Water op de St.Jansberg

Door Martien Holthuysen

De St.Jansberg in Milsbeek is gelegen tussen de dorpen Milsbeek en Groesbeek (Grafwegen) boven op de stuwwal op een hoogte van 30 tot 40 meter. Aansluitend was er ook in Groesbeek een St.Jansberg. Als je vanaf Milsbeek komt en je gaat de Holleweg op is het aan het einde van de bosrand linksaf een zandweg in. Vroeger heette deze weg “De Loate” wat eigenlijk afgelegen betekent. De laatste eeuw hebben op dit stuk van de St.Jansberg 4 boerderijen gestaan en het herenhuis van Baron Van Verschuer. Dit herenhuis werd ook wel Villa of Kasteel genoemd. Nu zijn de eerste drie boerderijen burgerwoningen. De vierde boerderij is afgebrand en nooit meer herbouwd. Het herenhuis is door oorlogshandelingen in 1944/1945 grotendeels verwoest en later geheel afgebroken. Alleen restanten van tuinen en ijskelder zijn nog duidelijk zichtbaar. Later is er nog een burgerwoning gebouwd op de hoek St.Jansberg/Holleweg.
Een van de grote problemen van de bewoners van de boerderijen was het zorgen voor voldoende drink- en gebruikswater voor mens en dier. De landbouwgronden en weilanden hadden geen gebrek aan water ondanks de hoge ligging. Dit komt omdat de bovenste grondlaag in dit gebied lössgrond is; löss houdt van nature veel vocht vast en daardoor verdroogt die grond bijna nooit.

cultuurbehoud milsbeek - sint jansberg 01 
 St.Jansberg, huisnr.5, Janssen (Dorus de mug),
geen dakgoot aan woning,1926


Maar voor mens en dier was er voordat er waterleiding werd aangelegd in 1962 een groot probleem. Sloten waar je water uit kunt halen zijn er niet in dit gebied, alleen de drie vijvers in het bos hadden altijd voldoende water.
Op de St.Jansberg zit het grondwater ongeveer 20 meter diep en het graven van putten was dus niet eenvoudig. Tevens is het niet gemakkelijk om uit een 20 meter diepe put water te putten. Dit is een zware en tijdrovende bezigheid. Een putemmer met water gevuld weegt al snel 30 kg. Toch waren er 2 waterputten aanwezig, één tussen de woningen van de families Wijnhoven en Wijnhofen en één bij de boerderij van Janssen, later Holthuysen. Voor de oorlog, toen arbeidskrachten nog niet zo duur waren en er grote families woonden op de St.Jansberg, was er altijd wel iemand die tijd had om het putwerk voor zijn of haar rekening te nemen. Ook waren er toen nog niet zoveel dieren die veel water moesten hebben om te groeien of om te produceren.

  cultuurbehoud milsbeek - sint jansberg 02
 St.Jansberg nummer 5 Holthuysen
(luchtfoto mei 1953) met dakgoten

Na 1945 veranderde er veel op verschillende gebieden: ten eerste was de waterput van Holthuysen niet meer bruikbaar en ten tweede werden er steeds meer dieren gehouden die veel water nodig hadden. Wij hadden 6 melkkoeien met jongvee, 40 mestvarkens en 500 legkippen. De redenen waarom de put van Holthuysen niet meer gebruikt kon worden: In de oorlog waren er handgranaten in de put gegooid, waardoor de put aan de onderkant veel schade had opgelopen en tevens lag er zoveel rommel in dat de putemmer niet meer in het water kwam. Deze problemen moesten opgelost worden. Aannemer Lemmen uit Middelaar had de opdracht gekregen om de put te herstellen. Met de beperkte materialen die direct na de oorlog beschikbaar waren heeft deze aannemer de herstelwerkzaamheden proberen uit te voeren. Onder in de put van 25 meter diep kwam onvoldoende daglicht, dus moest men met olielampen werken om voldoende te kunnen zien (Electra is pas in 1954 aangesloten) . De aannemer was druk bezig toen tijdens de middagpauze een groot gedeelte van de put instortte. Verder herstel van de put was toen onmogelijk en het gereedschap dat nog in de put aanwezig was is daar gebleven. Gelukkig heeft de instorting niet plaatsgevonden tijdens de werkzaamheden, anders waren er waarschijnlijk dodelijke slachtoffers geweest. Dit betekende voor de familie Holthuysen het einde van hun directe watervoorziening. Wel mochten ze gebruik maken van de put van de familie Wijnhoven/Wijnhofen, maar dat was enkele honderden meters van huis en dus eigenlijk ondoenlijk. Hier werd alleen gebruik van gemaakt bij warm weer om voor eigen gebruik vers drinkwater te hebben.
Bovendien had het voor alle families een probleem kunnen geven: als er veel water uit de put gehaald zou worden zou de watertoevoer waarschijnlijk onvoldoende zijn geweest. Er moest toen naar een andere oplossing worden gezocht.
Boerderijen hebben over het algemeen een vrij groot dak. Kort na de oorlog werd besloten aan het boerderijdak regengoten te maken en het regenwater op te vangen in een kelder. Er is toen een waterkelder gebouwd van 30.000 liter om het water van het dak op te vangen . De voorraad water in deze kelder was voor ruim 2 weken. De kwaliteit van dit water was voor de dieren goed, maar voor de mens wat minder. Met het regenwater kwam er natuurlijk ook stof en vogelpoep mee en dit kwam ook in de kelder. Ook zwommen er regelmatig kikkers en padden in het water rond. En mug-genlarven waren natuurlijk ook in het water aanwezig. Voor menselijke consumptie werd het water dus altijd gekookt of er werd water uit de put bij Wijnhoven/Wijhofen gehaald.

  cultuurbehoud milsbeek - sint jansberg 03
In rood: De paardenroute om water te halen,
de begeleider liep binnendoor.


Als het water zich in de kelder bevond was het natuurlijk nog niet bij de dieren. Hiervoor was de volgende oplossing: Op de hooizolder werd een oude gierton van 500 liter geplaatst. Op de koeienstal werd door Jan de smid (Jan Kerkhoff) een zuig/perspomp gezet, waarmee het water uit de kelder naar boven werd gepompt en dan via een kraan en een goot in de koeienbak kon lopen. Dit pompen van het water naar het voorraadvat was helemaal niet zo’n leuk werk, maar als je thuis kwam uit school kon je dat wel even een half uurtje doen. Later kwamen er voor de koeien automatische drinkbakken. Voor de kippen en de varkens moest het water met metalen emmers van 15 liter worden weggebracht.
Een watervoorraad van 2 weken was natuurlijk vlug op en daarna is besloten om nog een extra waterkelder aan te leggen van 30.000 liter. Dit was een open kelder afgezet met gaas, zodat er niemand in kon vallen. In deze kelder werd het water opgevangen dat van de hellende St.Jansberg kwam afstromen en via een greppeltje deze kelder inliep. Dit water was veel vuiler en bevatte dus ook zand en allerlei rommel die op de weg lag. Na een felle regenbui moest het water eerst een paar dagen bezinken en daarna werd het gebruikt voor de koeien die buiten liepen en voor de varkens. Hierdoor had men weer iets langer een watervoorraad. Maar ook dit was in droge periodes onvoldoende voor mens en dier.Voor dit probleem koos men voor de volgende oplossing: Met paard en kar en een gierton van 500 liter gingen wij naar de drie vijvers in het bos. Dit was ongeveer 1 kilometer van onze boerderij. Daar werd bij de bovenste vijver met een “zeikschepper” (dit was een zinken bak van 5 liter met een lange houten steel) water in de gierton gedaan. Als deze ton vol was kon het paard naar huis lopen. Voor het paard was het altijd dezelfde weg naar huis. Het was zwaar werk voor het paard omdat de weg steeds omhoog liep tot bijna bij de boerderij. Het paard kende deze weg en wij liepen dan zelf binnendoor naar huis en konden even later het paard opvangen en het water in een van de kelders laten lopen. Dit was natuurlijk een erg arbeidsintensieve bezigheid. Voor 1 dag had je 4 vaten water nodig. Wij waren natuurlijk blij als het regelmatig regende, zodat de kelders met voldoende water gevuld bleven.


Toen het paard rond 1958 plaats had gemaakt voor een tractor ging het water halen wat eenvoudiger. Wij hadden toen al een waterton van 2200 liter waarmee water gehaald kon worden in Milsbeek. Van de gemeente Ottersum hadden wij een brandkraan ter beschikking en die mochten wij aansluiten op het einde van de waterleiding met brandput op de hoek Ringbaan/Zwarteweg. Het waterhalen was hierdoor veel eenvoudiger geworden en vergde minder lichamelijke inspanning. Het pompen van het water uit de kelder naar het voorraadvat op zolder bleef nog steeds bestaan.

 cultuurbehoud milsbeek - sint jansberg 04
 Pagina uit het boek : De alde Milsbék


In 1962 is er waterleiding aangelegd. Het heeft erg lang geduurd voordat dit rond was. De watervoorziening moest verzorgd worden door de provinciale watermaat-schappij van Limburg. Maar de St.Jansberg ligt zo hoog dat men wel buizen kon aanleggen, maar de druk op het water was onvoldoende om het water omhoog te pompen. Na veel vijven en zessen is het gelukt om de watervoorziening vanuit Groesbeek (Groesbeek ligt veel hoger dan Milsbeek) door de Gelderse water-maatschappij te regelen. En vanaf 1962 heeft dit stuk van Milsbeek dus ook de beschikking over kwalitatief goed water voor mens en dier.


                               

 

STICHTING CULTUURBEHOUD MILSBEEK

Martien Holthuysen geeft de voorzittershamer door…
stichting cultuurbehoud milsbeek - afscheid martien holthuysen - 2

Tijdens de eerste vergadering van 2016 op 14 januari jl. is Martien Holthuysen teruggetreden als voorzitter van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek en heeft hij de voorzittershamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter Ton Frenken. 
Martien Holthuysen is de initiator en medeoprichter geweest van de stichting in 2005. Wij en de gemeenschap van Milsbeek zijn hem veel dank verschuldigd. Door zijn bevlogenheid, grote betrokkenheid, tomeloze inzet en uniek leiderschap gedurende een periode van 11 jaar staat er heden een prachtige Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.

stichting cultuurbehoud milsbeek - afscheid martien holthuysen - 1

 

 

 

 

 

 

 

Cees van de Ven heeft een kaart ontworpen met daarop de foto’s van de drie oprichters en de vermelding van alle werkzaamheden verricht door Martien al die jaren. 

 

Als dank voor zijn grote inzet ontving Martien een cadeaubon en een mooie bos bloemen.

stichting cultuurbehoud milsbeek - afscheid martien holthuysen - 3In zijn afscheidspeech sprak Martien zijn waardering en dank uit aan alle personen die de afgelopen 11 jaar een bijdrage hebben geleverd aan de geweldige stichting die er nu in Milsbeek is. Hij vond het een eer en geweldig leuk om daarvan voorzitter te mogen zijn.
Hij wenst de stichting onder voorzitterschap van Ton veel succes en geeft aan dat hij als vrijwilliger en adviseur de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek wil blijven bijstaan!

Martien, hartelijk dank daarvoor!

 

 

 

 

Mededelingen SCM
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft met ingang van januari 2016 een nieuwe voorzitter in de persoon van Ton Frenken, Heiveld 41. Hij volgt Martien Holthuysen op die deze functie meer dan 10 jaar heeft bekleed.
De Historische Avond wordt gehouden op donderdag 31 maart 2016.
De uitgifte van het boek ‘De Minse op de Milsbѐk’ staat gepland voor eind 2017.

“Stichting Federatief Platvorm Cultuurhistorie Maas en Niers”

Op 18 december 2015 is in het stadhuis van Gennep onder toeziend oog van een notaris de “Stichting Federatief Platvorm Cultuurhistorie Maas en Niers” opgericht.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van samenwerking tussen verschillende organisaties met een doelstelling op het gebied van de cultuurhistorie van de regio Maas en Niers.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken onder meer door:

- het uitwisselen van kennis en ervaringen op cultuurhistorisch gebied;

- het wekken van belangstelling voor de cultuurhistorie van de regio Maas en Niers;

- het vormen van een netwerk dat zich bezig houdt met cultuurhistorie;

- het vertegenwoordigen van partijen richting overheid en andere instanties;

- het adviseren van het bestuur van de gemeenten binnen de Regio Maas en Niers over cultuurhistorische aspecten.

“Stichting Cultuurbehoud Milsbeek” heeft zich bij dit platvorm aangesloten.

Elke aangesloten organisatie heeft een vertegenwoordiger in het bestuur.

Voor onze stichting is dat Martien Holthuysen.

Cultuurbehoud Milsbeek ondertekening oprichtingsakte door Martien Holthuysen

Martien Holthuysen, een van de medeondertekenaars van de oprichtingsakte.

Door Wim Bindels

Heijtingshof, onder deze naam was de boerderij in het Achterbroek van Koen-Jos en Berthie Pierre Berns ruim een eeuw gelden in Milsbeek bekend. Volgens de Kleefse kadasterkaart van 1732 stond in het Achterbroek op die plaats toen al een boerderij. Ze was eigendom van Reinhardt Reiniers. Hierbij behoorde globaal genomen de grond vanaf de huidige bedrijfsgebouwen aan de Achterboekweg tot aan de Oudebaan (de Rijksweg was nog niet) en tot de ‘Alde Meule’ op de Ovenberg. De boerderij lag met enkele andere boerderijen op de grens van het Achterbroek en een groot deel van de grond van de zgn.“Gemeine Hütung und gestrauch”, richting Bloemenstraat. Dat was woeste, nog niet ontgonnen grond die eigendom was van de gemeenschap en door iedereen kon worden gebruikt. Het betrof hier broekachtige grond die zeker door de eigenaren van genoemde boerderijen gebruikt zal zijn als weidegrond voor het vee.
cultuurbehoud milsbeek uittreksel kleefs kadasterkaart

Uittreksel z.g. Kleefse kadasterkaart met boerderijen op de grens van ontgonnen en nog niet ontgonnen land

 

Mededelingen SCM
De datum voor de Historische Avond 2016 is ook al weer gepland. Deze wordt gehouden op donderdag 31 maart in het Trefpunt (noteer dit in uw agenda). De excursie voor vrienden en vriendinnen is gepland op 1 en 8 oktober 2016 (zet deze datums ook alvast in uw agenda).


Het bestuur is uitgebreid met twee personen t.w. de heren Ton Frenken en Toon Peters. De taken binnen het bestuur moeten nog worden verdeeld.


De Stichting verleent haar medewerking aan de uitbreiding van een nieuwe wandelroute, die start in het Achterbroek, langs de Teelebeek tot aan de Maas, vervolgens door de Gebrande Kamp waarschijnlijk via een nieuw pad langs het poldermolentje terug naar de startplaats.

Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 26Met genoegen en gepaste trots kijken we terug op een zeer geslaagde viering van het 10-jarig jubileum van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek op 8 november jl. Het was een gezellig samenzijn in het Trefpunt.
140 vrienden, vriendinnen, genodigden en een aantal mensen uit Werkhoven hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om deel te nemen aan de feestelijke brunch.

Er was een mooie tentoonstelling ingericht over het toekomstige boek: ‘Minse op de Milsbèk’.
Met het tentoongestelde heeft men al een eerste indruk kunnen krijgen van de opzet van het nieuwe boek.
Wij zijn de leden van de werkgroep Historie ontzettend veel dank verschuldigd voor het vele werk dat zij hebben verricht om aan alle gegevens te komen die nodig zijn om dit boek uit te geven. We zijn er nog lang niet, er zijn nog gegevens die ontbreken en het zal zeker tot 2017 duren voordat het boek uitkomt.
Middels enkele films en videobeelden werd een beeld geschetst van 10 jaar Cultuurbehoud Milsbeek.
Tevens was er veel te zien over beroepen en het boerenleven in Milsbeek. Er werd een filmpje vertoond over de pottenbakkersgeschiedenis in Milsbeek en een filmpje over de activiteiten van onze stichting de afgelopen 10 jaar.

Tijdens de brunch werd het boekje: ‘familie Janssen - van Hoff, naar Hof’ gepresenteerd en ontving de auteur van het boekje: mevrouw Hennie Janssen (Hennie van Thei van Jan (Janssen) het eerste exemplaar uit handen van voorzitter Martien Holthuysen. Tevens kregen de heer Marcel Janssen (Marcel van Antoon van Riek (Janssen) en mevrouw Anita van Schaijck-Janssen (Anita van Thij van Bart (Janssen) een exemplaar overhandigd voor hun bijdrage en medewerking aan het boek. De heren Cees van de Ven (foto’s) en Jan Wagelmans (corrector) kregen ook een boekje overhandigd.
Het boekje van de familie Janssen is uitgegeven door onze stichting. Vanuit de stichting hebben diverse mensen geholpen het boekje te realiseren. Hartelijk dank daarvoor!
De 100 boekjes familie Janssen waren al snel uitverkocht, maar binnenkort bij SPAR Milsbeek weer te koop voor € 5,00. De snelle verkoop van het familieboekje geeft ons de indruk dat men nog steeds geïnteresseerd is – en blijft - in de historie en de bewoners van Milsbeek.

Na de brunch dankte de voorzitter alle personen die een bijdrage hebben geleverd aan diverse activiteiten van onze stichting, te weten onze vrienden, vrijwilligers, oud en huidige bestuursleden en diverse organisaties waar wij mee samenwerken.

Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 08Burgemeester de Koning feliciteerde het bestuur met het jubileum en hield een pleidooi over de waarde van behoud van cultuurgoederen en prees de Stichting met de wijze hoe zij daar inhoud aan heeft gegeven de afgelopen 10 jaren.
Felicitaties waren er ook van de heer Ronald Starrenburg, voorzitter van SL!M, hij prees het bestuur met de mooie dingen die gerealiseerd werden in 10 jaar SCM.

Als klap op de vuurpijl mocht de Stichting de 150ste vriend verwelkomen: de heer Marcel Janssen. Hij kreeg een flesje eigen St. Jansberglikeur. Het aantal vrienden en vriendinnen is inmiddels gestegen tot 152.

De Stichting heeft een dagboek (3 schriften, 38 pagina’s) ontvangen van mevrouw Truda Franken-Wijnhoven. Dit is geschreven door Huub Franken en hij schrijft over de evacuatietijd in Werkhoven en over het dagelijks leven. Het dagboek start op 7 december 1944 en eindigt op 18 april 1945 (de evacuatie duurde van oktober 1944 tot juni 1945). Huub Franken is - met 2 andere broers - door een landmijn bij de JasperJannebrug om het leven gekomen. SCM wil dit document veilig stellen voor de toekomst.

De voorbije 10 jaren is reeds veel verzameld en vastgelegd.
In de komende 10 jaar hoopt de Stichting nog veel historie te documenteren.

Foto's gemaakt door Nelly van de Ven

Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 01 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 02 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 03 Cultuurbehoud MIlsbeek 10jaar 2015 04 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 05 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 07 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 09 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 10 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 11 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 12 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 13 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 14 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 15 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 16 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 17 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 18 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 19 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 20 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 21 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 22 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 23 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 24 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 25 Cultuurbehoud milsbeek 10jaar 2015 28

Theodoor Jaeger ‘de Ven-Kèl’

De ondernemer die van 300 hectare moerasgrond bij Milsbeek en ’t Ven landbouwgrond maakte

Door : Paul Thissen

Boek over het Koningsven
Zoals al eerder gemeld zijn verschillende mensen, waaronder Wim Bindels en Henk Jaspers, ben ik bezig met een boek over de Koningsvennen, over hoe natuur en landschap daar zijn veranderd. Op de site van Cultuurbehoud Milsbeek schrijf ik een enkele keer iets over wat ik bij het maken van het boek tegen kom. cultuurbehoud milsbeek 01 hoe het veen verdweenEerder schreef ik over de natuur van het Koningsven in 1907 en over hoe Dries Wientjes in de jaren 1940 met de schop zijn moerasgrond in het Koningsven tot landbouwgrond maakte. Deze keer schrijf ik over Theodoor Jaeger, die tussen 1902 en 1921 300 hectare moeras omvormde tot bouw- en grasland. Daar is eerder over geschreven, ook op de site van Cultuurbehoud. Daar vindt u ook dat hij wel ‘de Ven-Kèl’ werd genoemd, de ‘veen-kerel’, omdat hij in het veen bezig was. Hieronder vermeld ik wat minder bekende bijzonderheden.

 

Theodoor Jeager met echtgenote en kind in 1902Theodoor Jaeger pacht 300 bunder moeras

Jaeger was een Duitser, in 1867 geboren in Boslar, een dorp aan de Roer, ongeveer 30 kilometer voorbij de Limburgs-Duitse grens. In 1901 trouwde hij met Bertha van Ophoven, een dochter van Dominicus van Ophoven. Dominicus, zijn dochter en schoonzoon Bertha en Theodoor Jaeger, en zijn zoons Ignaz en Alphons waren initiatiefnemers van grote heide- en veenontginningen in de Limburgs-Duitse grensstreek zoals De Princepeel (gemeente Sint Anthonis), het Wellsmeer (gemeente Bergen) en de Pepinushof (gemeente Echt-Susteren).
In 1902 pachtte Jaeger pachtte met zijn zwagers Ignaz en Alphons van Ophoven 300 hectare van de gemeente Ottersum. Het ging om moerasgrond ten noorden van Milsbeek aan weerskanten van de Zwarteweg, aan de ene kant van de Zwarte weg tussen het Verloren Land en de St. Jansberg en aan de andere kant tussen de Ringbaan en de Koningsvennen. En om grond bij Ven-Zelderheide, tussen de Langenhorst en het Reichswald. Deze gronden noemde de mensen toen ’t Ven.  
Na enkele jaren nam Jaeger de pacht in zijn geheel over, zijn zwagers stapten er uit.

Op zaterdag 3 en zaterdag 10 oktober hadden wij de excursie naar pottenbakkerij en galerie ‘De Olde Kruyk’ gepland. In totaal hebben 70 personen hieraan deelgenomen. Beide middagen werden we door Fransje van Keulen en Guul Jacobs hartelijk ontvangen met koffie/thee en Limburgse vlaai. Tijdens deze ontvangst hield Guul een korte lezing over de geschiedenis van de klei in onze streek , ‘het aardewerk’ in ons dagelijks leven en in het bijzonder de geschiedenis van ‘De Olde Kruyk’, die nu 79 jaar bestaat.

Al vele eeuwen zijn in onze streek pottenbakkers actief. In de uiterwaarden van de Maas werd klei gestoken. De ovens werden gestookt met hout, gesprokkeld in het Reichswald en op de Sint Jansberg. Met boten over de Maas werden de eindproducten vervoerd. Het 17e en 18e eeuwse aardewerk uit deze streek laat zien dat de klei erg geschikt was voor potten en schalen voor het dagelijks gebruik (tegenwoordig wordt de klei uit het Westerwald in Duitsland gehaald). Het was aardewerk volgens de zogenaamde ‘Nederrijnse traditie’: een rode scherf met witte slibversieringen, en daar overheen een transparant loodglazuur. In 1936 bouwden de pottenbakkers Peter Linders en Wim Janssen, de nestors van de hedendaagse generatie keramisten, de bloempottenfabriek ‘De Olde Kruyk’ in Milsbeek. Aanvankelijk werden er bloempotjes gedraaid (1800 stuks per dag, per man!) De bloempotten werden met de hand gedraaid en in grote houtovens gebakken. Al snel ging men over op sieraardewerk bekend als Milsbeeks- of Limburgs bont omdat daar meer mee te verdienen viel dan met de ‘massaproductie’ van bloempotten. Het aardewerk werd niet alleen in Nederland verkocht maar ook ver daar buiten en is nog steeds in trek bij verzamelaars. Het steeds bekender wordende ‘Milsbeeks bont’ werd zelfs tot in de USA geëxporteerd. Door de opkomst van de plastic bloempot en industrieel vervaardigde keramiek en de concurrentie uit de lagelonenlanden, is van de bloempottenindustrie ondertussen niets meer over. Ook ‘De Olde Kruyk’ moest zijn deuren sluiten. Guul Jacobs en Fransje van Keulen kochten in 1987 het vervallen gebouw ‘De Olde Kruyk’ en verbouwden het tot het huidige atelier. In het atelier wordt kleinschalig gewerkt. Handgedraaide vormen en ruimtelijke objecten en figuren zijn hun specialiteit. Hun producten worden in hun eigen atelier verkocht. Fransje: met een studie vormgeving aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving te Den Bosch als basis, werkt met kleiplatentechniek, dat net als papier te vouwen, snijden en te vormen is. Zo ontstaan vaasvormen en figuren. Dier en mens zijn voor haar een onuitputtelijke inspiratiebron. Guul: komt uit een familie die veel pottenbakkers heeft voortgebracht. Zijn grootouders en zijn vader werkten met klei en zo is bij hem de passie ontstaan van werken met klei! Hij volgde de opleiding aan de kunstacademie te Den Bosch. De meeste werkstukken draait hij, gemaakt uit steengoedklei of porselein: 1300C. Soms ook gebruikt hij platentechniek voor aparte opdrachten. Na deze interessante uiteenzetting werden we rondgeleid door de pottenbakkerij, met een demonstratie van Guul aan de draaischijf, het glazuren en decoreren.  Daarna mochten we een kijkje nemen in het privé keramiekmuseum van wereldkeramiek, met een verzameling die Fransje en Guul in 30 jaar tijd hebben opgebouwd. We keken onze ogen uit! De wereldwijde tradities van hun vakgebied werden belicht met video’s , foto’s en illustraties. Het is erg interessant om te zien wat er allemaal in Milsbeek is gemaakt en wat er verder aan prachtige en bijzonder spullen in ‘De Olde Kruyk’ aanwezig zijn. Als klap op de vuurpijl werden we getrakteerd op een tentoonstelling speciaal voor ons ingericht over de geschiedenis van ‘De Olde Kruyk’ , van ruïne tot het huidige riante atelier. 
In het Töpke werd er nog lang nagepraat over de excursie onder het genot van een drankje en hapje!

Foto's gemaakt door Nelly Keukens en Nellie van de Ven.

Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 03Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 04Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 05Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 06Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 07Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 08Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 09Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 10Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 11Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 12Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 13Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 14Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 15Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 16Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 17Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 19Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 20Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 21Cultuurbehoud MIlsbeek excursie de olde kruyk 22Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 23Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 24Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 25Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 26

 

 

 

 

Oorlogsmonument Zwarteweg Cultuurbehoud Milsbeek - mededelingen september 2015 - monument zwarteweg

Misschien is het u opgevallen, wellicht ook niet. Enkele vrijwilligers van onze Stichting hebben het oorlogsmonument in de slootkant bij Zwarteweg 44 weer mooi hersteld.
Hartelijk dank daarvoor!

ANWB-borden opgeknapt
De ANWB borden op de wandelroute zijn ook weer schoongemaakt en opgeknapt.

Cutuurbehoud Milsbeek - mededelingen september 2015 - picknickplaatsGelezen in De Telegraaf-Reiskrant, 16 juli 2015
De picknickplaats op de St. Jansberg wordt aangemerkt als 2e mooiste van de provincie Limburg.
Deze picknickplaats is tevens opgenomen in onze wandelroute Rondje Milsbeek.

Struinpad.
Wij zijn druk bezig met de voorbereiding van een nieuwe wandelroute naar Gebrandekamp /Maas en Teelebeek, met behoud van de stenen brug in de omgeving van de Vliegop en de oude smalspoorbrug voor kleitransport in Gebrandekamp.

 

Onderstaand artikel is geplaatst in de reiskrant van de krant 'de Telegraaf' op 16 juli 2015. Het gedeelte van Limburg staat hieronder.

LIMBURG

Bezoekerscentrum Brunssummerheide
Rondom het Bezoekerscentrum Brunssummerheide zijn verschillende mogelijkheden om te picknicken aanwezig. Naast banken en picknicktafels zijn er ook diverse ligweidenplekjes. Duik na de picknick het bezoekerscentrum in en haal  daar leuke speurtochten wandelroutes. Na de picknick kunt u ook de lichtblauwe wandelroute gaan volgen. Deze leidt u langs de leukste plekjes van de Brunssummerheide. Een buitje op komst? Er is genoeg te doen in het bezoekerscentrum. Neem daar gerust de tijd voor.

Sint Jansberg
Er staat ook een picknickbank bij een zichtpunt op de Sint Jansberg. Met zowel de rode als de blauwe route kom je langs dit punt. Vertrekpunt Eethuis de Diepen.

cultuurbehoud milsbeek  - DSC00279 cultuurbehoud milsbeek  - picknick3

 

Mededelingen Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.

Noteer onderstaande data in uw agenda!

Op zaterdag 3 en zaterdag 10 oktober 2015 hebben wij de jaarlijkse excursie gepland voor de vrienden en vrijwilligers van de Stichting. Dit jaar blijven wij dicht bij huis n.l. in Milsbeek. We gaan naar Pottenbakkerij en Galerie ‘De Olde Kruyk’. Aanvangstijd van de excursie is om 13.30 uur.

cultuubehoud milsbeek de olde kruyk

Op zondag 8 november vieren wij het 10-jarig bestaan van onze Stichting in het Trefpunt.
Nadere informatie over deze activiteiten volgt!

Kijk op deze website ook eens bij andere artikelen.
Hier kunt u het Boek ’Oorlogsherinneringen’ lezen en de rubriek Gedachtenisprentjes bekijken en nog veel meer…

 

 

Mededelingen Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

Op 21 april jl. was het college van B&W te gast in Milsbeek. Het programma startte ’s middags bij Tennisvereniging De Milsbeek. Daar gingen de verenigingen met het college in gesprek over hun betekenis voor de gemeenschap. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek was hierbij ook aanwezig.

cultuurbehoud milsbeek - mededelingen mei 01Op 4 mei jl. hebben wij deelgenomen aan de jaarlijkse dodenherdenking te Milsbeek, die begon met een sfeervolle en serene oecumenische dienst in de parochiekerk. Daarna volgde de herdenking van burgerslachtoffers met een kranslegging bij het burgermonument en tot slot de indrukwekkende herdenking op het militair ereveld.

Bevrijdingsvuur Milsbeek bij De Diepen.
Met een rondgang van het bevrijdingsvuur en een capsule uit 2000, met daarin gedachten en wensen van inwoners van toen, door de kernen van gemeente Gennep werd de herdenking van 70 jaar bevrijding afgesloten. Ongeveer honderd personen waren 5 mei jl. naar De Diepen getogen om de lopers van de afdeling atletiek van SV Vitesse ’08 te verwelkomen. Vanuit Wageningen brachten zij het Vrijheidsvuur naar Milsbeek. Rond 12.30 uur waren ze aanwezig. Zij werden met applaus en tomatensoep ontvangen. Volgens de verhalen is Milsbeek bevrijd door de geallieerden met alleen tomatensoep in hun maag omdat de overige etenswagens De Diepen niet konden bereiken.
De lopers met het vuur en alle aanwezigen werden welkom geheten door Martien Holthuysen (voorzitter SCM). In het kort werd het verhaal achter de capsule en hoe die hier terecht is gekomen uitgelegd en de plannen voor de toekomst toegelicht. Wethouder Jan Welles hield een toespraak over 70 jaar bevrijding en wat vrede betekent voor ons allen. De Percussieband Samba Maria Bahia uit Milsbeek zorgde voor de muzikale omlijsting.
Enkele kinderen van basisschool ‘De Drie Vijvers’ te Milsbeek mochten de Nederlandse en de Duitse vlag hijsen onder het spelen van de volksliederen. 


cultuurbehoud milsbeek - mededelingen mei 02Onder grote belangstelling werd door Jan Wagelmans (vrijwilliger SCM) de capsule uitgegraven en schoongemaakt. Daarna volgde het verwijderen van de briefjes die er inzaten. Maar dat was niet zo’n eenvoudige klus. Door de smalle gleuf was het erg moeilijk voor een volwassen hand om de briefjes te pakken. Hier moesten kinderhanden aan te pas komen! Zelfs dat ging moeizaam. Enkele gedachten en wensen uit 2000 werden voorgelezen. Daarna werd de capsule in een legerjeep geplaatst om zo vervoerd te worden; eerst naar het Schuttersplein en dan naar de overige dorpskernen: Ven-Zelderheide, Ottersum, Heijen om tenslotte in Gennep te eindigen. De Vitesse lopers en een tiental schoolkinderen brachten vervolgens onder aanmoedigen en applaus het vuur naar de kern van Milsbeek waar het ontstoken werd. Hier werden ze opgewacht en ook met applaus ontvangen door een honderdtal personen. Samba Maria Bahia zorgde wederom voor de muzikale omlijsting. Het welkomstwoord werd verricht door Ronald Starrenburg (SL!M). Wethouder Jan Welles en pastoor Schols hielden ook een speech. cultuurbehoud milsbeek - mededelingen mei 04Lars van de Ven mocht het vredesvuur ontsteken samen met een Vitesse loper. Daarna werden er door afgevaardigden van verenigingen en schoolkinderen gedachten en wensen van nu voorgelezen en in de capsule gedeponeerd. Als klap op de vuurpijl de onthulling van een nieuwe Milsbeekse vlag bedacht door SL!M en Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Cees van de Ven is de ontwerper van het logo. Er zijn 4 van deze vlaggen vervaardigd. Deze worden beschikbaar gesteld voor gebruik bij evenementen en activiteiten van verenigingen in Milsbeek. Als afsluiting van dit evenement werden door schoolkinderen twee vlaggen gehesen. Onder applaus vertrokken de lopers met het vredesvuur en de capsule naar de overige kernen.

De bijna volledig met briefjes gevulde capsule is inmiddels teruggeplaatst bij De Diepen en zal in 2025 opnieuw worden opgegraven. Tot zolang blijven de gedachten van nu geheim voor iedereen. Wat er met de brieven van 2000 gebeurt krijgt u nog te horen…

 

Een kleine keuze van foto,s gemaakt door : Nelly van de Ven en Nelly Keukens.

cultuurbehoud milsbeek 5 mei 01 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 02 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 03 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 04 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 05 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 06 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 07 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 08 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 09 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 10 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 11 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 12 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 13 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 14 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 15 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 16 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 16 2 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 17 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 18 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 19 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 20

Op 5 mei, bij de doortocht van het bevrijdingsvuur en de capsule is in Milsbeek op het Schuttersplein het nieuwe dorpslogo onthuld. Het logo is een initiatief van stichting SL!M en de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.

cultuurbehoud milsbeek Logo Vlag Milsbeek 600 pxHet ontwerp, dat is gemaakt door Cees van de Ven, laat de vele mooie aspecten van Milsbeek zien. De naam Milsbeek is in bruin weergegeven als verwijzing naar het roestbruine water dat vroeger vanuit het moerassig veen door Milsbeek naar de Maas stroomde. Dit water werd "Mil" genoemd, vandaar Milsbeek. Het blauw verwijst naar de Maas en de Niers en de verbondenheid met het water. In het blauw staat de slagzin "Historie langs oevers van Maas en Niers". Deze slagzin is rondom de Milsbeekdag 2014 ontstaan uit een prijsvraag die door SL!M was uitgeschreven. De winnende slagzin staat niet alleen in het logo, maar ook onder de komborden van Milsbeek. De slagzin duidt op de rijke historie van Milsbeek, met invloeden van de ijstijd en het Genneperhuis. De potten in het logo gaan over bedrijvigheid en de betekenis daarbij van pottenbakkers en keramisten. Het groen symboliseert niet alleen de stuwwallen, maar ook de natuurwaarden en de toeristische en recreatieve potentie van Milsbeek. De rode cirkel staat voor verbondenheid en de zwarte lijnen geven de verbindingen vanuit de gemeenschap met de omgeving aan. Daarnaast zijn rood en zwart de kleuren van de grootste vereniging, de SV-Milsbeek. De kerktoren is als marker in de skyline zichtbaar. Tenslotte staat de gele achtergrond voor het optimisme en de energie van de gemeenschap van Milsbeek.

Ter gelegenheid van de onthulling heeft de stichting SL!M een viertal vlaggen met het "Milsbeek-logo" laten maken. SL!M stelt de vlaggen beschikbaar voor gebruik bij evenementen van en in Milsbeek. Milsbeek heeft nu niet alleen een nieuw logo, maar ook eigen "Milsbeek-vlaggen".

 

HISTORISCHE AVOND 2015 – STICHTING CULTUURBEHOUD MILSBEEK

Op donderdag 26 maart vond onze jaarlijkse Historische Avond plaats. Het aantal bezoekers was helaas beduidend minder dan voorgaande jaren (± 165 belangstellenden). Misschien lag dat aan het slechte weer van die avond, wie zal het weten…..

Wat hebben wij zoal geboden?
Films en foto’s (gemaakt door Cees en Nelly van de Ven) van de verschillende activiteiten in 2014: o.a. de excursie naar het Bakkerij Museum van Harrie Arts in Ottersum, onze deelname aan de Milsbeekdag, de Jansberg…
Een beeldpresentatie over: Boerderijen in het licht uit 2010, Transport en station Milsbeek, 60-jarig jubileum van Theo Mans bij fanfare Crescendo en een film over de opening van Wethouder Theunissenhof 25 jaar geleden (gemaakt door Rob Brouwers). cultuurbehoud milsbeek - mededeling april 01Verder liet onze voorzitter Martien Holthuysen oude krantenartikelen zien die over bewoners van en voorvallen in Milsbeek gingen. Zeer vermakelijk om te lezen.
Ook werd de slagzin die op de komborden Milsbeek komt te staan bekendgemaakt. Deze luidt: ‘Historie langs oevers van Maas en Niers’. Gerja van Hunen is de bedenkster en winnares van deze slagzinprijsvraag. Zij mocht zelf het bord onthullen en kreeg een passende beloning uitgereikt.
We hebben vooruit gekeken naar de plannen in 2015 met o.a. rond oktober de excursie en op zondag 8 november ons 10-jarig jubileum. Nadere informatie over beide activiteiten volgt later.
Als slotstuk en hoogtepunt van de avond een presentatie van de Historische Werkgroep cultuurbehoud milsbeek - mededeling april 02 over het boek in wording dat gaat over Milsbeekse families. De uitgave van het boek staat gepland voor 2016. Teun Theunissen vertelde over de geschiedenis van enkele van deze Milsbeekse families en verlevendigde dit met beeld en woord. Hij hield in zijn eentje een dialoog, geweldig! Een nieuwe buutredner is geboren! 

Nieuwe vrienden
We mochten op deze avond drie nieuwe vrienden verwelkomen. We zitten nu bijna aan de 150 vrienden!
WIE WORDT DE 150E VRIEND OF VRIENDIN VAN STICHTING CULTUURBEHOUD MILSBEEK…

Hoe Dries Wientjens land ontgon in ’t Ven


Een boek over de venen bij Milsbeek en ‘t Ven.


In het begin van 2015 schreef ik een stukje over een boek dat zal verschijnen over de venen die bij Milsbeek en ’t Ven lagen, met De Diepen en het Koningsven.
Het boek zal gaan over de bodem en hoogteverschillen, over turfwinning en waterhuishouding, over ontginning tot bos en landbouwgrond, over de ruilverkaveling Ottersum en over de natuur vroeger, nu en in de toekomst.
Voor het boek werk ik samen met biologen, redacteuren en amateurhistorici uit de streek (Wim Bindels uit Milsbeek en Henk Jaspers uit Ottersum.
Zelf ben ik historisch-geograaf.
Met de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heb ik afgesproken om, tot het boek uitkomt, om de paar maanden een kleine bijdrage te leveren voor de website van Cultuurbehoud.
Niet letterlijk uit het boek, maar gebaseerd op informatie die daarvoor al is verzameld.
We verwachten dat het boek in de lente van 2016 zal verschijnen.

Koningsven of de Geuldert?

De eerste bijdrage ging over het bezoek dat een plantendeskundige meer dan 100 jaar geleden aan het Koningsven bracht.
Hij schreef daarover in een tijdschrift en plaatste er een foto bij.
Daarop stond ‘Koningsven’, maar ik had twijfels of de foto daar wel genomen was en vroeg daarom medewerking van de lezer.
Verschillende mensen reageerden: dat de foto genomen is in de Geuldert, met op de achtergrond de bebouwing aan de Schildersweg.
Een van de mensen die reageerden was Ton Frenken, die mij ook nog wees op het feit dat zijn 87-jarige schoonmoeder, Nellie van Duin-Wientjens, zich nog kan herinneren dat er in het Koningsven door haar vader gespit werd om moerasgrond tot bouwland te maken.
Met Ton en Wim Bindels ben ik naar Nellie toe geweest.
Haar verhaal staat in deze tweede bijdrage centraal.

Het verhaal van Nellie van Duin-Wientjens: hoe mijn vader land omspitte in ’t Ven

‘Ik ben geboren in 1927.
Wij hadden thuis een klein boerenbedrijf aan het Heiveld, met 2 of 3 koeien, 1 of 2 mökke (pinken), en een paar varkens.
De boerderij was door mijn vader Dries Wientjens (1889-1986) gekocht in 1930.
Er hoorde land bij in ’t Ven.
Dat waren twee stukken.
Het ene lag waar nu eethuis De Diepen is.
Het andere lag iets verder aan weerskanten van het Soldatenpaadje, dat vanaf de Zwarteweg met een bocht naar het Reichswald liep.
We noemden het gebied daar ’t Ven.
De naam Koningsven kwam pas met de ruilverkaveling.
Het lag laag.

cultuurbehoud milsbeek - Wientjens Dries Huis 1930

Familie Wientjens voor de boerderij aan het Heiveld

Dries Wientjens voor de boerderij aan het Heiveld, met zijn vrouw, zijn zonen en aan de hand
van vrouw Wientjens dochter Nellie – die dit mooie verhaal vertelde.
Dries heeft de spa op de schouder!

De woning liep zware oorlogschade op en is in 1948 vervangen door een wederopbouwboerderij
die thans door 2 kinderen van Nellie als woonboerderij wordt gebruikt (zie ook pag. 29 Boek "De alde Milsbek").

Als ik dicht bij de Zwarte weg stond, kwam mijn hoofd niet boven de weg uit.
Ik kan me nog goed herinneren dat mijn vader iedere winter een stuk van onze grond in het ven omspitte.
Dat was eind jaren ’30 en in de oorlog.
Misschien ook nog wel daarna.
Van onland maakt hij dan bouwland.
Hij spitte een paar steken diep.
De grond onderin haalde hij naar boven, de ruwe bovenlaag smeet hij onderin.
In het voorjaar zaaide hij er rog, haver, weit of bieten.
De opbrengst was goed.
Beter dan de grond bij huis, die zandig en gauw te droog was.
Doordat in de werkverschaffing vlak bij de grond een leigraaf [Tielebeek] was gegraven, was de grond niet meer zo nat.
Toen die leigraaf er nog niet was kon je er niets verbouwen.
Ik weet zo goed dat vader in het ven werkte omdat ik hem tussen de middag brood met koffie moest brengen.
Dan mocht ik op de fiets van moeder, waar ik anders nooit op mocht.
Zelf had ik geen fiets.
Ik reed dan vanaf het Heiveld de weg in die nu Teelebeekstraat heet, bij de schietbaan – die was er toen nog niet – rechtsaf naar de Zwarteweg, de weg op naar het wald, en dan waar nu Eethuis De Diepen is, rechts het Soldatenpaadje in.
Dat pad is er nu niet meer.
Er waren veel kleine boeren uit Milsbeek met land in ’t Ven die bouwland aanmaakten, net als vader.
Ik herinner me Toon Koks, Kiske Emons en Jan van Zwanen.
Met de ruilverkaveling in de jaren ’50 is de grond samengevoegd tot grotere percelen en in andere handen gekomen.
Wij kregen alle land bij huis aan het Heiveld.’

cultuurbehoud milsbeek  - Het land van Dries Wientjens in het Koningsven
Het land van Dries Wientjens in het Koningsven
Op dit kaartje staan de boerderij van Dries Wientjens aan het Heiveld, het land dat hij omspitte in het Koningsven (dat lag in de gele cirkel), de weg die dochter Nellie moest fietsen om koffie en boterhammen te brengen (gele lijn). De blauwe lijn is de Tielebeek, die in 1935 gegraven werd om het land te ontwateren.

 

Voor wie dit leest

Wie dit leest en ook nog mooie verhalen kent over de natte gebieden onderlangs de Jansberg en het Reichswald: over het gebruik van toen, over turfwinning, over hoe nat het was, over wat er leefde aan dieren en planten, over de ontginning, over de ruilverkaveling... dat hoor ik graag.
Het mag ook via Wim Bindels van de Stichting Cultuurbehoud.

Paul Thissen, met dank aan Nellie van Duin-Wientjens en Ton Frenken

Emailadres:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnr:     06 52 12 19 63

Op zaterdag 28 maart hebben bestuursleden en vrijwilliggers van de stichting Cultuurbehoud Milsbeek deelgenomen aan het project Schone Maas Limburg van Rijkswaterstaat en de provincie Limburg.
Het doel was om het afval in rivieren na hoog water en de plastic soep met zoveel mogelijk betrokkenen op te ruimen in de provincie.
In de gemeente Gennep werden ook de Niers en enkele andere plekken bij het project betrokken.

Er deden 37 partijen mee in de gemeente Gennep en hieraan houden we als stichting nog een kleine vergoeding aan over.

Aan ons viel de eer om het stuk van het niersvallei tot aan de brug van de rondweg aan de zijde van Ottersum op te schonen.
Nadat we ons hadden gemeld bij de gemeentewerf en voorzien van handschoenen, vuilniszakken, grijpers en prikstokken zijn we naar de locatie gegaan.

Het drassig terrein was wat moeilijker te doorlopen, maar veroorzaakte toch wel bij sommige natte voeten.
Er werd van alles gevonden van bierblikje (vol), verkiezingsposters, rugwervel van een dier, glas etc. etc.
Het meeste afval was te vinden nabij de niersbrug (highlanderbridge)
Na enkele uren afval te hebben verzameld mogen we terug kijken naar een leuk project.

Indrukwekkende herdenking van 70 jaar bevrijding in Milsbeek

Op 7 februari hebben de inwoners van de gemeente Gennep herdacht dat zij 70 jaar geleden zijn bevrijd door de inzet van vooral Schotse soldaten in dit gebied.
De herdenking met vele honderden personen begon bij de Niersbrug in Gennep, welke brug nu een officiële naam heeft gekregen nl. Highlanderbridge. Na een uitgebreide herdenking bij de brug, waarbij nog 3 veteranen aanwezig waren en tevens afgevaardigden uit Duitsland, verplaatste het geheel zich naar Milsbeek.

Cultuurbehoud Milsbeek - mededelingen maart 2015 - P1060542In Milsbeek was eerst een herdenking bij het monument van de burgeroorlogsslachtoffers. Martien Holthuysen (voorzitter van de stichting) las de namen voor van de slachtoffers die op het monument staan vermeld.
Daarna werden kransen gelegd door o.a. het gemeentebestuur en door de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.

Cultuurbehoud Milsbeek - mededelingen maart 2015 - P1060525Vervolgens was er een oecumenische bijeenkomst in de kerk met diverse sprekers. Hier werden de namen voorgelezen van de militairen die in de gemeente Gennep gesneuveld zijn tijdens de februaridagen van 1945 en op het militair ereveld zijn begraven.

 

Cultuurbehoud Milsbeek - mededelingen maart 2015 - P1060575Daarna begaven de deelnemers zich naar het militair ereveld om de gevallenen op een waardige manier te herdenken. Dit o.a. door diverse kransleggingen en door op elk graf een bloem te leggen.

Wij als inwoners van Milsbeek kunnen zeker terugkijken op een waardige en indrukwekkende herdenking van 70 jaar bevrijding.

Battlefield Route - Operatie Veritable
‘In het spoor van de 51e Highland en 52e Lowland Divisie’
In februari 1945 is de gemeente Gennep bevrijd door de Schotse troepen tijdens Operatie Veritable. Via Groesbeek, Milsbeek en Gennep zetten zij de aanval in op de Duitse stad Goch. Nu, 70 jaar later, kan men met deze 75 kilometer lange route in de voetsporen treden van de bevrijders van toen. U bezoekt zelf met de auto en het routeboekje de belangrijkste punten van de strijd in het Duits-Nederlandse grensgebied. Het routeboekje is verkrijgbaar bij: VVV Gennep, te vinden in supermarkt Jan Linders aan 't Straatje 1, 6591 BP te Gennep. Contact opnemen kan via 0485-540266. 

Openingstijden VVV Gennep
• maandag t/m donderdag en zaterdag : 10.00-17.00 uur
• vrijdag: 10.00 uur-20.00 uur

Tentoonstelling Operatie Veritable
De tentoonstelling 70 jaar Vrede & Vrijheid onderin de Gennepse bibliotheek is nog te bezoeken t/m 17 mei tijdens de openingstijden van de bibliotheek en zondags van 13.30 tot 17.00 uur.

Schone Maas
13 vrijwilligers van de Stichting hebben zich opgegeven voor deelname aan de actie Schone Maas, die gehouden zal worden op 28 maart a.s.
Jaarlijks blijft er na de hoogwaterperiode op de oevers van de Maas in Limburg veel zwerfvuil achter. Dit zorgt niet alleen voor een lelijk landschapsbeeld, het is ook slecht voor het milieu, de flora en fauna en de mens. Het is een actueel probleem en zo kunnen wij als Stichting Cultuurbehoud Milsbeek ook een steentje bijdragen om dit te helpen verminderen.

Koningsven en De Diepen
Op zondag 5 april is er een uitzending van Cultisch radio met medewerking van Wim Bindels en Martien Holthuysen met als onderwerp de geschiedenis van het Koningsven en De Diepen.

Indrukwekkende herdenking van 70 jaar bevrijding in Milsbeek                            

Op 7 februari hebben de inwoners van de gemeente Gennep herdacht, dat zij 70 jaar geleden zijn bevrijd door de inzet van vooral Schotse soldaten in dit gebied.

De herdenking met vele honderden personen begon bij de Niersbrug in Gennep. Deze brug heeft nu een officiële naam gekregen: Highlanderbridge.
Na een uitgebreide herdenking bij de brug, waarbij nog drie veteranen en tevens afgevaardigden uit Duitsland aanwezig waren, verplaatste het geheel zich naar Milsbeek.

In Milsbeek was eerst een herdenking bij het monument van de burgeroorlogsslachtoffers. Hier werden kransen gelegd door o.a. het gemeente-bestuur en Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Tevens werden door de voorzitter de namen voorgelezen van de slachtoffers, die op het monument vermeld staan.
Vervolgens was er een oecumenische bijeenkomst in de kerk met diverse sprekers. Hier werden de namen voorgelezen van de militairen, die in de gemeente Gennep gesneuveld zijn tijdens de februaridagen van 1945 en op het militair ereveld zijn begraven.
Daarna begaven de deelnemers zich naar het militair ereveld om de gevallenen op een waardige manier te herdenken. Dit o.a. door diverse kransleggingen en het leggen van een bloem op elk graf.

Wij als inwoners van Milsbeek kunnen zeker terug kijken op een waardige en indrukwekkende herdenking van deze 70 jaar bevrijding.


een kleine keuze van foto's gemaakt door : Nelly van de Ven

Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1026Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1032Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1035Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1036Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1040Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1047Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1051Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1053Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1061Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1072Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1074Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1080Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1086Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1089Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1091Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1094Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1097Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1101Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1106Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1111Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1113Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1119Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1125Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1127Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1132Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1137Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1138Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1139

Aan alle inwoners van Milsbeek
Op zaterdag 7 februari a.s. zal op grootse wijze worden herdacht dat de gemeente Gennep 70 jaar geleden werd bevrijd. De officiële bevrijding was 12 februari 1945.

In Milsbeek zal bij het Monument van de Burgerslachtoffers o.a. namens het bestuur en de vrienden van onze Stichting een krans worden gelegd. Bij het monument zullen de namen van de burgerslachtoffers worden voorgelezen.
Het tijdstip van kranslegging is rond 11.10 uur, de kerkdienst om 11.30 uur en de gang naar het militaire kerkhof om 12.15 uur.
Uw aanwezigheid bij deze gelegenheid wordt ten zeerste op prijs gesteld.
Meer informatie kunt u vinden op de website : http://www.veritable.eu/
 
Boek Oorlogsherinneringen
In de maand februari zullen de eerste hoofdstukken/artikelen van het boek ‘Oorlogsherinneringen’ (gelijkmatig over de maand verdeeld) op de website van SCM worden geplaatst, te weten:
•    Mobilisatie
•    Peter Linders
•    Ongeluk Driekronen
Daarna zullen in de loop van iedere maand 2 of 3 hoofdstukken worden geplaatst van de in totaal 55 hoofdstukken.

Noteer in uw agenda:
•    De Historische Avond vindt plaats op donderdag 26 maart in het Trefpunt, aanvang 19.30 uur.
•    Op zondag 8 november vieren wij het 10-jarig bestaan van onze Stichting in het Trefpunt.

Per 1 januari van dit jaar is Teun Theunissen toegetreden tot het bestuur.

Door:  Paul Thissen

Een boek over de venen bij Milsbeek en ‘t Ven
Vorig jaar op 27 maart heb ik een voordracht gehouden op de historische avond van Cultuurbehoud Milsbeek. Toen kondigde ik een boek aan over de venen die bij Milsbeek en ’t Ven lagen, met onder andere De Diepen en het Koningsven. Over de bodem en hoogteverschillen, over turfwinning en waterhuishouding, over ontginning tot bos en landbouwgrond, over de ruilverkaveling Ottersum en over de natuur vroeger en nu. Voor het boek werk ik samen met biologen, redacteuren en amateurhistorici uit de streek (Wim Bindels afkomstig uit Milsbeek en Henk Jaspers afkomstig uit Ottersum). Zelf ben ik historisch-geograaf. Samen met Henk Jaspers schrijf ik de historische bijdragen.
Met de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heb ik afgesproken om, tot het boek uitkomt, om de paar maanden een kleine bijdrage te leveren. Niet letterlijk uit het boek, maar gebaseerd op informatie die daarvoor al is verzameld.  We verwachten dat het boek in de lente van 2016 zal verschijnen. Dit is de eerste bijdrage, ze gaat over het bezoek dat een plantendeskundige meer dan 100 jaar geleden aan het Koningsven bracht.

‘’t wijde wilde veen’
In 1907 bezocht de botanicus (plantendeskundige) Delsman uit het westen van het land het Koningsven. Dat lag op de plek waar nu Eethuis de Diepen staat aan de Zwarteweg en van daar in een strook naar het oosten tegen het Reichswald aan. De weg die nu Koningsvennen heet was de zuidgrens. In die tijd was het Koningsven heel bekend onder  botanici omdat er zoveel zeldzame planten voorkwamen. Delsman was verrukt over het

landschap dat hij er aantrof. Een stukje uit zijn verslag: ‘’t Is een woest romantisch landschap, dat eindelooze heel in de verte wegblauwende woud, van de heuvelen afdalend naar de vlakte en daar geleidelijk door laaghout overgaand in ’t wijde wilde veen. Geen menschelijke woning is er te zien, alleen heel in de dampige verte is ’t of zich aan den vagen boschrand een torenspitsje op doet. ’t Is Kessel, dat reeds een flink stuk Duitschland in ligt.  … ’t beste was, maar kousen en schoenen uit te trekken en blootvoets ’t veen in te gaan…, nu eens diep wegzakkend in het veenmos, dan weer door ’t ondiepe water; en ook wel eens over de prikkelige veenbes, waar je voorzichtig loopen moest.’
Het moeras bestond uit uitgeveende gronden. De mensen uit Milsbeek hadden er eeuwenlang turf gestoken.

cultuurbehoud milsbeek 1 het koningsven

Het Koningsven of De Geuldert?
Delsman deed een foto bij zijn verslag, met een getekende sierlijst van sierlijke bladeren. De foto is denk ik, niet van het eigenlijke Koningsven, maar van een moeras aan de andere kant van de Zwarteweg: de Geuldert. Want er was bij mijn weten in 1907 geen ander stuk moeras waar je vanaf een naar verhouding hoog standpunt (de stuwwal)  overheen kon kijken naar bebouwing, zoals op de foto. Ik denk dat de bebouwing aan de Schildersweg in de Plasmolen stond. Delsman spreekt zich trouwens tegen: in de tekst staat dat er geen woning is te zien, maar de foto toont wel een woning.
Opvallend is dat Delsman geen melding maakt van de enorme ontginning van dit soort moerasgronden die in deze jaren bezig was. Theodor Jaeger had in het jaar 1902 300 hectare moeras van de gemeente Ottersum gepacht. Dat lag bij ’t Ven (Ottersumse Turfven) en bij Milsbeek (Rosenbroek, De Diepen, zuid van Koningsvennenweg).  Binnen enkele jaren ontgon hij het grootste deel. Later waren de 150 bunder die bij Milsbeek lagen, van Kuhn. Heel wat mensen uit Milsbeek hebben bij de ontginning en op het landbouwbedrijf gewerkt.
De plaatsbepaling van oude foto’s is vaker twijfelachtig. Zo is de foto met opschrift ‘Boschrand Reichswald bij Hotel de Plasmolen’  denk ik maar voor de helft waar. Wel Reichswald maar niet bij hotel De Plasmolen.

Voor wie dit leest
Wie dit leest en vermoedt dat de foto’s ergens anders zijn genomen dan ik vermoed, of wie nog mooie verhalen kent  over  het Koningsven: dat hoor ik graag.  

Emailadres:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnr:     06 52 12 19 63

cultuurbehoud milsbeek 2 het koningsven bosrand reichswald

Bronnen
-    Delsman jr., H.C. 1907. Om den Plasmolen. De Levende Natuur 12, p. 44-47
-    Collectie Frans van Kuppeveld (foto’ Boschrand Reichswald bij Hotel de Plasmolen’)

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl