinneringen uit de Tweede Wereldoorlog van (oud)Milsbekers.
  • Bescherming en restauratie van een aantal oude gebouwen en bouwwerken in ons dorp, in het bijzonder de restanten van de voormalige graanmolen van Jacobs, enkele elementen van de voormalige steenfabriek en een aantal voormalige niet meer als zodanig in gebruik zijnde oude boerderijtjes.
  • Wederom in het voorjaar organiseren van een jaarlijkse filmavond, e.e.a. eventueel in combinatie een lezing over een stukje Milsbeekse geschiedenis.
  • Houden van een fototentoonstelling over de geïnventariseerde gegevens van de oude beroepen en bedrijven in Milsbeek. Inventarisatie gegevens van de Milsbeekse jongens die in de periode 1946-1950 naar Oost-Indiё (het huidige indonesiё) zijn uitgezonden. Stimuleren van kunstuitingen in de vorm van b.v. olieverfschilderijen, pentekeningen en aquarellen van vooral oude personen en gebouwen uit Milsbeek.
  • Wederom in het najaar organiseren van een excursie voor de vrienden en vrijwilligers.
  • Het gefaseerd op de website publiceren van het in 1988 uit gegeven boekje “De Alde Milsbèk”.
    Verder zullen op de website in december oorlogsherinneringen van Henk Peters worden opgenomen. Henk is een zoon van Tien Peters en Marie Peters-Kortenhof van de Oude dijk 2. 

Mededelingen parochieblad oktober 2010

Voor de excursie aan het klooster in ‘St Aegte’ hadden zich 46 deelnemers voor 1 september aan gemeld. Helaas hebben we, vanwege het maximum deelnemers dat voor de excursieleiding acceptabel was, de 11 personen die zich vanaf 1 september nog aan hebben gegeven moeten meedelen dat zij niet mee konden.
Vanwege de ongunstige weersvoorspelling werd de tocht uiteindelijk slechts door een enkeling per fiets gemaakt en toog de rest, al dan niet via carpooling, per auto richting St. Agatha. Na een uitgebreide inleiding, werd verdeeld in 3 groepen, een gedeelte van de gebouwen van het klooster en de tentoonstelling bezocht. De excursie werd besloten met een wandeling door de kloostertuin. Een uitgebreider verslag met een fotorapportage treft u aan op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl
Op de website zullen, ten vervolge op de al eerder opgenomen herinneringen van Piet Lamers en Doorke Linders-Derksen in oktober de ‘herinneringen’ van Theo Holthuijsen over de ervaringen in de Tweede Wereldoorlog van zijn vader worden geplaatst. Hens was een van de Milsbekers die ook daadwerkelijk strijd hebben moeten leveren, in dit geval in de slag op de Grebbeline. Hij werd hij krijgsgevangen gemaakt en kwam terecht in het kamp Sachsenhausen. Leo Wijnhoven heeft inmiddels de restauratie van de overige 5 oude grafstenen die tegen de zijgevel van de RK kerk zijn herplaatst, voltooid. De marmeren platen zijn geschuurd, de letters en cijfers weer leesbaar gemaakt en op een van de stenen weer een corpus aangebracht. Alle grafstenen zijn vervolgens geïmpregneerd om slijtage en nieuwe aanslag van algen te voorkomen. Elders in dit parochieblad staat een oproep om programmapunten in te brengen voor het jaar 2011 met een oproep om versterking te krijgen voor de uitvoering van de zaken waarvoor wij willen staan en willen gaan realiseren.


Mededelingen parochieblad 26 augustus 2010

Het bezoekje aan het klooster in ‘St Aegte’ zal in tegenstelling tot de eerder in dit blad gedane aankondiging niet op zaterdag 18 september plaats vinden maar op vrijdag 17 september. De vriendinnen en vrijwilligers die willen deelnemen worden er aan herinnerd dat ze zich voor 1 september op dienen te geven. Het aantal viend(inn)en van onze stichting is inmiddels gestegen tot 77. Uiteraard zijn nieuwe vriend(innen) zeer welkom. Als men zich nu op geeft kan men de excursie naar het klooster ‘St. Aegte’ deel nemen. In de aanloop naar het boek met Oorlogsherinneringen uit Milsbeek, zullen in september de herinneringen van Doorke Linders-Derksen op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl worden geplaatst. Door de LLTB zal dit najaar in de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar het evenement “Boerderij in het licht”worden georganiseerd. Ook een aantal panden in Milsbeek zullen hierin worden opgenomen.


Mededelingen parochieblad juli 2010

In de aanloop naar het boek met Oorlogsherinneringen uit Milsbeek, zullen de komende tijd al een aantal herinneringen op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl worden geplaatst. In Juli zullen als eerste de herinneringen van Piet Lamers worden opgenomen. De uitgifte van de het boek is inmiddels verschoven naar eind 2011. Er wordt volop gebruik gemaakt van de wandelroute ‘Rondje Milsbeek, dik de moeite waard’ . Omdat we van diverse gebruikers vragen hebben gekregen over de plaatsen waar het poldermolentje in de Bulten en de voormalige ijskelder (thans vleermuiskelder) op de St. Jansberg te bezichtigen zijn, zullen hiervoor op de route verwijzingen worden gemaakt. Door Cultuurbehoud Milsbeek wordt medewerking verleend aan het verzoek van Frank en Mark Holthuysen voor het aanleveren van historische foto’s uit Milsbeek voor de inrichting van hun nieuwe zalen in eetcafé ‘De Diepen’ aan de Zwarteweg. Er zijn reeds een twintigtal foto’s, deels vergoot op canvas, te bewonderen in de nieuwe ruimten. De officiële ingebruikname zal op een later tijdstip plaats vinden. Het uitstapje voor de vrienden en vrijwilligers van onze stichting zal dit jaar op 18 september a.s. plaats vinden en zal in het teken staan van een bezoek aan het klooster in St. Agatha. De vrienden en vrijwilligers ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Er is gestart met de renovatie van een vijftal langs de zijgevel van de R.K. herplaatste oude grafstenen. De monumentjes zijn inmiddels grondig schoon gemaakt. Na het weer leesbaar maken van de opschriften, zullen ze worden geïmpregneerd om algenaanslag te voorkomen. Eind dit jaar zal door Cultuurgehoud Milsbeek een gedichtenbundel worden uit gegeven met een selectie van door Door Wijnhofen-Cilissen gedichten. De gedichten hebben betrekking op Milsbeek en haar inwoners.


Mededelingen parochieblad maart 2010

Met genoegen kijken wij terug op de ingebruikname van de wandelroute “Rondje Milsbeek, dik de moeite waard” op 5 maart j.l . en de vele positieve reacties die wij mochten ontvangen van de subsidiënten en de inwoners van ons dorp. Een verslagje van deze gebeurtenis met een aantal foto’s is inmiddels te zien op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl Nogal wat wandelaars hebben ons inmiddels geattendeerd op het vochtprobleem aan de binnenzijde van de Landschapspanelen. Het probleem is met Natuurmonumenten besproken en daar bekend. Het dichtkitten geeft echter problemen als er in de toekomst wijzigingen aan de tekstuele inhoud moeten worden aangebracht. Deze inhoud is overigens geplastificeerd en bestand tegen dit vocht. Door de stichting is de gemeente geattendeerd op de vervanging van het oude straatnaambord op de gevel van het pand Kerkstraat 38 (woning Bennie Kersten en Maria van den Hoogen) door een standaard straatnaambord. Het oude bord herinnerde aan periode dat de bouwpastoor L.H.A. Hoefnagels in onze parochie werkzaam was. De gemeente heeft toegezegd een nieuw nostalgisch bord met de oude tekst te plaatsen. Met de gemeente is verder de slechte onderhoudstoestand van het schilderwerk van de wapenstenen in de sloot voor het pand Zwarteweg 44 besproken. Wat dit betreft is ons de toezegging gedaan dat in de loop van dit jaar dit monumentje een onderhoudsbeurt zal krijgen. De jaarlijkse filmavond zal dit jaar begin april worden gehouden. Omdat we vorig jaar door de overweldigende belangstelling niet alle geïnteresseerden voldoende kijkgenot konden bieden, is besloten om er dit keer twee avonden van te maken. Een avond is besloten avond te houden voor de vrijwilligers en de vrienden (inmiddels meer dan 60) van onze stichting op donderdag 1 april en een open avond waar iedereen welkom is, op vrijdag 2 april. De avonden worden wederom in het Trefpunt aan de Kerkstraat gehouden. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma zal voor de pauze in het teken staan van de geschiedenis van Milsbeek als pottenbakkersdorp. Na de pauze zal het programma in het teken staan van de Tweede Wereldoorlog. Voor de avond op 1 april zullen de vrijwilligers en vrienden persoonlijk een uitnodiging krijgen. Voor de open avond wordt verwezen naar de aankondiging elders in dit blad. Aan de bezoekers hiervan zal een onkostenvergoeding van € 2,-- per persoon worden gevraagd.


Mededelingen parochieblad februari 2010

In de samenstelling van het bestuur zijn in het begin van dit jaar enkele wijzigingen opgetreden. Gerhard Frensel is als bestuurslid teruggetreden en Lenie Franken-Wijnhoven toegetreden. Lenie heeft per 1 februari 2010 een deel van de secretariaatswerkzaamheden over genomen van Wim Bindels, die overigens wel lid van het bestuur blijft. Cees van de Ven wordt de nieuwe beheerder van de website. Voor de overige wijzigingen in de taakverdeling wordt verwezen naar onze website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl De datum waarop het “Rondje Milsbeek, dik de moeite waard” zal worden opgeleverd en geopend is definitief vastgesteld op 5 maart a.s. om 15.00 uur. De openingshandeling zal plaats vinden door de onthulling door vertegenwoordigers van de Gebiedscommissie Platteland in Uitvoering en de gemeente Gennep op de start bij de parochiekerk te plaatsen informatiepaneel. De folders zijn inmiddels al verkrijgbaar bij de VVV-kantoren in Noord-Limburg van Mook t/m Venlo en kunnen via de VVV’s ook digitaal besteld worden. In Milsbeek zullen ze vanaf 15 februari a.s. verkrijgbaar in de winkel van Willie en Betsy van de Loo en bij andere bedrijven in de recreatieve sector die daarvoor belangstelling tonen ( ieder geval bij Eethuis De Diepen aan de Zwarteweg).

De filmavond zal dit jaar eind maart begin april worden gehouden, wederom in Trefpunt 68. De datum wordt nog nader vastgesteld en bekend gemaakt. Milsbekenaar Adriaan de Winter heeft zijn nieuwste boek “Oorlogsveteranen sterven niet”, almede de andere boeken die hij in het verleden heeft geschreven, aan onze stichting geschonken. Het jaarverslag 2009 is inmiddels vastgesteld en is te raadplegen op onze website  www.cultuurbehoudmilsbeek.nl.

   
Excursie stichting cultuurbehoudmilsbeek 6 en 13 o...04 nov 2018

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 44 Het Engel...24 okt 2018

 Index
Hoofdstuk 44 - Boek "Oorlogsherinneringen" Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek Door : Gerrie Franken De Britse begraafplaats in [ ... ]

Lees meer...
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl