Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Privacyverklaring

Gegevens

 

Beleidsplan

Gegevens

Beleidsplan 2018

Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. Kennis van het lokale verleden en oude gebruiken vormen een waardevolle aanvulling voor het hedendaags bewustzijn.

Doelstelling:
1. Culturele goederen en waarden van Milsbeek in het belang van huidige en toekomstige generaties instant houden en bewaren.
2. Een zo breed mogelijk publiek informeren over en bewust maken van de betekenis van de lokale cultuur.
Dit geschiedt door middel van:
• publicaties in boekvorm of op andere wijze;
• belangstelling en interesse wekken voor het lokale culturele Milsbeekse verleden door:
• lopende activiteiten en toekomstige plannen bekend te maken
• in het openbaar vertonen van historische films
• lezingen houden en excursies organiseren.

Beleidsplan 2018
Een valkuil blijft, dat wij met onze ambities en tomeloze energie te veel ideeën hebben, waardoor we merken dat we regelmatig achter onszelf aan rennen.
In het jaarverslag van 2017 gaan we beschrijven, welke ambities hoogtepunten zijn geworden.

Voor het jaar 2018 werken we aan de volgende zaken:
1. Monumenten
2. Publicaties en informatievoorzieningen
3. Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers
4. Externe samenwerking
5. Archivering
6. Wandel- en fietsroutes
7. Financiën

Misschien ontstaan in de loop van 2018 nieuwe onvoorziene projecten. Die zullen we uitvoeren, als we beschikbare middelen en mankracht hebben.

Ad 1. Monumenten:
Wij zullen ons blijven inzetten om waardevolle gebouwen en andere zaken, die voor de inwoners van Milsbeek van belang zijn te behouden voor toekomstige generaties.
Aandachtspunten voor het komende jaar zijn:
1. Rijksmonumenten: actueel houden in Milsbeek
2. Gemeentelijke monumenten:
1. De gemeentelijke monumentenlijst: actueel houden in Milsbeek
2. Toezien, dat eventueel opknappen van een vijftal karakteristieke boerderijen conform de gemaakte afspraken zal gebeuren.
3. Blijven pleiten voor een andere functie van de voormalige graanmolen aan de Rijksweg, zodat deze een aantrekkelijke aanblik geeft in zijn omgeving.
4. De ontwikkelingen rond de steenfabriek blijven volgen en indien wenselijk actie ondernemen, zodat geen belangrijke zaken verloren gaan.
5. Mogelijke ontwikkelingen volgen van en rond onze kerk, pastorie en begraafplaats.
3. Overige / eigen monumenten:
1. Historische grafmonumenten begraafplaats.
Beheren en onderhouden van de in 2016 van het kerkbestuur overgenomen grafmonumenten.
Van de begraafplaats zal een gedigitaliseerd overzicht van de graven op onze website worden geplaats, alsmede een overzicht hiervan bij de toegang naar de begraafplaats.
2. Voor de monumentjes: talud sloot Zwarteweg; Franken aan de Kroefsestraat; waterschapsmonument Koningsvenweg en het monument met omgeving van de burgeroorlogslachtoffers zullen wij met hulp van onze vrijwilligers ons inzetten voor onderhoud en behoud van de monumenten.
3. De 'Vuurvogel': de handwijzer naar de voormalige Potterie De Vuurvogel wordt gerenoveerd/verplaatst naar de hoek Ovenberg - Achterbroek.

Ad 2. Publicaties en informatievoorzieningen:
1. Public relations
Wij willen zichtbaar zijn in de media en aan het woord komen als het gaat over het behoud van cultuurgoed in Milsbeek.
Ook in 2018 besteden we daar weer aandacht aan. Een goede informatie voorziening is immers zeer belangrijk.
Wij besteden aandacht aan digitale communicatie, o.a. via onze vernieuwde website, de site Liefde voor Limburg, Gennep Nieuws, Radio Culthis.
Verder richt onze aandacht zich ook op de inzet van lokale en regionale bladen en op het dorpsblad 'Op de Milsbèk'.
2. Informatieborden en bewegwijzering
De mogelijkheid van plaatsen en/of vervangen van informatieborden bij het monumentje Franken, het monument in de sloot aan Zwarteweg, de herdenkingssteen aan de Koningsvenweg en het monument met omgeving van de burgeroorlogsslachtoffers zal worden onderzocht.
Ook grenssteen 589 wordt hierin betrokken.
De belettering van alle ANWB-informatieborden is in een slechte staat. In overleg met de gemeente willen wij die borden vervangen.
Met het plaatsen van informatieborden wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de door de gemeente Gennep vastgestelde vormgeving, daar waar wenselijk 2-talig.
3. Boekuitgaven
1. De uitgave van het boek 'De minse op de Milsbèk' deel 1 is eind 2017 uitgegeven, Nu streven we de uitgave van deel 2 in het najaar van 2019 te publiceren. Daarvoor moet in 2018 nog veel werk worden verzet.
2. Dagboek 'Huub Franken'. De voorbereidingen zijn in 2016 gestart door een werkgroep. We streven naar een uitgave in 2018. Het dagboek is door de Milsbekenaar Huub Franken geschreven tijdens zijn evacuatie in de in Werkhoven.
3. 'Familie Rutten'. Het boek over de Milsbeekse familie Rutten wordt in het voorjaar van 2018 uitgegeven en mogelijk tijdens de Historische Avond op 22 maart 2018 gepresenteerd.
4. Digitaliseren van de publicatie ter gelegenheid van het jubileum van Pastoor Van der Loo is in 2017 niet haalbaar gebleken, maar wordt dit jaar opgestart.
5. Wij streven er naar om van Milsbeekse families nog meer boekjes te publiceren, waarvan de samenstelling plaats vindt door leden van de betreffende familie. Wij zullen de auteurs daarbij ondersteunen.
6. Onze Stichting onderzoekt in 2018 de mogelijkheden om een boekuitgave tot stand te brengen over de historie van de Pottenbakkerij 'De Olde Kruyk', in samenwerking met de familieleden van de vroegere eigenaren en met de huidige eigenaar.
4. Overige uitgaven / publicaties
1. Boek Oorlogsherinneringen: maandelijks publiceren van een hoofdstuk op onze website is wegens te weinig mankracht ook het afgelopen jaar weer getemporiseerd. We streven er naar het in 2018 weer op te pakken.
2. Schoolfoto's: publiceren via facebook is in 2016 stopgezet. Een effectievere aanpak in 2018 zal mogelijk meer structuur brengen in het zoeken naar ontbrekende persoonsnamen.

5.Website, personele ondersteuning
De ontwikkeling van een vernieuwede website en publicaties plaatsen is in 2017 getemporiseerd onder meer door een tekort aan menskracht. Eind 2017 is een begin gemaakt vrijwillig(st)ers te werven, die onder verantwoordelijkheid van de webmaster ondersteunende werkzaamheden willen verrichten. We strever ernaar om dat in het 1e kwartaal van 2018 te realiseren.

Ad 3. Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers:
1. Historische avond
In maart organiseren we weer de jaarlijks terugkerende historische avond.
We doen een oproep aan jubilerende verenigingen of instanties, of ook zij hieraan willen meewerken. Het grootste gedeelte van de avond wordt gevuld met presentaties en beeldmateriaal.
2. Excursie
In oktober organiseren we de jaarlijks terugkerende excursie voor de (inmiddels) 158 vrienden en vriendinnen.
Ad 4. Externe samenwerking:
1. Buiten de gebruikelijke overheidsinstanties zal onze stichting trachten de contacten met andere organisaties en/of personen met nagenoeg dezelfde doelstellingen te vergroten.
Wij denken hierbij aan SL!M, Het Limburgs Museum, Stichting "De Oude Pottenbakkerij", de Olde Kruyk, werkgroep Ottersum/Ven-Zelderheide, Monarch, Natuurmonumenten, Culthisradio en het Platform Cultuurhistorie Maas en Niers.
Binnen deze laatste, het Platform, is een tweetal werkgroepen opgericht, t.w. werkgroep Monumenten en de werkgroep Informatieborden en bewegwijzering.
Beide werkgroepen zijn vertegenwoordigd met een afvaardiging vanuit ons bestuur.
2. Waterschap Limburg is van plan de Kroonbeek te herinrichten. Bij het Waterschap hebben wij aandacht gevraagd rekening te houden met onze monumentjes langs de Kroonbeek alsmede met de circumvallatielinie die de beek kruist ter hoogte van de Onderkant / Kroefsestraat.
Wij volgende de ontwikkelingen door zitting te nemen in een door het Waterschap op te richten klankbordgroep.
3. Aan de Open Monumentendagen zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 met het thema 'In Europa' zullen wij indien gewenst ons steentje bijdragen.
4. Gemeente Gennep, ambitiedocument 'versterking vrijetijdseconomie. Op het door de Gemeenteraad vastgestelde plan, is in 2017 via het Platform 'PCMN' een gezamenlijke reactie uitgebracht. Het plan biedt ons veel kansen om onze doelstellingen te realiseren. Wij volgen de ontwikkelingen en zullen daar waar nodig ondersteuning verlenen.

Ad 5. Archivering:
Diverse documenten van uiteenlopende aard archiveren is een doorlopend proces.
Analoge informatie toevoegen aan het archief in brandvrije archiefkasten in de pastorie.
De index van de archiefkasten, inmiddels geüpdatet, wordt bijgehouden door onze archivaris.
De gedigitaliseerde informatie wordt op twee fysiek van elkaar gescheiden servers gearchiveerd met een back-up naar externe harde schijven. Tussen de twee servers vindt wekelijks een synchronisatie plaats.
De PC het secretariaat is in het back-upsysteem aan de servers worden gekoppeld.
Bekeken zal worden of het digitale archief aangepast moet worden. Ook zullen we daar een begin gaan maken met een index.
Daarnaast zal er een digitaal archief voor bestuursdocumenten en projecten komen.
De werkgroep Historie Milsbeek heeft voor de nieuwe boekuitgaven en publicaties veel materiaal binnen gekregen en gedigitaliseerd. Deze informatie zal ook op de server worden geplaatst.
Onze archivarissen verzamelen ook in 2018 krantenknipsels die betrekking hebben op Milsbeek en archiveren deze in het archief.
Verzamelen en archiveren van informatie en foto's over vroegere bewoners van Milsbeek is een continu proces. Hier blijven we mee door gaan.
Dit geldt ook voor het digitaliseren van films, videobanden en DVD's.

Ad. 7. wandel- en fietsroutes:
Ons streven is om zoveel mogelijk monumenten en cultuurhistorische objecten voor belangstellenden bereikbaar te maken en te houden.
Dat vindt plaats via knooppuntenroutes voor wandelaars en fietsers. Belangrijk is dat deze routes begaanbaar blijven. Wij zullen erop toezien dat passend onderhoud wordt uitgevoerd door de daarvoor verantwoordelijk zijnde instanties en instellingen.
Daar waar dit onze competentie is verrichten wij met onze vrijwilligers het noodzakelijke onderhoud.
Indien aanpassingen van routes wenselijk zijn overleggen wij met desbetreffende instanties die daar voor aanspreekbaar zijn.
In 2017 is een werkgroep van verschillende organisaties een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van wandelen met gidsen langs cultuur-en historische objecten. Onze Stichting zal alle informatie, die wij hebben ook in 2018 beschikbaar stellen.

Ad 8. Financiën:
Het beleid blijft er onverkort op gericht om de projecten zo veel mogelijk op budgettair neutrale basis te realiseren. Met behulp van vrijwilligers proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij grotere objecten is de steun van derden onontbeerlijk, waarbij wij een beroep doen op overheids- en semioverheidsinstanties, zoals provincie, gemeente, waterschap en Natuurmonumenten.
Soms zal een eigen bijdrage noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt getracht belangstelling te wekken bij belanghebbenden, bedrijven en geïnteresseerde particulieren.
Door de financiële inbreng van de vrienden en de belangeloze inzet van een in omvang toenemende groep vrijwilligers, is de stichting inmiddels in staat eigen bijdragen te leveren, respectievelijk de kosten te drukken.
Voor de volgende onderwerpen zijn in het verleden reeds basisvoorzieningen getroffen: toekomstige publicaties, inventariseren archief, onderhoud wandelroute, exposities, behoud grafmonumenten, beveiliging en opslag van gegevens.
De in het verleden gevormde voorzieningen zijn toereikend om de lopende zaken te financieren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 december 2017.

De voorzitter, De secretaris,
A.W.J. Frenken C.J. de Gier-Arends

Jaarverslag

Gegevens

JAARVERSLAG 2017

Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly Keukens-Tunnessen, Teun Theunissen, Geert Barten, John van de Ven, Toon Peters (half jaar).
Het bestuur heeft 11 maal vergaderd. Vóór elke vergadering hebben de voorzitter en de secretaris één week voor de vergadering de bestuursvergadering voorbereid.

Naast het bestuur sturen leden van het bestuur werkgroepen aan:
Werkgroep Dagboek Huub Franken.
Werkgroep Genealogie.
Werkroep Historie.
Werkgroep Struinpad.
Een 30-tal vrijwillig(st)ers met een grote diversiteit aan deskundigheden worden aangestuurd door een coördinator.

Uitvoering beleidsprogramma
Op 30 november 2016 werd door het bestuur het Beleidsplan 2017 vastgesteld. De volgende werkzaamheden werden toen gepland:
1. Monumenten;
2. Publicaties en informatievoorzieningen;
3. Bijeenkomst voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers;
4. Externe samenwerking
5. Archivering;
6. Jongeren;
7. Wandel- en fietsroutes;
8. Financiën.

Ad 1. Ondanks dat de Stichting zich ingespannen heeft, o.a. door in te spreken in de Raadsvergadering om rond de bouw van een Excellente Woning uitgebreider archeologisch onderzoek in het gebied te doen, is dat niet gelukt.
De samenwerking met de Parochie over de grafmonumenten op de begraafplaats is goed verlopen.
Door omstandigheden is dit jaar het project 'Vuurvogel' niet uitgevoerd. Volgend jaar lukt het beslist.

Ad 2.
Het lang verwachte prachtige boek 'Het Koningsven' is onder zeer grote belangstelling gepresenteerd op 20 april. De uitgeverij Matrijs nam de publicatie op zich.
De 5 hoofdauteurs en de redactie, kregen medewerking van 10 co-auteurs, waaronder de vroegere secretaris van de Stichting Wim Bindels.
Ton Frenken, de voorzitter, heeft vele uren besteed om van de presentatie één groot feest te maken.
Deel 1van het boek 'De Minse op de Milsbèk' geschreven door Teun Theunissen in samenwerking met de 'Werkgroep Historie', is op 19 november 2017 onder grote belangstelling gepresenteerd.
Het transformatorgebouw nabij de rotonde is voorzien van een informatiepaneel conform model gemeente Gennep..

Ad 3.
De Historische Avond is op 23 maart in het Trefcentrum weer een groot succes. 150 belangstellingen luisterden naar een interessant programma, waarbij onder meer Theo van de Venne een humoristisch verhaal vertelde over 50 jaar Sprokkelaars en Teun Theunissen een lezing hield met veel foto's over De Minse van Milsbèk. Natuurlijk kwamen ook de eigen activiteiten 2016 in woord en beeld, evenals het programma van 2017.
Op zaterdag 7 oktober gaan 80 vrienden, vriendinnen en vrijwilligers op excursie naar Orientalis.
Na koffie en gebak worden we rondgeleid door gidsen, die ons veel vertellen over alle gebouwen en godsdiensten, die daarbij horen.
Een groot succes, vooral ook het bezoek aan de Cenakelkerk.

Ad 4
De samenwerking met 'de Gemeente' bestuur en individuele ambtenaren is ook dit jaar uitstekend geweest.
Het Platform Cultuurhistorie Maas en Niers heeft het afgelopen jaar vier maal vergaderd om gezamenlijke activiteiten te initiëren, op elkaar af te stemmen en te ondersteunen.
De deelname aan de Open Monumenten Dag is in samenwerking met museum 'De Oude Pottenbakkerij' en 'Pottenbakkerij De Olde Kruyk' een groot succes geweest.
Onze stichting heeft aan deze dagen deelgenomen, door plaats te nemen in de Oude Pottenbakkerij bij de ingang. Daarnaast waren door Geert Barten en Teun Theunissen mooie panelen hebben gemaakt, waarop foto's waren geplakt van Minse op de Milsbèk. Vele aanwezigen hebben in getekend op het boek.

Ad 5. Archivering is ook dit jaar een doorlopend proces. Naast cultuurhistorische informatie worden ook de bestuurlijke documenten gearchiveerd.

Ad 6.
Helaas het is niet gemakkelijk gebleken om in grote mate in contact te komen met jongeren.

Ad 7.
Het 'Struinpad' is een groot succes. In het najaar is de route van het pad in de Gebrande Kamp onderbroken door werkzaamheden van Rijkswaterstaat en ter plaatste niet begaanbaar. Via de voormalige werkgroep 'Struinpad' worden contacten gelegd met Rijkswaterstaat om de gerezen problemen op te lossen.
Met ondersteuning van onze stichting is met het project 'wandelgidsen' voortvarend van start gegaan. Nu de verdere afwerking nog.
Verder streven we naar het bereikbaar maken van en -houden van cultuurhistorische objecten.

Ad 8.
De Financiën zijn op orde. De subsidie van de Gemeente, de inkomsten uit de boeken, de bijdragen van vrienden en vriendinnen, hebben daartoe bijgedragen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 februari 2018.

De voorzitter, De secretaris,

A.W.J. Frenken C.J. de Gier-Arends

Jaarverslag 2015

Gegevens

Jaarverslag Stichting Cultuurbehoud Milsbeek 2015

Algemeen
In 2015 bestond het bestuur uit:
Martien Holthuysen: voorzitter, Leny Franken-Wijnhoven: secretaris, Willeke de Haas- Theunissen: penningmeester. Nelly Keukens-Tunnessen, Teun Theunissen, John van de Ven en Geert Barten: bestuursleden. Er werd 12 keer vergaderd.
Vanaf 13 november 2015 werd het bestuur uitgebreid met Ton Frenken en Toon Peters.
Ton Frenken zal vanaf 14 januari 2016 het voorzitterschap van Martien Holthuysen overnemen.

Uitvoering beleidsprogramma
Op 12 december 2014 werd door het bestuur het beleidsplan 2015 vastgesteld. De volgende werkzaamheden werden toen gepland.

1. Monumentenbeleid en restauratie monumenten.
2. Publicaties.
3. Behoud en restauratie grafmonumenten.
4. Historie Milsbeek.
5. Genealogie.
6. Verzorging historische avond.
7. Verzorging excursie voor vrienden en vriendinnen.
8. Samenwerking andere instanties, 70 jaar bevrijding.
9. Website.
10. Knooppuntenwandelingen en uitbreiding wandelmogelijkheden langs cultuurhistorische objecten.
11. Onderhoud monumentjes enz.
12. Archivering.
13. Public relations.
14. Financiën.

Ad 1(Monumentenbeleid en restauratie monumenten)
Afgelopen jaar is de samenwerking met de gemeente Gennep op alle fronten positief geweest. Betreffende de kerk en omgeving en de steenfabriek zijn er geen nieuwe ontwikkelingen geweest.
Met betrekking tot de mogelijke verbouw van karakteristieke boerderijen zijn er nieuwe ontwikkelingen. Voor één is een bouwvergunning afgegeven. Over twee anderen is de gemeente in onderhandeling voor mogelijke verbouw.
Het is ons gelukt om de stenen brug over de Teelebeek (omgeving Vliegop) te behoeden voor sloop. Tevens is het oude ijzeren bruggetje voor het transport van klei door de Gebrande Kamp behouden.

Ad 2 (Publicaties)
In 2015 is er een boekje uitgegeven over de familie Janssen “van Hoff naar Hof”.

Ad 3(Behoud en restauratie grafmonumenten)
In 2008 is het initiatief genomen om bijzondere, oude grafstenen, die geruimd en vernietigd zouden worden, een plaats te geven tegen de oostelijke gevel van de kerk en ze te restaureren. Zo zijn er negen monumenten van de vergruizer gered, opgeknapt en voor de toekomst bewaard gebleven.
Voor het mooie en goed onderhouden kerkhof ontstaat echter een nieuwe zeer bedreigende situatie. Nabestaanden van overledenen geven in steeds grotere mate voorkeur aan crematie van hun dierbaren in plaats van een begrafenis. Tevens wordt, als de termijn van de bestaande grafrechten is verstreken, vaker niet gekozen voor verlenging van de grafrechten.
Hierdoor is er op een deel van het kerkhof al onnodig een ontsierende, kale vlakte ontstaan.
In 2015 is er weinig veranderd aan de situatie. Er zijn geen grafstenen geruimd in deze periode. Naar verwachting zal dat wel in 2016 aan de orde komen.

Ad 4 (Historie Milsbeek)
De "Werkgroep Historie Milsbeek" heeft verder gewerkt aan het inzamelen en scannen van foto’s en andere informatie over de Milsbeekse inwoners van rond 1945. Tevens zijn in samenwerking met de "Werkgroep Genealogie" stamboomgegevens verzameld en vastgelegd. Kadastrale gegevens van de woonhuizen zijn verzameld aan de hand van kadastrale registers.
Er is begonnen met het schrijven van de hoofdstukken voor het boek "De minse op de Milsbèk". Het streven is om dit boek eind 2017 uit te brengen.
De "Werkgroep Historie Milsbeek" heeft een tentoonstelling samengesteld en ingericht bij de viering van het tienjarig bestaan van de stichting. Er werden posters getoond over de activiteiten van de stichting gedurende afgelopen tien jaar. Tevens werd een aantal posters getoond van de eerder door de stichting georganiseerde tentoonstellingen. Tenslotte werd een aantal voorbeelden getoond van hoofdstukken van het uit te brengen boek "De minse op de Milsbèk".

Ad 5 (Genealogie)
Er is goede voortgang gemaakt met het scannen en plaatsen van bidprentjes op de website. Eind 2015 waren ongeveer 1200 prentjes van de 2100 prentjes gescand.
Er is door een lid van de werkgroep een boekje uitgebracht onder de titel “van Hoff naar Hof”
Ook zijn er twee publicaties op de website geplaatst. Er is in 2015 geen bijeenkomst geweest van de werkgroep. Dit heeft te maken met diverse werkroosters, afstand en andere werkzaamheden door de leden. Wel zijn er, door enkele leden, de DTB (doop, trouw en begraafboeken) van onze parochie gedigitaliseerd. Ook is er regelmatig e-mail-contact geweest door de leden.

Ad 6 (Verzorging historische avond)
Op 26 maart hebben wij onze jaarlijkse historische avond gehouden met bijna 200 belangstellenden. Naast de gebruikelijke terugblik op de activiteiten van onze stichting zijn ook de toekomstige plannen aan de orde gesteld.
Er is onder andere extra aandacht geweest voor Boerderijen in het licht, jubileum Theo Mans, ontstaan van wethouder Theunissenhof en oude krantenknipsels uit Milsbeek.
Teun Theunissen had een heel aandachtig gehoor bij zijn verhaal over diverse families op de Milsbèk.
Tevens is de slagzin “Historie langs de oevers van Maas en Niers” onthult, die door de gemeente op de komborden van Milsbeek is geplaatst.

Ad 7 (Verzorging excursie voor vrienden en vriendinnen)
Op zaterdag 3 en zaterdag 10 oktober was de excursie naar pottenbakkerij en galerie ‘De Olde Kruyk’. In totaal hebben 70 personen hieraan deelgenomen. Beide middagen werden we door Fransje van Keulen en Guul Jacobs hartelijk ontvangen met koffie/thee en Limburgse vlaai. Tijdens deze ontvangst hield Guul een korte lezing over de geschiedenis van de klei in onze streek , ‘het aardewerk’ in ons dagelijks leven en in het bijzonder de geschiedenis van ‘De Olde Kruyk’, die in 2016 80 jaar bestaat. Tevens is 2016 het40-jarig keramiek-jubileum Guul en Fransje.
Na deze interessante uiteenzetting met een demonstratie van Guul aan de draaischijf en uitleg over het glazuren en decoreren werden we rondgeleid door de pottenbakkerij.
Daarna mochten we een kijkje nemen in het privé keramiekmuseum van wereldkeramiek met een verzameling die Fransje en Guul in 30 jaar tijd hebben opgebouwd. We keken onze ogen uit! De wereldwijde tradities van hun vakgebied werden belicht met video’s , foto’s en illustraties. Het is erg interessant om te zien, wat er allemaal in Milsbeek is gemaakt en wat er verder aan prachtige en bijzonder spullen in ‘De Olde Kruyk’ aanwezig is.
Als klap op de vuurpijl werden we getrakteerd op een tentoonstelling, speciaal voor ons ingericht, over de geschiedenis van ‘De Olde Kruyk’ , van ruïne tot het huidige riante atelier.
In het Töpke werd er nog lang nagepraat over de excursie onder het genot van een drankje en hapje!

Ad 8 (Samenwerking met andere instanties)
Het Platform Cultuurhistorie Gennep heeft afgelopen jaar 3 maal vergaderd om zaken op elkaar af te stemmen en van elkaars ervaringen te leren. Liefde voor Limburg heeft op haar site veel meer zaken van Gennep en Milsbeek opgenomen. Er blijven wat dit betreft nog steeds wensen. Bij het programma Cultisch radio zijn wij 2 maal te horen geweest, maar ook diverse andere verenigingen uit Milsbeek hebben er hun medewerking aan verleend.

Ad 9 (Website)
Het aantal bekeken artikelen op de website is licht gestegen. Er zijn ca. 100 nieuwe artikelen geplaatst, onder andere een deel over schoolfoto's en delen uit het boek 'oorlogsherinneringen'. De database met gedachtenisprentjes is voor ca. 2/3 grafisch aangevuld, zodat ook de bijbehorende prent getoond kan worden. Bijna iedere 2 weken wordt er een nieuw hoofdstuk van het boek 'oorlogsherinneringen' aan de website toegevoegd wat ook aan het bezoekersaantal te zien is. De schoolfoto's worden op een andere manier getoond en er is op naam te zoeken. De meeste geraadpleegde artikelen zijn : schoolfoto's, boeken 'oorlogsherinneringen' en 'de alde Milsbèk', gedachtenis prentjes, genealogie en nieuwe nieuws artikelen.

Ad 10 (Medewerking knooppuntenwandelingen en uitbreiding wandelmogelijkheden langs cultuurhistorische objecten)
Ook in 2015 is onze wandelroute regelmatig onderhouden door onze vrijwilligers. Dit betekent soms stickers bijplakken maar ook het reinigen van de diverse informatieborden. De ANWB-borden waren moeilijk leesbaar en zijn weer opgeknapt en thans weer duidelijk leesbaar. Het oorlogsmonument (bij Zwarteweg 44) is door onze vrijwilligers geheel opgeknapt en van een nieuwe verflaag voorzien. Afgelopen voorjaar is er door de gemeente een nieuw wandelboekje uitgegeven, waar ook het nieuwe Milsbeeks rondje staat beschreven. Afgelopen jaar is er in samenwerking met SL!M en omwonenden van de Bloemenstraat veel energie gestoken in een wandel/struinpad langs de Teelebeek en door de Gebrande Kamp. Wij hopen deze wandeling met informatieborden in 2016 in gebruik te nemen.

Ad 11 (Onderhoud monumentjes enz.)
Onze stichting onderhoudt diverse monumenten. Een van deze monumenten is het monument voor de burger oorlogsslachtoffers, waarvan de omgeving door hoveniersbedrijf J & B wordt onderhouden.

Ad 12 (Archivering)
Er werd in 2015 zowel digitaal als op papier gearchiveerd. Dit is gebeurd op onze servers en in de archiefkasten in de pastorie. Op de server werden alle vergaderstukken, foto’s van diverse evenementen, waar wij bij betrokken waren, bidprentjes en foto’s van de werkgroep “Historie Milsbeek” geplaatst. Deze servers, die op twee locaties in de Milsbeek staan, worden wekelijks gesynchroniseerd. De archiefkasten, waarin onder andere foto’s, krantenartikelen over Milsbeek, Cd’s, DVD’s, onze eigen uitgaven en nog enkele andere publicaties, werden keurig bijgehouden en aangevuld door onze archivaris. Een dagboek uit de evacuatietijd werd bij het bestuur afgegeven om te digitaliseren. Dit is inmiddels gebeurd.

Ad 13 (Public relations)
Op de website van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek is aandacht geschonken aan de uitgevoerde projecten. Verder is in de media (o.a. de Gelderlander, de Maas- en Niersbode, de Maasdriehoek, het dorpsblad ‘Op de Milsbѐk’ en op Facebook,) publiciteit gevraagd en gekregen voor onze activiteiten, zoals de organisatie van de historische avond, het 10-jarig bestaan, Radio Culthis. Er is namens onze stichting deel genomen aan de werkgroep Dorpsblad. Voor elke editie van dit dorpsblad is een nieuwsbulletin van Stichting Cultuurbehoud ingezonden en voor zaken van meer importantie is specifieke aandacht gevraagd.

Ad 14( Financiën)
Het aantal vrienden is in 2015 gestegen tot 152, met een totale donatie van € 2.470,--. Helaas is van twee vrienden geen donatie ontvangen dit jaar.
Behalve de jaarlijkse bijdrage van Gemeente Gennep heeft Stichting Cultuurbehoud Milsbeek een geldbedrag ontvangen van de Rabobank Clubkas Campagne. Ook zijn gelden ontvangen van het Waterschap en IKL voor de aanleg van een struinpad en van het Kerkbestuur voor de overname van grafmonumenten. Vrijwilligers van de stichting hebben meegewerkt aan het project Schone Maas met als resultaat: geld in de pot!
Aan de kostenkant zien we o.a. een grote uitgave t.b.v. de viering van het 10-jarig jubileum, renovatie van enkele ANWB-borden en het opknappen van een monument. Verder werd het boek van de familie Janssen door Stichting Cultuurbehoud uitgebracht.
Al met al kan geconcludeerd worden dat 2015 voor Stichting Cultuurbehoud Milsbeek een goed financieel jaar was.

Overige activiteiten in 2015:

A Kranslegging namens de vrienden bij het monument van de burgerslachtoffers ter gelegenheid van 70-jaar bevrijding van ons dorp op 7 februari 2015. Bij de kerkdienst werden de namen van de burgerslachtoffers voorgelezen.

B Er werd een bezoek gebracht door de bestuursleden en vrijwilligers aan de expositie
“70 jaar Vrede en Vrijheid” op 7 maart 2015.

C Op 4 mei 2015 was het bestuur aanwezig bij de dodenherdenking en na afloop hiervan enkele bestuursleden bij de bijeenkomst in ’t Trefpunt.

D Op 5 mei 2015 werden i.v.m. “70 jaar bevrijding” diverse activiteiten georganiseerd. Bij de Diepen werd het vredesvuur ontvangen, een capsule, die 15 jaar geleden werd ingegraven, uitgegraven en samen met het vredesvuur ging men naar het centrum. Hier werd onze nieuwe Milsbeekse vlag onthuld. Later is de capsule weer ingegraven met een aantal brieven met als thema Vrede, Vrijheid en Vriendschap. Ook onze stichting heeft een brief ingebracht.

E Op 28 augustus 2015 was ons bestuur aanwezig bij de openstelling van de pleisterplaats en de opening van museum “de Oude Pottenbakkerij”. De tekst op het informatiepaneel werd in overleg met onze stichting opgesteld.

F Op 8 november 2015 werd ons 10-jarig jubileum gevierd. 140 Vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en gasten namen deel aan een feestelijke brunch. Er werd teruggekeken op alle activiteiten van de afgelopen 10 jaar.


Vastgesteld in het bestuur op: 14 januari 2016

Voorzitter:                                                                         Secretaris:

Jaarverslag 2014

Gegevens

Jaarverslag Stichting Cultuurbehoud Milsbeek 2014

Algemeen
Na het aftreden van Jan van den Hoogen eind 2013 is toegetreden per 1 januari 2014 Willeke de Haas- Theunissen. Met ingang van 1 maart 2014 is Nelly Keukens- Tunnessen toegetreden
tot het bestuur, per gelijke datum is Wim Bindels afgetreden.
Vanaf 1 maart 2014 bestond het bestuur uit:
Martien Holthuysen: voorzitter, Leny Franken-Wijnhoven: secretaris, Willeke de Haas- Theunissen: penningmeester, Nelly Keukens- Tunnessen, Cees van de Ven, John van de Ven en Geert Barten: bestuursleden. Er werd 11 keer vergaderd.

Uitvoering beleidsprogramma
Op 11 december 2013 werd door het bestuur het beleidsplan 2014 vastgesteld. De volgende werkzaamheden werden toen gepland.

 1. Monumentenbeleid en restauratie monumenten
 2. Gedrukte Publicaties
 3. Behoud en restauratie grafmonumenten
 4. Historie Milsbeek
 5. Genealogie
 6. Verzorging historische avond
 7. Verzorging excursie voor vrienden en vriendinnen
 8. Samenwerking andere instanties
 9. Website
 10. Knooppuntenwandelingen en uitbreiding wandelmogelijkheden langs cultuurhistorische objecten
 11. Onderhoud monumentjes enz.
 12. Archivering
 13. Public relations
 14. Financiën

Ad 1 (Monumentenbeleid en restauratie monumenten)
Onze stichting heeft de gesprekken met de gemeente Gennep na een moeizame periode van overleg weer opgepakt.
Inmiddels zijn de pastorie en kerk en de begraafplaats van Milsbeek definitief op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Er zijn nieuwe ontwikkelingen rond de steenfabriek, maar het is nog onduidelijk hoe de waardevolle elementen bewaard kunnen worden.
Ondanks de mogelijkheid voor de eigenaren om een vijftal voormalige boerderijtjes tot woonhuis te verbouwen hebben de meeste eigenaren nog geen plannen ingediend die tot spoedig opknappen van deze karakteristieke boerderijtjes zal leiden.

Ad 2 (Gedrukte Publicaties)
In 2014 is er geen boek gepubliceerd.

Ad 3 (Behoud en restauratie historische grafmonumenten)  
In 2008 is het initiatief genomen om bijzondere, oude grafstenen, die geruimd en vernietigd zouden worden, een plaats te geven tegen de oostelijke gevel van de kerk en ze te restaureren. Zo zijn er negen monumenten van de vergruizer gered, opgeknapt en voor de toekomst bewaard gebleven.
Voor het mooie en goed onderhouden kerkhof ontstaat echter een nieuwe zeer bedreigende situatie. Nabestaanden van overledenen geven in steeds grotere mate de voorkeur aan crematie van hun dierbaren in plaats van een begrafenis. Tevens wordt, als de termijn van de bestaande grafrechten is verstreken, soms niet gekozen voor verlenging van de grafrechten.
Hierdoor is er op een deel van het kerkhof al onnodig een ontsierende, kale vlakte ontstaan.
In 2014 is er weinig veranderd aan de situatie, er zijn geen grafstenen geruimd in deze periode, naar verwachting zal dat wel in de komende periode aan de orde komen.
In 2014 is de Calvarieberg op het kerkhof gerestaureerd.

Ad 4 (Historie Milsbeek)
Door de “Werkgroep Historie Milsbeek” is, met als uitgangspunt een overzicht van de Milsbeekse inwoners van rond 1945, verder gewerkt aan het inzamelen en scannen van foto’s. Samen met de “Werkgroep Genealogie” zullen, indien mogelijk, stamboom-gegevens bij deze foto’s worden gevoegd en een kadastrale aanduiding worden vermeld. Het ligt in de bedoeling om aan het einde van 2016 van het geheel een boek uit te brengen.
Tijdens de viering van het 10-jarig jubileum (november 2015)van de stichting zullen een aantal posters worden getoond, waarvoor pagina’s uit het boek zullen worden gebruikt.

Ad 5 (Genealogie)
De geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes van 1811 tot aan 1912 zijn in bezit van onze stichting en inmiddels op de server gezet. Op de website is een begin gemaakt met de gezinsbladen inzichtelijk te maken voor belangstellende. Het zijn de gezinsbladen uit 1850 tot 1862. Na een artikel in de Gelderlander werd onze website veelvuldig bezocht om de bladen te downloaden. Een artikel over de familie Mans is eveneens op onze site geplaatst. In het najaar is begonnen met bidprentjes te scannen en op de site te plaatsen, Nelly is begonnen met gegevens van de bidprentjes invoeren voor de website, wat in het verleden altijd keurig door Annette Janssen- van Raaij gebeurde. Er is geen bijeenkomst geweest van de werkgroep, wel is er regelmatig e-mail contact geweest.

Ad 6 (Verzorging historische avond)
Op 27 maart hebben wij onze jaarlijkse historische avond gehouden met ruim 200 belangstellenden. Naast de gebruikelijke terugblik op de activiteiten van onze stichting zijn ook de toekomstige plannen aan de orde gesteld.
Ook is er aandacht geweest voor het 70 jarig jubileum van de firma Emons, dit middels diverse foto’s uit de oude doos, maar ook met een film over het thans hypermoderne bedrijf. Ook het 90 jarig jubileum van de fanfare is onder de aandacht geweest.
Dit jaar hadden wij 2 sprekers n.l. Paul Thissen over de geschiedenis van Koningsven en de Diepen. En Sjaak Kroon over ons dialect. Vooral deze laatste spreker had de toehoorders aan zijn lippen hangen. Wij kunnen als bestuur terug zien op een zeer geslaagde avond.

Ad 7 (Verzorging excursie vrienden en vriendinnen)
76 vrienden van de stichting hadden zich aangemeld voor de excursie naar het Bakkerij Museum van bakker Harrie Arts te Ottersum op 11 oktober jl. Een record aantal deelnemers. Deze konden niet allemaal tegelijk mee. Na overleg werd een tweede datum afgesproken: 18 oktober. Beide keren werden we hartelijk ontvangen door bakker Harrie Arts en kregen we koffie of thee aangeboden met verschillende soorten gebak erbij. Sinds bakker Harrie Arts in de bakkerij een stapje terug heeft gedaan heeft hij zich volledig gestort op zijn grote passie: het Bakkerij Museum. Hier heeft hij een uitgebreide verzameling van bakkerijmachines en gereedschappen verzameld. Maar er is ook een compleet ingerichte oude winkel en bakkerij. Graag laat hij dit alles zien en vertelt er smeuïg en enthousiast over.
Na afloop van de rondleiding werd er – onder het genot van een drankje - nog gezellig nagepraat in Logement De reiziger. De deelnemers waren erg enthousiast. Het was een zeer geslaagde excursie die moeilijk te evenaren zal zijn!

Ad 8 (Samenwerking met andere instanties)
Het Platform Cultuurhistorie Gennep heeft afgelopen jaar 3 maal vergaderd om zaken met elkaar af te stemmen en van elkaars ervaringen te leren. Tevens heeft onze stichting deelgenomen in een werkgroep. In deze werkgroep heeft men voorstellen gedaan om meer toeristische aandacht te krijgen op de site van Liefde voor Limburg voor onze leefomgeving en activiteiten in de gemeente Gennep. De ontwikkelingen zijn positief, maar voldoen nog niet volledig aan onze wensen. Ook is afgelopen jaar door dit platform een werkgroep opgericht die het radioprogramma Cultisch leven heeft ingeblazen. Dit programma is maandelijks te horen bij omroep Gennep en heeft diverse bijdrage over Milsbeek gehad.

Ad 9 (Website)
Het aantal bekeken artikelen in 2014 van onze website is met 25% gestegen t.o.v. het jaar 2013.
Gemiddeld worden er 565 artikelen bekeken.
Er zijn grote pieken te zien in het aantal bezoekers zodra in de media verwijzingen zijn naar onze website of op andere sites wordt vermeld.
In 2014 zijn ongeveer 40 nieuwe artikelen geplaatst op de website.
De artikelen schoolfoto’s, genealogie, mededelingen/nieuws zijn de meest geraadpleegde artikelen.

Ad 10 (Medewerking knooppuntenwandelingen en uitbreiding wandelmogelijkheden langs cultuurhistorische objecten)
Ook in 2014 is onze wandelroute regelmatig onderhouden door onze vrijwilligers. Dit betekent soms stickers bijplakken maar ook het reinigen van de diverse informatieborden. Helaas is afgelopen jaar een van de picknicksets door vandalen beschadigd. Met hulp van de gemeente is deze schade gedeeltelijk hersteld en is de set nog goed bruikbaar. Tevens hebben wij medewerking verleend aan een nieuw rondje in Milsbeek. Het komende voorjaar zal er door de gemeente een wandel/info boekje worden uitgegeven waarin deze route staat beschreven

Ad 11 (Onderhoud monumentjes enz.)
Diverse monumenten worden door onze stichting onderhouden, zodat ze zelf en hun omgeving schoon worden gehouden. Een van deze monumenten is het monument voor de burger oorlogsslachtoffers waarvan de omgeving door hoveniersbedrijf J & B wordt onderhouden.

 Ad 12 (Archivering)
In het loop van het jaar 2014 is er na een testfase van een tweetal servers verder gewerkt aan de onderlinge synchronisatie hiervan. De back-up ervan staat op meerdere locaties.
De servers bevatten een grote hoeveelheid verzamelde digitale gegevens. Daarnaast digitaal opgeslagen films, audio en foto’s. Met de inventarisatie van de foto’s is een begin gemaakt en zal verder uitgewerkt moeten worden. Waarschijnlijk is het mogelijk eenzelfde indeling te creëren als bij de Dvd’s.
Door enkele bestuursleden is er een rechtstreekse toegang tot de servers mogelijk.
Alle digitale opnames (in het bezit van SCM) zijn overgebracht naar de server. De overzichtslijst moet nog geüpdatet worden. Aanvullingen worden toegevoegd aan de opnames op de server.

Bij meerdere gelegenheden zijn er foto’s gemaakt, die in het digitale fotoarchief geplaatst zijn/ worden. Films bij diverse gelegenheden zijn/ worden in het filmarchief geplaatst.
Het papierenarchief wordt door Chris Janssen bijgehouden. Een deel van het archief is verplaatst naar de tweede brandwerende kast, waar ook verdere aanvullingen aan toegevoegd worden. Een overzicht hiervan komt komend jaar ook op de server(s) beschikbaar. Aan verdere toegankelijkheid door bestuursleden wordt gewerkt.

Ad 13 (Public relations)
Op de website van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek is aandacht geschonken aan de uitgevoerde projecten. Verder is in de media als de Gelderlander, de Maas- en Niersbode en de Maasdriehoek, publiciteit gevraagd en gekregen voor onze activiteiten, zoals de organisatie van de historische avond, onze deelname aan de Milsbeek- en Open Monumentendag en de tentoonstelling over Transport in de Jacobsladder, Radio Culthis. Alsmede in het magazine Topic en het dorpsblad ‘Op de Milsbѐk.’ Er is namens onze stichting deel genomen aan de werkgroep Dorpsblad. Voor elke editie van dit dorpsblad is een nieuwsbulletin van Stichting Cultuurbehoud ingezonden en voor zaken van meer importantie is specifieke aandacht gevraagd.

Ad 14 ( Financiën)
Het aantal vrienden is in 2014 gestegen tot 145, met een totale donatie van ruim € 2.200,--. Echter, van de reeds deelnemende vrienden hebben dit jaar vier leden geen donatie betaald.. Door de inzet van vele vrijwilligers, ook van onze stichting, is de Milsbeekdag een groot succes geworden.
Ook van de Gemeente Gennep en van de Rabobank ontvingen wij de jaarlijkse bijdrage.
Aan de kostenkant valt de aanschaf van een nieuwe beamer en twee harde schijven voor opslag van foto- en beeldmateriaal te vermelden.

Overige in 2014 in uitvoering genomen werkzaamheden

 1. Teun Theunissen en Wim Bindels van onze stichting hebben dit verslagjaar ‘De Oude Pottenbakkerij’ ondersteund met het inrichten van een permanente tentoonstelling in hun museum over het verleden van de Milsbeekse bloempottenbakkers.
 2. Op 4 februari 2014 hebben 4 bestuursleden een opname bijgewoond van de uitzending Pauw en Witteman.
 3. Op 22 maart 2014 is met een grote delegatie evacuees en bestuursleden deelgenomen aan een bijeenkomst in Werkhoven, hier werden in de periode 1944-1945 veel Milsbeekse inwoners ondergebracht. Henk Peters, vriend van onze stichting, heeft hier een lezing gegeven.
 4. Deelname fotowedstrijd Maas- en Niersbode met projecten of werkzaamheden van vrijwilligers. De door ons ingezonden foto’s werden gebruikt in de nieuwe gemeentegids.
 5. Het project “oude schoolfoto’s” is verder in ontwikkeling, evenals het project “Indiëgangers”.
 6. Toestemming aan de Koninklijke Bibliotheek voor archivering van onze website.
 7. Tijdens de open Monumentendag werd door ons een presentatie gegeven over het thema “vervoer”.
 8. Er is een grote bijdrage geleverd bij de organisatie van de Milsbeekdag, op 13 september 2014, die werd georganiseerd bij gelegenheid van de opening van de rotonde Rijksweg/Zwarteweg en de onthulling van het kunstwerk “de Stonehands”.
 9. Medewerking voorbereiding viering 70 jaar bevrijding in februari en mei 2015.
 10. Voorbereiding activiteiten 10 jarig jubileum op 8 november 2015.
 11. Martien Holthuysen gaf een lezing over het door de stichting uitgegeven boek “Oorlogsherinneringen” bij Lions Land van Cuyk en Noord Limburg in het stadhuis van Gennep.


Vastgesteld in het bestuur op: 12 februari 2015

Voorzitter:    Secretaris:

   
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 46 Een noodl...13 dec 2018

 Index
Hoofdstuk 46 - Boek "Oorlogsherinneringen" Een noodlottige thuiskomst Door : Wim Bindels De familie Gerrits aan de Onderkant was een gezin [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 45 Verschrik...02 dec 2018

 Index
Hoofdstuk 45 - Boek "Oorlogsherinneringen" Verschrikkelijk ongeluk met oorlogstuig Door : Jan Franken Geboren op 6 februari 1932 was ik [ ... ]

Lees meer...
Excursie stichting cultuurbehoudmilsbeek 6 en 13 o...04 nov 2018

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 44 Het Engel...24 okt 2018

 Index
Hoofdstuk 44 - Boek "Oorlogsherinneringen" Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek Door : Gerrie Franken De Britse begraafplaats in [ ... ]

Lees meer...
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl