Door de stichting zal dit jaar voor de eerste keer worden deelgenomen aan de landelijke open monumentendag. Deze wordt gehouden op zaterdag 8 september a.s.. Dit jaar is “Monumenten in het groen” het onderwerp en daarom is als locatie voor het voormalige landgoed St. Jansberg gekozen. De organisatie vindt plaats in samenwerking met eethuis “De Diepen”, Natuurmonumenten en het IVN. In eethuis “De Diepen” wordt een tentoonstelling ingericht met oude nostalgische foto’s van het landgoed en vondsten uit de Tweede Wereldoorlog.  Onder leiding van de van radio en TV bekende Frans Kapteijns worden excursies  verzorgd. Voor nadere informatie zie o.a. onze website WWW.Cultuurbehoudmilsbeek.nl

Op deze dag zal ook voor het eerst het likeurtje St. Jansberg verkrijgbaar zijn. Het likeurtje is samengesteld door “De Beekse Ridder” uit Erlecom. Het bestaat uit een vijftal voornamelijk wilde bessen, t.w. sleedoorn, braam, vlierbes, vogelkers en zwarte bes. Cees van de Ven maakte een schitterend etiket dat de verbondenheid van de St. Jansberg met het pottenbakkersdorp Milsbeek symboliseert. Het drankje kost € 7,50 per fles. Na de open monumentendag zal het te koop zijn bij eethuis “De Diepen”en slijterij Takken in Gennep.

Op 6 augustus j.l  heeft burgemeester  Peter de Koning in het kader van zijn introductie-ronde  geluncht bij de stichting. Voorafgaande aan de lunch werd hem verteld over ontstaan, de doelstellingen en de resultaten in de eerste 7 jaren van het bestaan van de stichting. Tevens werden een aantal lopende projecten toegelicht, in het bijzonder die inzake het herstel van een aantal voormalige boerderijtjes, de molenruïne aan de Rijksweg en het behoud van een aantal karakteristiek onderdelen van de voormalige steenfabriek aan de Bloemenstraat.

Vervolgens werd de burgemeester uitgenodigd om aan de voet van de St. Jansberg de eerste fles van de likeur St. Jansberg in ontvangst te nemen. Daarna werd onder het genoegen van een door Toos Holthuysen bereidde lunch verder gesproken over de plannen en de wijze van samenwerking tussen de gemeente en de stichting. Met enkele ‘studieboeken’ in de vorm van “Leven in Milsbeek”, “Oorlogsherinneringen Milsbeek” en de wandelroute “Rondje Milsbeek, dik de moeite waard” vertrok de burgemeester weer richting Gennep.

Op 22 september zal de jaarlijkse excursie voor de vrijwilligers en de vrienden en vriendinnen van onze stichting plaatsvinden. Er wordt een bezoek gebracht aan het museum Nostalgie en techniek in Langenboom. Hier zijn allerlei machines en apparaten die in het vroeger werden gebruikt te zien. Het museum is alleen in groepsverband te bezichtigen. Iedereen, alsmede de nieuwe vriend(inn)en die zich nog voor 1 september a.s. aanmelden, krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Er hebben zich inmiddels 9 personen bij John v.d. Ven aangemeld voor deelname aan de werkgroep Genealogie. Dit zijn Geert Barten, Joep ten Haaf Hennie Janssen (van Theij van Jan), Henk Jaspers, Leon Kamps, Jac Linders, Jac Noij, Teun Theunissen en Mia Wintjes-Kerkhoff. In september zal de werkgroep met haar werkzaamheden starten. Op onze website zal ter introductie de stamboom met toelichting en enkele foto’s van het Milsbeekse deel van de familie Bindels worden opgenomen.

Door Teun Theunissen zijn namens onze stichting Cultuurbehoud een aantal foto’s met toelichting geplaatst op de website van het erfgoedproject Vantoentotlater. De site is voor belangstellenden te raadplegen op www.vantoentotlater.nl.  

Door de stichting is bij de gemeente Gennep commentaar geleverd op de conceptlijst van de nog door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen nieuwe lijst van gemeentelijke monumenten en karakteristieke bouwwerken. Er is o.a gevraagd om onder de terminologie “karakteristiek” ook beeldbepalende en voor de geschiedenis van Milsbeek belangrijke gebouwen mee te nemen. Gevraagd is een 14-tal  panden in Milsbeek als zodanig toe te voegen. 

Door de stichting zijn voor het archief een aantal oude topografische kaarten van Milsbeek en omgeving gekocht. Hierop is de ontwikkeling die ons dorp door de jaren heen heeft gemaakt te herleiden.

Bij de ANWB is gereclameerd omdat er letters op een aantal informatieborden los laten. Inmiddels zijn er twee borden weggehaald voor reparatie.

Wim Bindels


 

Door : Wim Bindels

Burgemeester Peter de Koning sprak bij zijn aantreden als burgemeester de bereidheid uit om in het kader van zijn kennismakingsprogramma een keer per week te gaan eten bij verenigingen of inwoner. De stichting Cultuurbehoud Milsbeek reageerde snel en verzond een uitnodiging richting de nieuwe burgemeester. Er werd een afspraak gemaakt voor een lunch op maandag 6 augustus bij voorzitter Martien Holthuysen aan de Ringbaan.

Na een kennismaking tussen de burgemeester en de aanwezige bestuursleden, vertelde voorzitter Martien Holthuysen over het ontstaan, de doelstellingen en de resultaten in de eerste zeven jaar van haar bestaan van de stichting. Hij bood hem vervolgens de boeken “Leven in Milsbeek”, “Oorlogsherinneringen Milsbeek”, de wandelfolder “Rondje Milsbeek” en uiteraard ons beleidsplan aan . Verder werd hem nog een CD in het vooruitzicht gesteld met het filmpje over de activiteiten in 2011 zoals die tijdens de laatste historische avond is vertoond. Wim Bindels ging vervolgens in op een aantal belangrijke projecten op het gebied van het monumentenbeleid. Aan de orde kwamen het behoud van een aantal niet meer in gebruik zijnde voormalige boerderijtjes, de gedeeltelijke wederopbouw van molenruïne aan de Rijksweg en het behoud van enkele gebouwen van de voormalige steenfabriek aan de Bloemenstraat . Hij vroeg speciale aandacht voor deze projecten, alsmede medewerking aan het door de stichting voorgestane beleid om te kiezen voor realistische en praktische oplossingen die de gemeente, en dus de gemeenschap, zo weinig mogelijk geld kosten.

Terwijl Toos Holthuysen en Leny Franken de lunch op tafel gingen brengen , werd de burgemeester gevraagd om mee te gaan naar de voet van de St. Jansberg. Daar werd hem het eerste exemplaar van een nieuw Milsbeeks likeurtje aangeboden, n.l de likeur St. Jansberg. Het is een door de “Beekse Ridder” samengestelde likeur die bereid is uit een vijftal in Milsbeek voorkomende vooral wilde bessen. Dat zijn de sleedoorn, de braam, de vlierbes, de vogelkers en de zwarte bes. Tijdens de open monumentendag op 8 september a.s. zal deze voor het eerst te koop zijn.

Terug gekomen kon men zich aan de voortreffelijk door Toos Holthuysen gereedmaakte lunch zetten, waarbij vooral de door haar zelf bereide “hangop”, die vroeger hier in de omgeving veel thuis uit karnemelk werd bereid, de aandacht van de burgemeester trok. Precies op het afgesproken tijdstip van 14.00 uur kon de burgemeester weer vertrekken. De stichting kan terug zien op een geslaagde bijeenkomst en een heel goed en mooi initiatief van de burgemeester voor deze kennismakingsronde.

Op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl  is met enige vertraging alsnog een uit het boekje de Alde Milsbèk samengestelde lijst van bijnamen ‘op de alde Milsbèk’ opgenomen. De lijst wordt vooraf gegaan door een uitleg over het ontstaan van de (bij)namen. Van een aantal bekende personen met bijnamen is een foto op genomen.

De op initiatief van de BiblioPlus aangekondigde lezing  over “Oorlogsherinneringen Misbeek”in de Gennepse bibliotheek  is door hen geannuleerd vanwege het te geringe aantal personen dat zich vooraf had aangemeld. Helaas kwamen een aantal geïnteresseerden die zich niet hadden aangemeld voor een gesloten deur.

Door onze stichting is deel genomen aan een bijeenkomst van de BibliotheekPlus in Gennep van het erfgoedproject “vantoentotlater”. Afgesproken is dat ook Milsbeek als zoekwoord zal worden toegevoegd en dat ook onze  stichting hiervoor oude foto’s in zal zenden. Ook individuele personen kunnen overigens personen foto’s met een bijhorende toelichting aanmelden. De website is te vinden op www.vantoentotlater.nl

Ten vervolge op het hetgeen in het beleidsplan is aangekondigd, hebben zich inmiddels aangemeld om een werkgroep “Genealogie”te vormen. Het zijn vooral(oud)inwoners zich  in het verleden al met onderzoek van hun eigen stamboom hebben bezig gehouden. Inwoners of oud-inwoners die dit ook hebben gedaan en/of geïnteresseerd zijn om te participeren in het werk van deze werkgroep worden gevraagd contact met  op te nemen  met Joh v.d. Ven die te bereiken is onder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  tel.  0485-517997

Vandalen hebben in april vernielingen aangericht aan de picknickset aan de Teelebeekstraat langs het “Rondje Milsbeek”. De gemeente heeft op ons verzoek de beschadigingen inmiddels hersteld. De vrijwilligers Jan Wagelmans en Jan Spikmans hebben het wandelpad inmiddels ook voor het overige  geïnspecteerd en de 10 informatieborden langs de route een wasbeurt gegeven. 

Op vrijdag 11 mei heeft onze burgemeester afscheid genomen van de burgers van de gemeente Gennep in landgoed Roepaen in Ottersum.
De algemene receptie was in de namiddag, maar in de ochtend waren er diverse organisaties en stichtingen die op hun eigen manier afscheid van Marlies konden nemen.
De Stichting Cultuurbehoud Milsbeek en de Stichting de Oude Pottenbakkerij hadden gezamenlijk 10 minuten voor dit afscheid.
Onze stichting heeft vooral de samenwerking aangehaald, die noodzakelijk is tussen gemeente en organisaties.
Het moet een win/win situatie zijn.
Voor ons betekent dit, dat ons dorp er fraaier uit komt te zien of dat bepaalde zaken bewaard blijven.


Door inzet van vrijwilligers en financiële steun van de gemeente is dit mogelijk.
Denk hierbij aan de restauratie van het herdenkingmonument voor de burgeroorlogsslachtoffers of het kunstwerk van Klabbers.
Onze stichting heeft de gemeente en in het bijzonder Marlies bedankt voor de samenwerking tussen de gemeente en onze stichting en haar een gezonde en voorspoedige toekomst gewenst.

Naar aanleiding van de in het Dorpsplan opgenomen plannen van onze stichting (behoud van een aantal aan hun bestemming ontrokken boerderijtjes, de gedeeltelijke wederopbouw van de  oude graanmolen van Jacobs en het behoud van een aantal karakteristieke elementen van de voormalige steenfabriek) is in  SL!M-verband inmiddels een werkgroep “Erfgoed” gevormd. Hierin wordt bezien op welke wijze  deze plannen kunnen worden ondersteund. Wim Bindels heeft namens onze stichting zitting genomen in de werkgroep, die verder wordt bemand door Ronald Starrenburg, Toon Peters en  Math Hendriks.

Op onze website www.cultuurbehoudMilsbeek.nl  is een uit het boekje de Alde Milsbèk samengestelde lijst van bijnamen ‘op de alde milsbèk’ op genomen, alsmede een uitleg over het ontstaan van die bijnamen. Van een aantal bekende personen met bijnamen is een foto op genomen.

De rubriek Oude schoolfoto’s op onze website is uitgebreid met de bij Piet Claassen aanwezige foto’s uit de veertiger jaren van de vorige eeuw. Er ontbreken helaas nog veel foto’s uit deze jaren voor 1950. Iedereen die klassenfoto’s heeft wordt dringend opgeroepen dit te melden bij Piet Claassen, tel. 0485-516689 of John van de Ven, tel. 0485-517997 om ons in staat te stellen een zo volledig mogelijk beeld van de aanwezige oude schoolfoto’s te krijgen.

Op verzoek van de Biblo-plus zal Wim Bindels op 7 mei in de bibliotheek in Gennep een lezing houden over de Milsbeekse oorlogsherinneringen. De verkoop van het boek door ons is inmiddels beëindigd. Alleen voor bijzondere gelegenheden heeft onze stichting nog wat exemplaren in eigen bezit gehouden.

In overleg met de werkgroep Historie Milsbeek (voorheen oude beroepen) is inmiddels besloten de  op Hemelvaartsdag 2013 en het weekend er voor en er na weer een tentoonstelling te houden. De opzet zal dit keer zijn het in beeld brengen van de boerderijtjes en de boeren in Milsbeek in de tweede helft van de vorige eeuw.

Door Leo Wijnhoven zijn inmiddels 2 van de dit jaar geruimde grafstenen gerestaureerd. Het betreft de grafstenen van Albert Noij,  die indertijd door een tragisch auto-ongeluk voor de woning op de rijksweg is verongelukt, en de indertijd bekende dorpsgenoot Piet Rutten (Hennekes Piet).  Ze zullen binnenkort naast de reeds eerder door onze stichting bewaarde grafmonumenten door vrijwilligers van onze stichting tegen de gevel van de RK Kerk worden geplaatst.

Het landelijke thema van de Open Monumentendag 2012 luidt “Groen van Toen”. Wij willen proberen ook in Milsbeek hier aandacht aan te geven. Aan de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten is gevraagd om de overblijfselen van het landgoed de St. Jansberg hierbij bijzondere aandacht te geven.

Onze de geschiedenis van Milsbeek voor in de periode voor ontstaan van het kerkdorp beter in beeld te gaan brengen o.a. de hier in die tijd aanwezige boerenhoeven.. Zoals eerder mee gedeeld zal Henk Jaspers op onze historische avond een lezing verzorgen over de bewoning en de ontginning van de Onderkant en omgeving. De gemeente Gennep is gevraagd of zij bereid is b.v. door middel van het inzetten van een stageplaats nader onderzoek te plegen. Als er (oud)inwoners zijn die op dit gebied specifieke deskundigheid hebben en onze stichting als vrijwilliger hierbij willen ondersteunen vragen wij dit te melden aan ons secretariaat


 

Het boek “Oorlogsherinneringen Milsbeek” is inmiddels bijna uitverkocht. Alleen via  de winkel van Attent zijn nog wat  exemplaren te koop. Het realiseren van een 2e druk met een beperkte oplage is prijstechnisch gezien geen mogelijkheid en (oud)inwoners die het boek graag willen kopen wordt geadviseerd hier niet te lang mee te wachten .

Ook door de openbare bibliotheek in Gennep zijn enkele exemplaren voor de uitleen gekocht en aan het verzorgingstehuis Norbertushof en het verpleegtehuis Pantein is een exemplaar voor gebruik door de bewoners beschikbaar gesteld. Ook aan het bevrijdingsmuseum in Groesbeek en het oorlogsmuseum in Overloon zijn exemplaren verstrekt.

In het programma van de op 29 maart a.s. te houden historische avond is o.a. een lezing opgenomen van streekhistoricus Henk Jaspers uit Gennep over het ontstaan en de ontginning van het gebied van de omgeving van de Onderkant. Verder een film over de geschiedenis van  het CNC in Milsbeek en een film over het boerenleven vroeger alsmede een selectie van het inmiddels in Milsbeek ingezamelde fotomateriaal van Milsbeekse boerderijen en boeren. Het volledige programma vindt u elders in dit blad .

Onder verwijzing naar de plannen van de eigenaar en de gesprekken die in de afgelopen jaren al hebben plaats gevonden, is de gemeente Gennep verzocht in het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan ‘Kern Milsbeek’ ook de wederopbouw van de molenruïne tot woonmolen mogelijk te maken. Op onze website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl is een toelichting gegeven op het plan van de eigenaar Math Hendriks voor de gedeeltelijke wederopbouw van de oude graanmolen.

Er wordt door de nieuwe webmaster John v.d. Ven gewerkt aan de vernieuwing en de uitbreiding van de website. Zo  is er begonnen met het plaatsen van de een aantal door Piet Claassen verzamelde schoolfoto’s uit de periode uit de periode van voor 1940. Een aantal jaren hiervan ontbreken nog en degenen die nog foto’s van de ontbrekende jaren hebben worden verzocht contact met ons op te nemen zodat wij de verzameling kunnen complementeren.

Verder  is er een zoekfunctie toe gevoegd aan de verzameling bidprentjes van Annette Janssen-v. Raay die al enkele jaren op de website is opgenomen. Via het intypen van achternaam van de overledene kunnen nu alle onder die naam opgenomen overleden personen worden ingezien. Dit zijn de voornaam, de geboortedatum en plaats, de datum en plaats van overlijden, alsmede de naam van de echtgeno(o)t(e).  Op dit moment zijn de gegevens van 922 overleden opgenomen, de oudste persoon is heeft als geboortedatum 13 oktober 1817 en de oudste overlijdensdatum is 27 maart 1900. Degenen die suggesties voor aanvullingen hebben wordt gevraagd contact met Annette op te nemen, tel. 0485-518439.

Ook de gegevens en de taakverdeling binnen het bestuur zijn aangepast en het inmiddels  op 11 januari j.l vastgestelde jaarverslag over het jaar 2011 is opgenomen en te lezen. Uit de inmiddels opgenomen teller blijkt dat onze website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl dagelijks tussen de 20 en 25 unieke bezoekers wordt geraadpleegd.

De plannen voor een gedeeltelijke wederopbouw van de molenruïne

Als Cultuurbehoud Milsbeek krijgen nog al eens de vraag ‘waarom doen jullie niets aan de Molenromp langs de Rijksweg’. Uiteraard hebben wij niet de middelen om hier zelf iets aan te doen maar in onze (beleids)plannen van de afgelopen vier jaar is te zien dat de problematiek onze voortdurende aandacht heeft. De molenruïne kwam voor op de inventarisatie  die we in 2007 maakten van de waardevolle oude bouwwerken op de Milsbeek. In de quickscan die het Monumenten Advies Bureau Nijmegen vervolgens in opdracht van onze stichting in 2008 maakte,  is de molen als behoudenswaardig opgenomen. De lijst van behoudenswaardige werken in Milsbeek is vervolgens in dat jaar aan de aan het college van Burgemeester en wethouders verstrekt.

Wij hebben ons vervolgens afgevraagd wat kan er met deze ruïne en hebben gesprekken gevoerd met de gemeente, de gemeentelijke molenstichting en de eigenaar Math Hendriks. De reacties van de gemeente en de molenstichting waren duidelijk. Die waren: ‘we hebben in de gemeente 3 molens gerestaureerd en deze worden onderhouden, van het herstellen en eventueel onderhouden van deze molen kan geen sprake zijn omdat het veel te veel geld kost’. Daarmee was het duidelijk dat het gesprek met eigenaar Math Hendriks leverde op dat hij dit stukje Milsbeeks cultureel erfgoed ook graag zou behouden en al zo’n 10 jaar bezig is met plannen voor het gedeeltelijk herstel van de ruïne. Nadat ook voor hem duidelijk was geworden dat het volledig herstel in de oude glorie van de molen niet realistisch is, heeft hij pogingen in het werk gesteld om hem om de er in de oorlog afgeschoten kop weer op te bouwen en hem om te vormen te vormen tot woonmolen. In het kader van de vaststelling van het  bestemmingsplan Milsbeek 2002 is geprobeerd deze bestemming opgenomen te krijgen. De gemeente Gennep bleek echter slechts bereid te zijn een kantoorbestemming toe te staan en er bestond zelfs niet de bereidheid een vrijstellingsmogelijkheid op te nemen. Ook de inschakeling een juridisch adviesbureau mocht niet baten.  Math heeft zich vervolgens hierbij neer gelegd. Noodgedwongen heeft hij een architect ingeschakeld en een bouwvergunning voor de gedeeltelijke wederopbouw van molen tot kantoor met de bedoeling hem daarna met die bouwvergunning te verkopen. Op 18 maart  2011 werd er een bouwvergunning verleend en vervolgens werd de grond met ruïne en de bouwvergunning te koop aan geboden. Het bleek echter, aan de straatstenen niet te slijten. In de loop van de tijd zijn er wel diverse gegadigden geweest die interesse in koop hadden mits er ook in gewoond mocht worden. Maar omdat dat niet toegestaan kon worden werd er telkens afgehaakt.

Samen met de eigenaar spannen we ons daarom vanaf 2009 in om de gemeente te bewegen het bestemmingsplan ‘Kern Milsbeek’ zodanig te wijzigen dat de afgifte van een gewijzigde bouwvergunning voor een woning mogelijk wordt. De eigenaar stelt zich daarbij op het standpunt dat hij geen nieuwe kosten meer wil maken zonder dat er zekerheid bestaat dat er ook daadwerkelijk een bouwvergunning voor het verbouwen tot woonmolen verleend kan worden. Wij hebben daarom de gemeente gevraagd het bestemmingsplan te wijzigen zonder dat de eigenaar daarvoor kosten in rekening worden gebracht. Ondanks dat we in het jaarlijks overleg met de portefeuillehouder dit iedere keer hebben bepleit,  is de gemeente tot nu toe niet bereid gebleken hieraan tegemoet te komen. Ook een beroep van ons op de monumentencommissie om druk uit te oefenen op het college van burgemeester en wethouders heeft niet tot resultaat geleid.

Door ons is de problematiek in het afgelopen jaar bij SLIM aangekaart en inmiddels in het DOP opgenomen. Tijdens de bustocht die met SLIM op 13 december met het college van burgemeester en wethouders door j.l door het dorp is gemaakt is een stop ingelast bij de ruïne en opnieuw aandacht voor de wenselijkheid van het weer opbouwen van de molenromp gevraagd. In het bijzonder is er hierbij op gewezen dat in de Regiovisie die de N271 (in Milsbeek Rijksweg genaamd) als de etage van de regio. Een weer als woonmolen herstelde romp past hierin prima als  z.g. landmark en een stukje historisch erfgoed van het dorp Milsbeek.

Wij hebben het college van burgemeester en wethouders van Gennep inmiddels nogmaals per brief gevraagd in de voor dit jaar op stapel staande herziening van het bestemmingsplan van de kern Milsbeek naar het voorbeeld van de niet meer gebruikte oude boerderijtjes ook voor de molen een woonbestemming op te nemen. Dit geeft dan de mogelijkheid medewerking te verlenen aan de realisering van de plannen van de eigenaar van de molenruïne om een wijziging van de bouwvergunning aan te vragen. Ook hier kan dan zonder dat het de gemeente en dus de gemeenschap geld kost een stukje Milsbeeks erfgoed bewaard blijven.

Op vrijdag 27 januari heeft onze stichting het boek “Oorlogsherinneringen Milsbeek” geschonken aan de bibliotheek van het Bevrijdingsmuseum 1940-1945 te Groesbeek.

Het boek is door onze voorzitter Martien Holthuysen overhandigd aan een vrijwilliger van het bevrijdingsmuseum n.l. de heer Maarten Dekkers.

In de bibliotheek zal het een plaats krijgen bij de vele andere boeken die er over de oorlog en bevrijding zijn geschreven, en gebruikt kunnen worden als naslagwerk voor personen die specifieke informatie willen hebben over zaken die met Milsbeek verband houden

De presentatie van het boek Oorlogsherinneringen Milsbeek op 20 november j.l. was weer een mooi succes voor onze stichting. Meer dan 300 geïnteresseerden waren in ’t Trefpunt aanwezig en de Gelderlander, de Maas- en Niersbode, de Maasdriehoek en Gennep TV zorgden vervolgens voor een prima reclame voor de verkoop van het boek.

Op onze website www.Cultuurbehoudmilsbeek.nl is een verslagje van de presentatie met een aantal foto’s, de inhoudsopgave van het boek en de winkels waar het te koop is opgenomen. De reacties die wij tot nu ontvingen zijn zonder uitzondering lovend. Dit alles heeft er ongetwijfeld toe bij gedragen dat een belangrijk deel van de oplage van 800 stuks al is verkocht. Belangstellenden moeten er rekening mee houden dat rond de jaarwisseling de gehele inhoud uitverkocht kan raken.

Op 7 december j.l. hebben wij inmiddels ons jaarprogramma 2012 vast gesteld. Zoals gebruikelijk voorziet die weer in een historische avond in het gemeenschapshuis en wel op 29 maart 2012. Indien er verenigingen zijn die in 2012 een jubileum vieren en samen met onze stichting een op de historie gerichte bijdrage willen leveren kunnen zich met Martien Holthuysen in verbinding stellen .

De werkgroep Oude beroepen zal in 2012 weer ‘de boer’ op gaan voor het inzamelen van gegevens van primair de foto’s van de boerenbedrijven die in de vorige eeuw in Milsbeek aanwezig waren. Het ligt in de bedoeling begin 2013 hiermee weer een tentoonstelling te organiseren.

Wim Bindels gaat werken aan een bundel met een vijftigtal penseeltekeningen van Jan Koenen waarop de werkzaamheden zijn afgebeeld zoals die vorige eeuw op de boerderij werden verricht . De zullen worden voorzien van een omschrijving in het dialect van die werkzaamheden die zijn afgebeeld.

Het College van burgemeester en wethouders van Gennep heeft naar aanleiding van de door ons ingediende zienswijze, gehoord de monumentencommissie, inmiddels besloten de raad voor te stellen een viertal voormalige niet meer als zodanig in gebruik zijnde boerderijtjes in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ aan te wijzen als ‘karakteristiek’. Een verzoek van ons van februari 2010 wordt daarmee gehonoreerd. Het betekent dat er, mits o.a. de oorspronkelijke karakteristiek en cultuurhistorische uitstraling niet wordt aangetast, voor de eigenaren in principe de mogelijkheid gaat bestaan ze te verbouwen tot woonboerderij.

Besloten is voorts om mee te werken aan een project van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten tot het visualiseren van cultuurhistorische elementen van het voormalige landgoed St. Jansberg en de daarvan deel uitmakende villa met de terrastuinen. Mogelijk zal dit leiden tot het weer beter zichtbaar en beleefbaar maken van de overblijfselen van het landgoed St. Jansberg en de villa met de tuinen door de stichting Probos.

Verder zal er in 2012 o.a. verder worden gewerkt aan de realisering van het project dorpsgerichte kunst, de inventarisatie van de Milsbekers die indertijd naar Nederlands Indië zijn gezonden, de herstart van het project oude schoolfoto’s op de website en het wederom organiseren van een excursie voor de vrienden en vrijwilligers . Het vastgestelde beleidsplan, waarin alle plannen voor 2012 zijn opgenomen is in te zien op onze website www.Cultuurbehoudmilsbeek.nl.

Op zaterdag 10 september a.s. vond met 38 deelnemers de jaarlijkse excursie voor vriend(innen) en vrijwilligers plaats. Deze bestond uit een bezichtiging van de gerestaureerde oude kerktoren van Gennep en een rondwandeling door het oude deel van het stadje . De gidsen waren Willy Michels en onze Milsbekenaar en vriend van onze stichting Piet Poelen. Voor Piet was dit zijn laatste optreden als stadgids. Door wethouder Vandermeulen werd hij voor de aanvang van de excursie in aanwezigheid van zijn Milsbeekse collegavrienden uit gezwaaid. Op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl is inmiddels een door Harrie en Nelly Keukens gemaakt verslag, dat voorzien is van enkele foto’s , te lezen.

Inmiddels hebben meer dan 350 personen ingetekend voor het boek Oorlogsherinneringen Milsbeek. Besloten is bij de drukkerij Weemen in Haps een opdracht te plaatsen voor 800 exemplaren. Zoals eerder aangegeven zal de presentatie van het boek en de uitreiking van het eerste exemplaar plaatsvinden op zondag 20 november a.s. om 11.00 uur in het ‘t Trefpunt. Iedereen die heeft ingeschreven wordt per brief uitgenodigd de bestelde exemplaren af te halen tegen betaling van de van € 19,-- per besteld boek. Na de presentatie zal het boek voor de prijs van € 22,50 in Milsbeek te koop zijn bij supermarkt Attent en in Gennep en Groesbeek bij de boekhandel Bruna.

Nog steeds is er geen reactie op ons reeds vorig jaar bij de gemeente Gennep ingediende verzoek om de eigenaren van een aantal in het verleden tot veestalling gebruikte boerderijtjes de gelegenheid te bieden deze met behoud en renovatie van de oude uiterlijk vormgeving om te vormen tot woonboerderij. Voor de panden die binnen de begrenzing van het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied zijn gelegen, is doormiddel van een zienswijze gevraagd dit mogelijk te maken.

Nu Stone Base zich als gegadigde heeft gemeld voor het terrein en de gebouwen van de voormalige steenfabriek aan de Bloemenstraat, heeft onze stichting de gemeente Gennep opnieuw aandacht gevraagd voor een verzoek van april 2008 om enkele cultuur-historisch belangrijke onderdelen van het voormalige fabriekscomplex te beschermen.

In navolging van de gemeente Bergen, heeft de gemeente Gennep het initiatief genomen voor de realisatie van een wandelroutenetwerk. Chris Janssen heeft , samen met Piet Poelen, een eerste bijeenkomst in Afferden bijgewoond. Verzocht is om in elk geval de gehele route van het ‘ Rondje Milsbeek, dik de moeite waard’, in netwerk op te nemen.

In overleg met de gemeente Gennep is besloten om het uit de Tweede Wereldoorlog daterende monumentje van de wapenschilden aan de Zwarteweg voortaan met door de gemeente beschikbaar gestelde materialen door vrijwilligers van onze stichting zal worden onderhouden.

In 1910 is het project Jet en jan van start gegaan in het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. De basisschool van Milsbeek is een van de 20 scholen die hebben ingeschreven en door onze stichting wordt medewerking verleend aan het aanpassen van het verhaal van Jet en Jan aan de situatie in Milsbeek rond 1910. De eerste delen zijn daarvoor bewerkt door Martien Holthuysen. Voor de eerste editie van de Jet en Jan krant wordt verwezen naar onze website.

Van de 16 dit jaar geruimde grafstenen zullen er weer 3 worden toegevoegd aan de verzameling langs de zijgevel van de kerk. Wij hebben geconcludeerd dat er langzamerhand een grote kaalslag plaatsvindt op het RK kerkhof. Daarom hebben we besloten met het kerkbestuur in overleg te gaan over de wijze waarop dit kan worden voorkomen en hoe dit unieke cultureel erfgoed van ons dorp kan worden behouden.

Alle 102 pagina’s van het indertijd uit gegeven boek ‘De alde Milsbèk’ zijn inmiddels met behulp van Teun Theunissen gedigitaliseerd en op de website opgenomen. Het boek is via de site nu omgevormd tot “Digitale wandeling door de Alde Milsbèk”. De gehele inhoud, kan nu door de bezoekers van onze site gratis worden gedownload en afgedrukt (uiteraard ook per bladzijde). Hiermee heeft onze stichting geprobeerd een alternatief te bieden voor de telkens terugkerende vraag voor een herdruk van het boek.

Chris Janssen zal met ingang van 1 januari 2012 terugtreden als bestuurslid van onze stichting. Hij blijft wel als vrijwilliger een deel van zijn huidige takenpakket behartigen.

John v.d. Ven van de Bloemenstraat zal met ingang van die datum toetreden als bestuurslid. zal in het bijzonder gaan bezighouden met de vormgeving en het onderhoud van de website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl opgenomen. Met zijn hulp zijn hierin al een aantal wijzigingen aangebracht.

Binnenkort zal het bestuur zich weer gaan beraden over het programma voor 2012. Inwoners die hiervoor ideeën hebben wordt gevraagd deze voor 1 november a.s. aan te dragen. Dit kan via het contactformulier op onze website, een briefje aan het secretariaat p/a Leny Franken-Wijnhoven, Heiveld, 53, Milsbeek of via de brievenbus in de pastorie.

38 vrienden en vriendinnen van de Stichting verzamelden zich 10 september 2011 rond kwart voor twee op het zonovergoten plein voor het oude stadshuis in Gennep. Voordat we aan de rondleiding begonnen werd eerst de stadgids de heer Piet Poelen naar voren geroepen en (letterlijk) in het zonnetje gezet. Piet Poelen heeft in die jaren Gennep toeristisch op de kaart gezet. Na 12 jaar rondleidingen verzorgd te hebben vond hij het nu tijd worden om te stoppen. De rondleiding voor SCM zou zijn laatste zijn. De nieuwe wethouder Ed Vandermeulen hield namens de gemeente Gennep een toespraak met dankwoord en overhandigde hem daarbij een enveloppe. Stadgids Willy Michels (de vroegere bakker van Gennep) opgeleid door de heer Poelen, bedankte de heer Poelen ook en schonk een dinnerbon. Daarna met z’n allen op de foto voor en op het bordes. Vervolgens heette de voorzitter van SCM de heer Martien Holthuysen iedereen van harte welkom.

1 IMG 1103  De groep werd verdeeld over de twee gidsen. Onze gids was de heer Michels. Hij begon de rondleiding bij de put op de Markt. Hier zong hij spontaan het volkslied van Gennep. Dit brak al meteen het ijs! De put is het restant van de vroegere watervoorziening van de stadspomp (een replica is aanwezig). De inwoners van Gennep betaalden vroeger jaarlijks pompengeld voor het water en ze waren verplicht leren emmers in huis te hebben om bij brand direct te kunnen gaan blussen.

Wat opvalt op de Markt (hartje Gennep) zijn twee historische gebouwen het oude Stadhuis: Dit monumentale pand is tussen 1612 en 1617 gebouwd in Hollands renaissancistische stijl naar plannen van Willem van Bommel uit Emmerich. In de achthoekige traptoren bevindt zich een door Petit & Fritsen gegoten carillon met 25 klokken – een geschenk van de burgerij aan de gemeente. Het stadhuis heeft in de loop der eeuwen meerdere functies gehad, zoals kantongerecht, postkantoor, gevangenis, graanopslagplaats, schoolklas en onderkomen voor de schoolmeester en zijn gezin. Het markante gebouw is door de jaren heen verschillende keren verbouwd en gerestaureerd.

De Nederlands Hervormde Kerk, die tussen 1661 en 1663 is gebouwd en oorspronkelijk ‘Predigt Haus’ werd genoemd komt dan in de aandacht. Het is een zaalkerk in barokke stijl, waarin invloeden van de bekende Hollandse bouwmeester Pieter Post te zien zijn. De rijk versierde voorgevel is uniek in Nederland. De twee door Alexis Juliën gegoten klokken zijn in 1695 toegevoegd. In de Belgische tijd deed de kerk dienst als paardenstal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep het gebouw veel schade op. Pas in 1950 konden de erediensten er worden hervat.

In de hoeknis van het woonhuis op nr. 2 staat een keramiekbeeld van St. Norbertus, rond 1950 gemaakt door pater Norbertijn en beeldend kunstenaar Michiel van Helvert uit Heeswijk-Dinther. De heilige Norbertus is rond 1080 geboren op het Genneperhuis als zoon van de toenmalige Heer van Gennep. Norbertus is de stichter van de orde der Norbertijnen en van wel meer dan 600 kloosters in Europa. Hij werd in 1126 aartsbisschop van het Duitse Maagdenburg, waar hij in 1134 is overleden. In 1582 is hij door de paus heilig verklaard. Sinds 1627 bevinden zijn relieken zich in het Strahovklooster in Praag. In de raadszaal van het oude stadhuis hangt een groot mozaïekkunstwerk met de afbeelding van deze heilige.

Verderop staat het streekmuseum (sinds 1983) ‘Het Petershuis’. Dit is een laatmiddeleeuws pand, vormgegeven in laatgotische stijl, met hoge trapgevels, een steil dak en met korfboognissen in de voorgevel. Het staat in De Niersstraat. Dit was ooit de drukste winkelstraat van Gennep. Tot in september 1944 liep hier de tramlijn Nijmegen-Venlo van de Maas-Buurtspoorweg. Na de Tweede Wereldoorlog reden er jarenlang autobussen van de Zuid-Ooster door de straat. Al heel snel komen bij verschillende deelnemers de herinneringen boven en er volgt een geanimeerd gesprek tussen hen en de gids. Met leuke kwinkslagen leidt hij ons verder. We komen bij de oude gotische toren, het restant van de oude St-Martinuskerk, die in de Tweede Wereldoorlog is verwoest. De toren is omstreeks 1865 gebouwd naar het ontwerp van de beroemde architect Pierre Cuypers. De eeuwenoude klokken uit deze toren, die na de oorlog teruggevonden zijn, hangen nu in de toren van de nieuwe St-Martinuskerk aan de Zuid-Oostwal. Voor de ingang van de toren staat een ‘luisterkei’. We gaan naar binnen. Na de restauratie in 2010 is de toren ingericht als interactieve museale toren met 5 verdiepingen. Iedere verdieping heeft zijn eigen verhaal: Begane grond: ‘Samenleving’ hier hoor je 8 geluidsfragmenten. 1e verdieping: ‘Geschiedenis’ vanaf de oorsprong van Gennep. 2e verdieping: ‘De 2e Wereldoorlog’ met verhalen en beelden. 3e verdieping: ‘Gebouwen en Duits lijntje ‘ met film en projectie. 4e verdieping: ‘Landschap en Natuur’ kijkdoos over de natuur. 5e verdieping: ‘Uitzichtpunt’ over Gennep en omgeving. De toren is iedere dag gratis te bezichtigen van 10.00 tot 17.00 uur. Een bezoek is zeer zeker de moeite waart!

We lopen richting de Niersbrug en zien een blokvormig gebouw met de naam: ‘Genneper Molen’. Vanaf de middeleeuwen tot aan een grote brand in 1886 heeft hier een wind(koren)molen gestaan. Het huidige pand, dat in 1898-1899 werd gebouwd in opdracht van W. Steinman, had tot 1982 de functie van houtbewerkingsfabriek. Tot 1918 maakte de fabriek voor de energievoorziening gebruik van een gigantisch waterrad op de Niers. We kijken tegen de kont van een paard – het beeld ‘De Barmhartige Samaritaan’, vervaardigd in 1953 door de kunstenaar Jac Maris. Dit oorlogsmonument en diverse plaquettes bij de brug herinneren aan de soldaten die tijdens de bevrijding van Gennep in 1945 en in het voormalige Nederlands Indië gesneuveld zijn.

Vanuit de Niersstraat lopen we de Kromme Elleboog in. In dit straatje is waarschijnlijk lang geleden een moord gepleegd. Men heeft hier een skelet gevonden. We komen uit op de Houtstraat. Aan het huis nr. 13 hangt een naambordje ‘De Sѐwiet’. Dat herinnert aan een vroeger hier gevestigd snoepwinkeltje. Over de oorsprong van deze (bij)naam gaan verschillende verhalen.

Aan de rand van de Niersweg krijgen we uitleg over de naam Gennep. De Keltische benaming ‘Ganapja’, verwijst naar de locatie van Gennep: plaats waar twee wateren (Maas en Niers) samenkomen. De plaats, waar een (Romeinse) weg van west naar oost en een weg van zuid naar noord gezamenlijk via een doorwaadbare plek de Niers overstak. Gennep koopt rond 1300 stadsrechten. De geschiedenis van Het Genneperhuis, de vesting bij de uitmonding van de Niers, moeten we zelf maar eens gaan bekijken tijdens een andere wandeling. De roestige paaltjes wijzen je de weg aldus Willy Michels. Al pratende komen we in de Zandstraat terecht. De gids wijst ons op bijzondere gevels van verschillende panden, siermetselwerk, ornamenten, kroonlijsten en elementen van jugendstil/art nouveau. Van hieruit lopen we naar de stadsmuur via een doorgang langs het pand waar vroeger het postkantoor gevestigd was. In en bij de stadsmuur groeit een beschermde plant, wij hebben mooiere gezien!

We komen langs het kunstwerk ‘De Stier’ ( een ontwerp van Pieter Kortekaas). Het herinnert aan de Maaspoort in de stadsmuur, die als doorlaatplaats voor de stadsboeren met hun vee diende. Zo’n 200 jaar geleden werd Gennep omsloten door stadsmuren, ook wel ‘stadswallen’ genoemd. In de muren waren 4 grote toegangspoorten geplaatst: de Maaspoort, de Nierspoort, de Zandpoort en het Norbertuspoortje. Verderop langs de muur komen we uit bij Maria-Oord waar we een replica zien van een van de kruittorens in de muur naar een ets uit 1550.We blijven staan bij het beeld van twee vrouwen ‘De Samenwerking’ genoemd. Hier wordt het gedicht ‘De Stadsgids’ (van Piet Tunnesen) voorgedragen.

We vervolgen onze weg richting Ellen Hoffmannplein. Dit plein is vernoemd naar een van de Joodse burgers die tijdens de oorlog gedeporteerd werden en niet meer terugkeerden. Het unieke mozaïekplein bestaat uit veertien hele en vijf halve cirkels en is gemaakt door de uit Gennep afkomstige kunstenaar Frans Smeets en zijn dochter Isabelle. Veel vrijwilligers uit allerlei maatschappelijke geledingen van de gemeente hebben hen daarbij geholpen. Het plein wordt omsloten door twee markante gebouwen: Het gemeentekantoor (1994) en de bibliotheek (1999) ontworpen door architectenbureau Alberts en van Huut uit Amsterdam.

Tot slot neemt de gids ons nog mee naar een schervenverzameling in de kelder van het oude stadhuis en we sluiten de wandeling/rondleiding af in de mooie raadszaal, waar o.a. de gedecoreerden worden ontvangen, huwelijken gesloten en niet te vergeten waar ook de sleuteloverdracht vrijdag voor Carnaval plaatsvindt.

Conclusie: een gezellige en leerzame middag.

Na afloop was het heerlijk toeven op een van de terrasjes op de Markt.

Harrie en Nelly Keukens

 2 IMG 1124
 3 IMG 1184
 4 IMG 1200 kn
 5 IMG 1219
 6 SL385833
 2011 07 juli

Op zondagmiddag mochten we tijdens de tentoonstelling onze 100e vriend/ -in van onze stichting verwelkomen.
Op de foto overhandigt voorzitter Martien Holthuysen aan mevr. Eltink-Kerkhoff een fles wijn t.g.v. deze bijzondere gebeurtenis.

Op zaterdag 10 september a.s. zal de jaarlijkse excursie voor Vriend(innen) plaats vinden. Deze zal bestaan uit een rondwandeling door het oude deel van het stadje Gennep en de bezichtiging van de gerestaureerde oude kerktoren van deze plaats. De betrokkenen hebben hiervoor inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Nieuwe vrienden, die zich vóór 1 september aanmelden, kunnen de excursie nog mee maken.

 

De uiterlijke termijn waarop de voorinschrijvingen voor het boek Oorlogsherinneringen Milsbeek binnen moeten zijn is inmiddels vastgesteld op 15 september a.s.
Het kan nog steeds gebeuren door het invullen van de indertijd in het dorp gedistribueerde inschrijvings-formulieren of digitaal via het bestelformulier op de website cultuurbehoudmilsbeek.nl
In september zal besloten worden waar het boek na de presentatie te koop is en tegen welke prijs.

In deze maand augustus zal opnieuw een gedeelte van het indertijd uitgegeven boekje “De alde Milsbèk” op de website worden opgenomen.
Het betreft de woningen gelegen in het Achterbroek, de Ovenberg en een gedeelte van de Rijksweg.

 

Fanfare Crescendo

Geschiedenis in een notedop
Fototentoonstelling op 21 en 22 november 2009
in de R.K.kerk ter gelegenheid van het 85 jarig jubileum

Met groot genoegen hebben we op 27 mei 2011 getuige mogen zijn van de oplevering van de gerestaureerde ‘Pottery De jacobsladder. We wensen de stichting ‘De Oude pottenbakkerij’ veel succes toe bij de verdere ontwikkeling en de exploitatie van het gerestaureerde gebouw. 
De tentoonstelling ‘Oude beroepen Milsbeek’ heeft aan getoond dat het Milsbeekse verenigingsleven met een  mooie accommodatie is verrijkt.

Als stichting Cultuurbehoud Milsbeek kunnen we n.l. terug zien op een zeer geslaagde openings-tentoonstelling ‘Oude beroepen in Milsbeek’. In totaliteit mochten wij, de genodigden tijdens de oplevering en de deelnemers van schoolexcursies niet mee gerekend,  ongeveer 650 bezoekers noteren. Unaniem werd het gebodene hoog gewaardeerd. Meer informatie is,alsmede een deel van te getoonde foto’s, te bezichtigen op :wwwCultuurbehoudMilsbeek.nl

Wij bedanken degenen, die via een vrijwillige bijdrage in de bus ons en de stichting ‘De Oude
Pottenbakkerij’ ook financieel waardeerden. Nadat de opbrengst door de twee stichtingen was gedeeld, kunnen we constateren dat wij de tentoonstelling na aftrek van de kosten nog met een klein positief saldo hebben kunnen afsluiten.

Op  6 t/m 8 juni mochten wij groepsgewijze de leerlingen van  de niveau’s 3  t/m8  van de Milsbeekse basisschool ontvangen. Ook een groep  bewoners van Nobertushof heeft de tentoonstelling met een bezoek vereerd.

Verder mochten wij tijdens de tentoonstelling Ineke Eltink-Kerkhoff als 100ste  vriendin van onze stichting noteren, Hierdoor is het totale aantal vriend(innen) nu op 104 gekomen.

Op zaterdag 10 september a.s. zal de jaarlijkse excursie voor vriend(innen) en vrijwilligers plaats vinden. Die zal bestaan uit de bezichtiging van de gerestaureerde oude kerktoren van Gennep, alsmede  een rondwandeling door het oude deel van het stadje . De betrokkenen krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Voor het boek Oorlogsherinneringen hebben wij inmiddels ruim 250 voorinschrijvingen mogen noteren. Voorinschrijvingen tegen de gereduceerde prijs van € 19,-- zal nog tot september mogelijk  zijn. Dit kan gebeuren door het invullen van de indertijd in het dorp gedistribueerde inschrijvingsformulieren (liggen achter in de kerk)of digitaal via het bestelformulier op de website www.Cultuurbehoudmilsbeek.nl.

 In juni zal opnieuw een gedeelte van het indertijd uitgegeven boekje ‘De alde Milsbèk’ op de website worden opgenomen. Het betreft de woningen van het gebied Kerkstraat/Oudebaan.

Sedert de start van de voorverkoop in maart zijn er 200 inschrijvingen ontvangen voor het eind dit jaar uit te geven boek ‘Oorlogsherinneringen Milsbeek’ Door het invullen van het intekenformuliertje van de in maart rond gezonden huis-aan-folder en het deponeren daarvan in de brievenbus van de pastorie is het tot nader bericht nog mogelijk voor  de speciale prijs van € 19,-- in te schrijven. Ook via internet kan het op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl opgenomen bestelformulier digitaal worden ingeschreven.

Op  Zaterdag 23 april is langs de wandelroute ‘ Rondje Milsbeek, dik de moeite waard’ tegenover het installatie bedrijf Megens BV het kunstwerk ‘Gebogen vorm’ van Wim Klabbers geplaatst. De laatste handeling werd middels het bevestigen van de herinneringsplaquette door de kunstenaar Wim Klabbers zelf verricht. Een verslag van deze gebeurtenis en een fotorapportage is te lezen op onze webstite www.CultuurbehoudMilsbeek.nl

Bij gelegenheid van de opening van de het gerestaureerde pottenbakkersfabriekje van de Gebroeders van den Hoogen,  zal door de werkgroep ‘Oude beroepen’ van onze stichting een tentoonstelling worden georganiseerd van oude beroepen in Milsbeek. De tentoonstelling zal na de officiële opening op vrijdag 27 mei worden gehouden in het weekend voor ( zaterdag en zondag 28 en 29 mei), Hemelvaartsdag 2 juni en het weekend  er na ( 4 en 5 mei) worden gehouden. De tentoonstelling zal op die dagen geopend zijn van 13.00 – 17.00 uur.

Na afloop van het laatste weekend  zal de tentoonstelling op 6, 7 en 8 juli in georganiseerd verband door de diverse klassen van de basisschool in Milsbeek worden bezocht.

Ten behoeve van deelname van de basisschool aan  het schoolproject ‘Jet en Jan’ zal onze stichting in samenwerking  met de stichting Erfgoed  Brabant, de geschiedenis van ons dorp hierin hier in verwerken(Jet en Jan zijn kinderen zijn kinderen die rond 1919 opgroeien).

Het aantal vriend(dinn)en van de stichting is inmiddels gestegen tot 93. Meer vriend(inn)en zijn uiteraard nog steeds welkom en we hopen op het einde van het jaar het aantal van 100 te bereiken. Aanmelding is mogelijk via het aanmeldingsformulier dat op onze website is opgenomen. Aanmelding kan ook via een mededeling aan een van onze bestuursleden.

Op 18 april heeft het jaarlijkse overleg met het College van burgemeester en wethouders  van de gemeente Gennep plaats gevonden. Onderwerp van gesprek zijn geweest het Jaarverslag 2010, het beleidsplan 2011, het behoud via een realistische nieuwe bestemming van een aantal op dit moment onbewoonde oude boerderijtjes, de oude molen van Jacobs  en enkele onderdelen van de voormalige steenfabriek, de plaatsing van een kunstwerk op de nieuw te realiseren rotonde op de kruising Rijksweg-Zwarteweg die herinnert aan het pottenbakkersverleden van ons dorp, de uitgifte van het boek Oorlogsherinneringen Milsbeek, het onderhoud van het gedenkteken bij de voormalige boerderij van Kühn aan de Zwarteweg en het monumentenbeleid in zijn algemeenheid.

In mei zal opnieuw een gedeelte van het boekje ‘De alde Milsbèk’op de website worden op genomen. Het betreft de woningen Het betreft het gedeelte van de St. Jansberg, het Rozenbroek en de Langstraat.

In maart is  gestart met de voorverkoop van het dit jaar uit te geven boek
Oorlogsherinneringen Milsbeek. Het boek  zal op A-formaat worden uit gegeven, ongeveer 200 bladzijden gaan omvatten en ruim 200 foto’s. Via een  voorinschrijving kan er op ingetekend worden voor een bedrag van € 19,--. Na de presentatie in november zal het in de winkel verkrijgbaar zijn voor een prijs van € 22,50.

Er is inmiddels, in combinatie met het programma  met de op 24 maart a.s. gehouden
historische avond, via een in Milsbeek verspreidde  huis-aan-huis folder de mogelijkheid  geboden tegen de voorintekenprijs van € 19,--  in te schrijven.  Ook via onze website wordt de mogelijkheid aan de voorinschrijving deel te nemen.

Op die website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl is  inmiddels weer een nieuwe aflevering van de oorlogsherinneringen op genomen.  Dit keer zijn dat de (oorlogs)herinneringen van Martin Celissen, die in de oorlogsjaren midden op het terrein van de steenfabriek woonde.

Voor het boek zouden wij graag ook nog wat fotomateriaal ontvangen, in het bijzonder van de situatie zoals die na thuiskomst werd aan getroffen, de noodbehuizing die er is gecreëerd en foto’s van de bevrijdingingsoptocht en de bevrijdingsspelen die er daarna  zijn  gehouden. Mensen die foto’s hebben worden verzocht telefonisch contact op te nemen met :
Wim Bindels, Voordijk 2, Middelaar tel. 024-6962984.

In april zal het kunstwerk ‘Gebogen vorm’ van Wim Klabbers worden geplaatst langs de wandelroute

‘Rondje Milsbeek, dik de moeite waard’. Het kunstwerk zal een plek krijgen op de ontmoetingsplaats ‘van de buurtvereniging ‘De Sprokkelaars’ tegenover het  installatiebedrijf Megens BV.
Zaterdag 23 april a.s. om 10.00 zal  door Wim Klabbers met een ‘laatste handeling’ de plaatsing worden af gerond.

Bij gelegenheid van de oplevering van de door de stichting ‘De Oude Pottenbakkerij’ gerestaureerde pottenbakkerij met oven en schoorsteen,  zal door de stichting Cultuurbehoud Milsbeek in het gerestaureerde gebouw een tentoonstelling worden  georganiseerd. Op de tentoonstelling zullen foto’s en ander materiaal die de werkgroep ‘Oude beroepen’ de  afgelopen tijd heeft ingezameld, worden getoond. De tentoonstelling zal worden gehouden op Hemelvaartsdag  en in het weekend er voor en er na .

De werkgroep ‘Oude beroepen’ heeft haar werkzaamheden inmiddels uitgebreid. Niet alleen van oude beroepen worden foto’s ingezameld maar ook van oudere Milsbekers die geen beroep hebben uitgeoefend. De werkgroep is inmiddels uitgebreid met Teun Theunissen.

Met de hulp van Teun is ook de weergave van de eerste 18 bladzijden van boek ‘De Alde Milsbèk’ op de website verbeterd.  Belangstellenden kunnen deze nu ook per bladzijde printen. In april zal een volgend deel van het boek op de website worden opgenomen. Dat zullen de bladzijden 19 t/m 30 zijn met de woningen die indertijd aan de Zwarteweg stonden.

Vooruitlopende op de voorgenomen uitgifte einde van dit jaar van het  boek Oorlogsherinneringen Milsbeek zijn op de website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl de oorlogsherinneringen van Wim  (van Grad) Derks  van de Oudebaan opgenomen.

Verder is er begonnen met het op de website zetten van het eerste deel van de artikelen van het eind jaren tachtig uit gegeven boek “De Alde Milsbèk.
Gestart is met de eerste 18 bladzijden van het boek, waarin een deel van de Rijksweg (vanaf de CNC tot aan waar nu het bedrijf ALBO is gevestigd) en de Onderkant zijn op genomen.

De filmavond zal dit jaar worden gehouden op donderdag  24 maart 2011 en beperkt blijven tot een avond.
Dit jaar ook voor het eerst een lezing in het programma opgenomen en de avond is in verband hiermee omgedoopt tot “historische avond”.
De lezing zal worden gehouden door Adriaan de Winter over de strijd van de bevrijding van Milsbeek in februari 1945.
Verder zullen er beelden vertoond worden de geschiedenis  van de schutterij De Milsbeek, de voettocht  van Chris Janssen naar Santiago de Compostela, het leven van de Milsbeekse kunstenaar Wim Klabbers en de oude beroepen  in Milsbeek.

Op  12 december j.l.  is het eerste exemplaar van de gedichtenbundel  “Door” aan haar kinderen overhandigd.
Ook aan  onze vrijwilligers en vriend(inn)en is de bundel die dag als geschenk bij gelegenheid van het  eerste lustrum van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek verstrekt.
De parochie Milsbeek heeft het boek ook aan haar vrijwilligers cadeau gedaan.
De gedichtenbundel  is vervolgens in de winkel van Attent  in de Kerkstraat in de verkoop gegaan.
De bundel is daar nog steeds te koop voor een prijs van € 3,50 per stuk.

In het kader van het jaar van het Religieus Erfgoed is door Chris Janssen een handleiding gemaakt van de het Religieus Erfgoed dat in en buiten de R.K. kerk in Milsbeek te zien is.
De handleiding  ligt voor eenieder, die een “Rondje kerk” wil doen, voor gebruik achteraan in de kerk.

De gemeente Gennep heeft een subsidie aan onze stichting verleend voor de plaatsing van het kunstwerk  ‘Gebogen vorm’ van de in het Sprokkelveld woonachtige kunstenaar Wim Klabbers.
Het kunstwerk zal  worden geplaatst in de bocht van de Achterbroekweg  bij de picknickplaats van de wandelroute “Rondje Milsbeek, dik de moeite waard”.

Cor Derks heeft zich inmiddels bereid verklaard te starten  met een inventarisatie van gegevens over  de 10 jongens uit Milsbeek  die in de jaren 1945-1950 uitgezonden zijn geweest naar het toenmalige Nederlands-Indiё.
Personen die hier bijzonderheden over te melden hebben kunnen zich ook op eigen initiatief contact met hem opnemen (Kamilleweg 24, tel.516903)

Leny Franken-Wijnhoven, Heiveld 53 , neemt per 1 januari a.s. het secretariaat van onze stichting over van Wim Bindels die voor het overige lid van het bestuur blijft. De gewijzigde taakverdeling is te lezen op de website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl
Het bestuur heeft het Beleidsprogramma voor het jaar 2011 vast gesteld. De belangrijkste activiteiten in het programma zijn:

  • Uitgifte van een boek met de oorlogsherinneringen uit de Tweede Wereldoorlog van (oud)Milsbekers.
  • Bescherming en restauratie van een aantal oude gebouwen en bouwwerken in ons dorp, in het bijzonder de restanten van de voormalige graanmolen van Jacobs, enkele elementen van de voormalige steenfabriek en een aantal voormalige niet meer als zodanig in gebruik zijnde oude boerderijtjes.
  • Wederom in het voorjaar organiseren van een jaarlijkse filmavond, e.e.a. eventueel in combinatie een lezing over een stukje Milsbeekse geschiedenis.
  • Houden van een fototentoonstelling over de geïnventariseerde gegevens van de oude beroepen en bedrijven in Milsbeek. Inventarisatie gegevens van de Milsbeekse jongens die in de periode 1946-1950 naar Oost-Indiё (het huidige indonesiё) zijn uitgezonden. Stimuleren van kunstuitingen in de vorm van b.v. olieverfschilderijen, pentekeningen en aquarellen van vooral oude personen en gebouwen uit Milsbeek.
  • Wederom in het najaar organiseren van een excursie voor de vrienden en vrijwilligers.
  • Het gefaseerd op de website publiceren van het in 1988 uit gegeven boekje “De Alde Milsbèk”.
    Verder zullen op de website in december oorlogsherinneringen van Henk Peters worden opgenomen. Henk is een zoon van Tien Peters en Marie Peters-Kortenhof van de Oude dijk 2. 
   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - http://www.cultuurbehoudmilsbeek.nl