31 maart 2016

Ook dit jaar mogen we terugzien op een zeer geslaagde Historische Avond met 165 aanwezige vrienden/vriendinnen, vrijwilligers en overige belangstellenden. Nadat de nieuwe voorzitter Ton Frenken zich had voorgesteld, volgde een overzicht van de activiteiten van 2015 alsmede van het 10-jarig jubileum door middel van film en foto’s gemaakt door Nellie en Cees van de Ven.

SPES
Hierna was het woord aan korfbalvereniging SPES die dit jaar haar 50-jarig jubileum viert. Gerda Linders-Franken bracht de sportclub aan de hand van foto’s en presentatie op een voortreffelijke wijze in beeld (teams-trainers-kampioenschappen-bestuur-beleid-commissies-sportcomplex-korfbalkampen-toernooien-randactiviteiten, etc. etc.).

Het Ei
Martien Holthuysen had in zijn rubriek ‘oude krantenartikelen’ ditmaal gekozen voor het thema ‘Het Ei’ en de daaraan gekoppelde kippenhouderijen die in vroeger dagen het beeld bepaalden in Milsbeek.

Trafohuisje
Toon Peters gaf een interessante uiteenzetting over het trafohuisje bij de rotonde uit 1931. De bouwstijl heeft kenmerken van de ‘Amsterdamse School’, staat op een verhoging (een van de weinige huisjes) en heeft een ruimte eronder. Het verhaal doet de ronde dat deze ruimte gebruikt werd als gevangenis, als depot voor kadavers en als ontmoetingsplek voor geliefden. Aan de voorzijde is naast de deur een tegel van keramiek geplaatst met daarop een afbeelding van een bij. Deze bij staat symbool voor nijverheid: ‘De Bezige Bij’ (SVM/PLEM symbool).
Ook vertelde Toon over het bestaan van een metalen stoeptegel met de letters S.V.M. erop. Dit staat voor ‘Stroom Verkoop Maatschappij’ uit Maastricht. De wens is om deze stoeptegel te plaatsen in de gevel van het trafohuisje. Het huisje staat op de gemeentelijke monumentenlijst.

Onze oprichters
Op 12 mei 2005 is bij notariële akte ‘Stichting Cultuurbehoud Milsbeek’ opgericht door Martien Holthuysen, Wim Bindels en Jan van den Hoogen. De oprichting van de stichting gebeurde in eerste instantie als onderdeel van de festiviteiten rondom 75 jaar parochie Milsbeek. De bedoeling was met behulp van deze stichting subsidies te werven voor een cadeau voor de kerk en de school (o.a. het aanlichten van de kerktoren). Hierna werd besloten om met de opgerichte stichting verder te gaan om zich in te zetten voor het cultuurbehoud in Milsbeek.
Martien, Wim en Jan waren de initiatiefnemers en vormden het eerste bestuur.
Het doel van de stichting is als volgt samen te vatten:
- in stand houden restauratie van Cultuurgoederen in Milsbeek
- onderzoek naar en publicatie van historische gegevens van Milsbeek
- wekken van interesse bij de inwoners van Milsbeek voor de Milsbeekse cultuurgoederen en historie.

In de afgelopen 10 jaren werden heel veel zaken ter hand genomen om de inwoners van Milsbeek en andere belangstellenden te informeren over onze omgeving en de geschiedenis daarvan. De koers die Martien, Wim en Jan, samen met vele anderen in hun directie omgeving hebben uitgezet is nog altijd duidelijk zichtbaar.
Nadat Jan en Wim begin 2014 hun functies neerlegden, besloot Martien in januari jl. zijn voorzittershamer over te dragen aan Ton Frenken. Daarmee was vanaf dat moment geen van de oprichters meer in het bestuur vertegenwoordigd. Voor het huidige bestuur de gelegenheid om op de Historische Avond een moment stil te staan bij ‘de oprichters’ en hun werkzaamheden voor de stichting in het bijzijn van onze vrienden, vrijwilligers, en oud-bestuursleden.

Martien Holthuysen is vanaf de oprichting tot januari van dit jaar (bijna elf jaar) voorzitter geweest van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Hij vertegenwoordigde de stichting en onderhield de contacten met gemeenten en andere instanties, was verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid, de wandelroutes, de historische films, de monumentjes, Culthis Radio, e.a.

Wim Bindels is bijna negen jaar lid van het bestuur geweest waarvan vijf en een half jaar secretaris. Onder zijn leiding werden boeken uitgegeven: o.a. ‘Oorlogsherinneringen’ en medeauteurschap van ‘Boerelèève’. Verder hield hij zich bezig met PR, monumentenbeleid, geologie en hield interviews.

Jan van den Hoogen is acht en een half jaar penningmeester geweest. Hij organiseerde de excursies voor onze vrienden, heeft zich ingezet voor het behoud van historische grafmonumenten en onderhield de contacten, onder meer met de parochies.
Deze opsomming is slechts zeer globaal. Maar weest u ervan overtuigd dat het een lange lijst is!

Het huidige bestuur was dan ook van mening dat zij deze drie oprichters heel veel dank verschuldigd is.
Hiervoor werd aan iets speciaals gedacht dat absoluut past in de Milsbeekse cultuur en historie.
Chris de Graaf heeft in opdracht van het bestuur een drietal unieke schalen gemaakt, ‘Steengoed’ genaamd. Hierop is het logo van de stichting handgeschilderd aangebracht, in het midden het welbekende huis van de Bloemenstraat met daaromheen de tekst ‘Stichting Cultuurbehoud Milsbeek’. Op de rand van de schalen een versiering die per schaal verschillend is. De schalen werden vergezeld van een oorkonde. Het is een unieke 3-delige set die bij elkaar hoort, zoals ‘onze oprichters’ ook bij elkaar horen. Martien, Wim en Jan, heel erg bedankt voor het vele werk door jullie verricht al die jaren!

Struinpad
Na de pauze werd een filmopname getoond van het struinpad en de ‘Gebrande Kamp’ gezien van bovenaf. Deze opname was door Rob Brouwers met een drone gemaakt. Een geweldig mooie natuurweergave, met veel geroezemoes in de zaal: ‘oh, wat mooi; en kijk daar’.

Dagboek Huub Franken
Tijdens de viering van ons jubileum op 8 november vorig jaar is kenbaar gemaakt dat het dagboek van Huub Franken gevonden was. Dit dagboek heeft hij geschreven tijdens zijn evacuatietijd in Werkhoven in de periode van 7 december 1944 t/m 18 april 1945.
Zoals bekend heeft ons hele dorp na de luchtlandingen in september 1944, rond half oktober 1944 moeten evacueren. De meeste gezinnen kwamen in de provincie Utrecht terecht, waarvan een aantal in Werkhoven. Dat gold ook voor Huub Franken. Tijdens zijn verblijf in Werkhoven heeft Huub een dagboek bijgehouden. Hij was toen 23 jaar.
Dit dagboek is in oktober 2015 boven water gekomen bij Truda Franken-Wijnhoven uit de Sprokkelveld. Jan, de man van Truda, moest oom zeggen tegen Huub. Bij velen van jullie zal bekend zijn dat Huub, Grad (de vader van Jan) en Chris Franken, heel kort na terugkomst uit Werkhoven, op 15 juni 1945 alle drie zijn omgekomen door een landmijn. Het dagboek, bestaande uit enkele schriften, is inmiddels gescand en door Leny Franken-Wijnhoven uitgetypt. (Leny is de vrouw van Gerrie Franken, die oom moest zeggen tegen Huub). Ton Frenken maakte ons deelgenoot hiervan door een aantal citaten voor te lezen en enkele fragmenten te laten zien. Heel indrukwekkend en emotioneel.
Hoe verder?
Wat de stichting verder gaat doen met dit dagboek moet nog worden bekeken. Het is niet uitgesloten dat het als boekje wordt uitgegeven. Ideeën hiervoor worden binnenkort uitgewerkt.
Met dank aan de familie Franken en natuurlijk ook aan Leny Franken-Wijnhoven die hier al veel werk voor heeft verricht.

De Wallen op de Milsbèk
Als afsluiting van deze ietwat lange avond was het de beurt aan Teun Theunissen met zijn presentatie ‘De Wallen op de Milsbeek’. In een virtuele wandeling (met verrassende elementen) nam hij ons al vertellend mee van oud naar nieuw; van het Genneperhuis naar Middelaar, via de Bloemenstraat en Ovenberg naar de Rijksweg en vandaar door ons dorp naar de Onderkant. Teun heeft veel speurwerk verricht, met hulp van de Historische werkgroep! Een compliment waard!

We mochten op deze avond drie nieuwe vrienden verwelkomen. Het aantal staat nu op 156 vrienden!
U kunt zich nog steeds aanmelden als vriend/vriendin van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl