Voor de excursie aan het klooster in ‘St Aegte’ hadden zich 46 deelnemers voor 1 september aan gemeld.
Helaas hebben we, vanwege het maximum deelnemers dat voor de excursieleiding acceptabel was, de 11 personen die zich vanaf 1 september nog aan hebben gegeven moeten meedelen dat zij niet mee konden.

Vanwege de ongunstige weersvoorspelling werd de tocht uiteindelijk slechts door een enkeling per fiets gemaakt en toog de rest, al dan niet via carpooling, per auto richting St. Agatha.
Na een uitgebreide inleiding, werd verdeeld in 3 groepen, een gedeelte van de gebouwen van het klooster en de tentoonstelling bezocht.
De excursie werd besloten met een wandeling door de kloostertuin.
Een uitgebreider verslag met een fotorapportage treft u aan op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl

Op de website zullen, ten vervolge op de al eerder opgenomen herinneringen van Piet Lamers en Doorke Linders-Derksen in oktober de ‘herinneringen’ van Theo Holthuijsen over de ervaringen in de Tweede Wereldoorlog van zijn vader worden geplaatst.
Hens was een van de Milsbekers die ook daadwerkelijk strijd hebben moeten leveren, in dit geval in de slag op de Grebbeline.
Hij werd hij krijgsgevangen gemaakt en kwam terecht in het kamp Sachsenhausen.

Leo Wijnhoven heeft inmiddels de restauratie van de overige 5 oude grafstenen die tegen de zijgevel van de RK kerk zijn herplaatst, voltooid.
De marmeren platen zijn geschuurd, de letters en cijfers weer leesbaar gemaakt en op een van de stenen weer een corpus aangebracht.
Alle grafstenen zijn vervolgens geïmpregneerd om slijtage en nieuwe aanslag van algen te voorkomen.

Elders in dit parochieblad staat een oproep om programmapunten in te brengen voor het jaar 2011 met een oproep om versterking te krijgen voor de uitvoering van de zaken waarvoor wij willen staan en willen gaan realiseren.

Het bezoekje aan het klooster in ‘St Aegte’ zal in tegenstelling tot de eerder in dit blad gedane aankondiging niet op zaterdag 18 september plaats vinden maar op vrijdag 17 september.
De vriendinnen en vrijwilligers die willen deelnemen worden er aan herinnerd dat ze zich voor 1 september op dienen te geven.

Het aantal viend(inn)en van onze stichting is inmiddels gestegen tot 77.
Uiteraard zijn nieuwe vriend(innen) zeer welkom.

Als men zich nu op geeft kan men de excursie naar het klooster ‘St. Aegte’ deel nemen.

In de aanloop naar het boek met Oorlogsherinneringen uit Milsbeek, zullen in september de herinneringen van Doorke Linders-Derksen op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl worden geplaatst.

Door de LLTB zal dit najaar in de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar het evenement “Boerderij in het licht”worden georganiseerd. Ook een aantal panden in Milsbeek zullen hierin worden opgenomen.

In de aanloop naar het boek met Oorlogsherinneringen uit Milsbeek, zullen de komende tijd al een aantal herinneringen op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl worden geplaatst.
In Juli zullen als eerste de herinneringen van Piet Lamers worden opgenomen.
De uitgifte van de het boek is inmiddels verschoven naar eind 2011.

Er wordt volop gebruik gemaakt van de wandelroute ‘Rondje Milsbeek, dik de moeite waard’ .
Omdat we van diverse gebruikers vragen hebben gekregen over de plaatsen waar het poldermolentje in de Bulten en de voormalige ijskelder (thans vleermuiskelder) op de St. Jansberg te bezichtigen zijn, zullen hiervoor op de route verwijzingen worden gemaakt.

Door Cultuurbehoud Milsbeek wordt medewerking verleend aan het verzoek van Frank en Mark Holthuysen voor het aanleveren van historische foto’s uit Milsbeek voor de inrichting van hun nieuwe zalen in eetcafé ‘De Diepen’ aan de Zwarteweg.
Er zijn reeds een twintigtal foto’s, deels vergoot op canvas, te bewonderen in de nieuwe ruimten.
De officiële ingebruikname zal op een later tijdstip plaats vinden.

Het uitstapje voor de vrienden en vrijwilligers van onze stichting zal dit jaar op 18 september 2010 a.s. plaats vinden en zal in het teken staan van een bezoek aan het klooster in St. Agatha.
De vrienden en vrijwilligers ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

Er is gestart met de renovatie van een vijftal langs de zijgevel van de R.K. herplaatste oude grafstenen.
De monumentjes zijn inmiddels grondig schoon gemaakt.
Na het weer leesbaar maken van de opschriften, zullen ze worden geïmpregneerd om algenaanslag te voorkomen.

Eind dit jaar zal door Cultuurgehoud Milsbeek een gedichtenbundel worden uit gegeven met een selectie van door Door Wijnhofen-Cilissen gedichten.
De gedichten hebben betrekking op Milsbeek en haar inwoners.

Met genoegen kijken wij terug op de ingebruikname van de wandelroute “Rondje Milsbeek, dik de moeite waard” op 5 maart j.l.
En de vele positieve reacties die wij mochten ontvangen van de subsidiënten en de inwoners van ons dorp.
Een verslagje van deze gebeurtenis met een aantal foto’s is inmiddels te zien op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl

Nogal wat wandelaars hebben ons inmiddels geattendeerd op het vochtprobleem aan de binnenzijde van de Landschapspanelen.
Het probleem is met Natuurmonumenten besproken en daar bekend.
Het dichtkitten geeft echter problemen als er in de toekomst wijzigingen aan de tekstuele inhoud moeten worden aangebracht.
Deze inhoud is overigens geplastificeerd en bestand tegen dit vocht.

Door de stichting is de gemeente geattendeerd op de vervanging van het oude straatnaambord op de gevel van het pand Kerkstraat 38 (woning Bennie Kersten en Maria van den Hoogen) door een standaard straatnaambord.
Het oude bord herinnerde aan periode dat de bouwpastoor L.H.A. Hoefnagels in onze parochie werkzaam was.
De gemeente heeft toegezegd een nieuw nostalgisch bord met de oude tekst te plaatsen.

Met de gemeente is verder de slechte onderhoudstoestand van het schilderwerk van de wapenstenen in de sloot voor het pand Zwarteweg 44 besproken.
Wat dit betreft is ons de toezegging gedaan dat in de loop van dit jaar dit monumentje een onderhoudsbeurt zal krijgen.

De jaarlijkse filmavond zal dit jaar begin april worden gehouden.
Omdat we vorig jaar door de overweldigende belangstelling niet alle geïnteresseerden voldoende kijkgenot konden bieden, is besloten om er dit keer twee avonden van te maken.
Een avond is besloten avond te houden voor de vrijwilligers en de vrienden (inmiddels meer dan 60) van onze stichting op donderdag 1 april en een open avond waar iedereen welkom is, op vrijdag 2 april.
De avonden worden wederom in het Trefpunt aan de Kerkstraat gehouden.
De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
Het programma zal voor de pauze in het teken staan van de geschiedenis van Milsbeek als pottenbakkersdorp.
Na de pauze zal het programma in het teken staan van de Tweede Wereldoorlog.
Voor de avond op 1 april zullen de vrijwilligers en vrienden persoonlijk een uitnodiging krijgen.
Voor de open avond wordt verwezen naar de aankondiging elders in dit blad.
Aan de bezoekers hiervan zal een onkostenvergoeding van € 2,-- per persoon worden gevraagd.

In de samenstelling van het bestuur zijn in het begin van dit jaar enkele wijzigingen opgetreden.
Gerhard Frensel is als bestuurslid teruggetreden en Lenie Franken-Wijnhoven toegetreden.
Lenie heeft per 1 februari 2010 een deel van de secretariaatswerkzaamheden over genomen van Wim Bindels, die overigens wel lid van het bestuur blijft.
Cees van de Ven wordt de nieuwe beheerder van de website.
Voor de overige wijzigingen in de taakverdeling wordt verwezen naar onze website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl

De datum waarop het “Rondje Milsbeek, dik de moeite waard” zal worden opgeleverd en geopend is definitief vastgesteld op 5 maart 2010 a.s. om 15.00 uur.
De openingshandeling zal plaats vinden door de onthulling door vertegenwoordigers van de Gebiedscommissie Platteland in Uitvoering en de gemeente Gennep op de start bij de parochiekerk te plaatsen informatiepaneel.
De folders zijn inmiddels al verkrijgbaar bij de VVV-kantoren in Noord-Limburg van Mook t/m Venlo en kunnen via de VVV’s ook digitaal besteld worden.
In Milsbeek zullen ze vanaf 15 februari a.s. verkrijgbaar in de winkel van Willie en Betsy van de Loo en bij andere bedrijven in de recreatieve sector die daarvoor belangstelling tonen ( ieder geval bij Eethuis De Diepen aan de Zwarteweg).

De filmavond zal dit jaar eind maart begin april worden gehouden, wederom in Trefpunt 68.
De datum wordt nog nader vastgesteld en bekend gemaakt.

Milsbekenaar Adriaan de Winter heeft zijn nieuwste boek “Oorlogsveteranen sterven niet”, almede de andere boeken die hij in het verleden heeft geschreven, aan onze stichting geschonken.
Het jaarverslag 2009 is inmiddels vastgesteld en is te raadplegen op onze website  www.cultuurbehoudmilsbeek.nl.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - http://www.cultuurbehoudmilsbeek.nl