JAARVERSLAG 2017

Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly Keukens-Tunnessen, Teun Theunissen, Geert Barten, John van de Ven, Toon Peters (half jaar).
Het bestuur heeft 11 maal vergaderd. Vóór elke vergadering hebben de voorzitter en de secretaris één week voor de vergadering de bestuursvergadering voorbereid.

Naast het bestuur sturen leden van het bestuur werkgroepen aan:
Werkgroep Dagboek Huub Franken.
Werkgroep Genealogie.
Werkroep Historie.
Werkgroep Struinpad.
Een 30-tal vrijwillig(st)ers met een grote diversiteit aan deskundigheden worden aangestuurd door een coördinator.

Uitvoering beleidsprogramma
Op 30 november 2016 werd door het bestuur het Beleidsplan 2017 vastgesteld. De volgende werkzaamheden werden toen gepland:
1. Monumenten;
2. Publicaties en informatievoorzieningen;
3. Bijeenkomst voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers;
4. Externe samenwerking
5. Archivering;
6. Jongeren;
7. Wandel- en fietsroutes;
8. Financiën.

Ad 1. Ondanks dat de Stichting zich ingespannen heeft, o.a. door in te spreken in de Raadsvergadering om rond de bouw van een Excellente Woning uitgebreider archeologisch onderzoek in het gebied te doen, is dat niet gelukt.
De samenwerking met de Parochie over de grafmonumenten op de begraafplaats is goed verlopen.
Door omstandigheden is dit jaar het project ‘Vuurvogel’ niet uitgevoerd. Volgend jaar lukt het beslist.

Ad 2.
Het lang verwachte prachtige boek ‘Het Koningsven’ is onder zeer grote belangstelling gepresenteerd op 20 april. De uitgeverij Matrijs nam de publicatie op zich.
De 5 hoofdauteurs en de redactie, kregen medewerking van 10 co-auteurs, waaronder de vroegere secretaris van de Stichting Wim Bindels.
Ton Frenken, de voorzitter, heeft vele uren besteed om van de presentatie één groot feest te maken.
Deel 1van het boek ‘De Minse op de Milsbèk` geschreven door Teun Theunissen in samenwerking met de ‘Werkgroep Historie’, is op 19 november 2017 onder grote belangstelling gepresenteerd.
Het transformatorgebouw nabij de rotonde is voorzien van een informatiepaneel conform model gemeente Gennep..

Ad 3.
De Historische Avond is op 23 maart in het Trefcentrum weer een groot succes. 150 belangstellingen luisterden naar een interessant programma, waarbij onder meer Theo van de Venne een humoristisch verhaal vertelde over 50 jaar Sprokkelaars en Teun Theunissen een lezing hield met veel foto’s over De Minse van Milsbèk. Natuurlijk kwamen ook de eigen activiteiten 2016 in woord en beeld, evenals het programma van 2017.
Op zaterdag 7 oktober gaan 80 vrienden, vriendinnen en vrijwilligers op excursie naar Orientalis.
Na koffie en gebak worden we rondgeleid door gidsen, die ons veel vertellen over alle gebouwen en godsdiensten, die daarbij horen.
Een groot succes, vooral ook het bezoek aan de Cenakelkerk.

Ad 4
De samenwerking met `de Gemeente` bestuur en individuele ambtenaren is ook dit jaar uitstekend geweest.
Het Platform Cultuurhistorie Maas en Niers heeft het afgelopen jaar vier maal vergaderd om gezamenlijke activiteiten te initiëren, op elkaar af te stemmen en te ondersteunen.
De deelname aan de Open Monumenten Dag is in samenwerking met museum ‘De Oude Pottenbakkerij’ en ‘Pottenbakkerij De Olde Kruyk’ een groot succes geweest.
Onze stichting heeft aan deze dagen deelgenomen, door plaats te nemen in de Oude Pottenbakkerij bij de ingang. Daarnaast waren door Geert Barten en Teun Theunissen mooie panelen hebben gemaakt, waarop foto’s waren geplakt van Minse op de Milsbèk. Vele aanwezigen hebben in getekend op het boek.

Ad 5. Archivering is ook dit jaar een doorlopend proces. Naast cultuurhistorische informatie worden ook de bestuurlijke documenten gearchiveerd.

Ad 6.
Helaas het is niet gemakkelijk gebleken om in grote mate in contact te komen met jongeren.

Ad 7.
Het `Struinpad` is een groot succes. In het najaar is de route van het pad in de Gebrande Kamp onderbroken door werkzaamheden van Rijkswaterstaat en ter plaatste niet begaanbaar. Via de voormalige werkgroep ‘Struinpad’ worden contacten gelegd met Rijkswaterstaat om de gerezen problemen op te lossen.
Met ondersteuning van onze stichting is met het project ‘wandelgidsen’ voortvarend van start gegaan. Nu de verdere afwerking nog.
Verder streven we naar het bereikbaar maken van en -houden van cultuurhistorische objecten.

Ad 8.
De Financiën zijn op orde. De subsidie van de Gemeente, de inkomsten uit de boeken, de bijdragen van vrienden en vriendinnen, hebben daartoe bijgedragen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 februari 2018.

De voorzitter, De secretaris,

 

A.W.J. Frenken C.J. de Gier-Arends

 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - http://www.cultuurbehoudmilsbeek.nl