Op vrijdag 27 januari heeft onze stichting het boek “Oorlogsherinneringen Milsbeek” geschonken aan de bibliotheek van het Bevrijdingsmuseum 1940-1945 te Groesbeek.

Het boek is door onze voorzitter Martien Holthuysen overhandigd aan een vrijwilliger van het bevrijdingsmuseum n.l. de heer Maarten Dekkers.

In de bibliotheek zal het een plaats krijgen bij de vele andere boeken die er over de oorlog en bevrijding zijn geschreven, en gebruikt kunnen worden als naslagwerk voor personen die specifieke informatie willen hebben over zaken die met Milsbeek verband houden

Cultuurbehoud Milsbeek probeert ‘de Alde Milsbeek’ tot leven brengen

Kort na haar oprichting in 2005 inventariseerde Cultuurbehoud Milsbeek de waardevolle oude gebouwen in Milsbeek. Vervolgens verleende ze het Monumentenadviesbureau Nijmegen (MAB) opdracht om middels een quickscan ook een deskundigenoordeel te krijgen . Het resulteerde in 2008 in een rapport dat vervolgens aan het college van Burgemeester en wethouders werd aangeboden.

Op de lijst kwamen o.a. een aantal oude boerderijtjes voor waarvan de eigenaren in de zeventiger jaren van de vorige eeuw met krotopruimingpremie waren gestimuleerd om een moderne aan de eisen van de tijd aanpaste woning te bouwen. De voormalige gemeente Ottersum stond toe dat ‘de krotten’niet behoefden te worden gesloopt maar als veestal in gebruikt mochten blijven. Het gevolg was dat ze aan de buitenzijde niet of nauwelijks gemoderniseerd werden. Inmiddels is het overgrote deel van de boeren gestopt en dreigen ze te verpauperen.

Het bracht de stichting Cultuurbehoud Milsbeek op het idee om te ijveren voor een nieuw leven voor deze oude boerderijtjes . Na overleg en met steun van de eigenaren stelde ze het gemeentebestuur voor de eigenaren de gelegenheid te bieden deze voormalige boerderijtjes tot woonboerderij te verbouwen, zulks onder de strikte voorwaarde dat tenminste de buitenzijde van de boerderijtjes in de oude staat zouden moeten worden terug gebracht. Op deze wijze zou een stukje van ‘de alde Milsbèk’ weer herleven en in de lijn van ‘Gennep Vitale vesting’ bijdragen aan het streven van de gemeente om de toeristisch recreatieve infrastructuur te verbeteren.

Begin 2010 diende de stichting een plan daar voor in bij de gemeente Gennep en vervolgens werden de plannen in gebracht in de in voorbereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Het college van burgemeester en wethouders heeft zich, gehoord de monumentencommissie, inmiddels in beginsel bereid verklaard het idee van de stichting te verwerken in het bestemmingsplan Buitengebied. De door de stichting Cultuurbehoud Milsbeek voorgedragen pandenpanden worden als ‘karakteristiek’ bestemd. Hierdoor ontstaat in beginsel de mogelijkheid voor de eigenaren voor het indienen van een verzoek ze te verbouwen tot woonboerderij. Een uitdrukkelijke voorwaarde zal zijn dat de oorspronkelijke karakteristiek en cultuurhistorische uitstraling niet mag worden aangetast. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om particulieren een stukje monumentenzorg te laten realiseren zonder dat het de gemeenteschap geld kost.

De door de stichting Cultuurbehoud Milsbeek voorgedragen oude boerderijtjes aan de Onderkant, Oudedijk, Bloemenstraat en Rijksweg.

 

boederijtjes

De presentatie van het boek Oorlogsherinneringen Milsbeek op 20 november j.l. was weer een mooi succes voor onze stichting. Meer dan 300 geïnteresseerden waren in ’t Trefpunt aanwezig en de Gelderlander, de Maas- en Niersbode, de Maasdriehoek en Gennep TV zorgden vervolgens voor een prima reclame voor de verkoop van het boek.

Op onze website www.Cultuurbehoudmilsbeek.nl is een verslagje van de presentatie met een aantal foto’s, de inhoudsopgave van het boek en de winkels waar het te koop is opgenomen. De reacties die wij tot nu ontvingen zijn zonder uitzondering lovend. Dit alles heeft er ongetwijfeld toe bij gedragen dat een belangrijk deel van de oplage van 800 stuks al is verkocht. Belangstellenden moeten er rekening mee houden dat rond de jaarwisseling de gehele inhoud uitverkocht kan raken.

Op 7 december j.l. hebben wij inmiddels ons jaarprogramma 2012 vast gesteld. Zoals gebruikelijk voorziet die weer in een historische avond in het gemeenschapshuis en wel op 29 maart 2012. Indien er verenigingen zijn die in 2012 een jubileum vieren en samen met onze stichting een op de historie gerichte bijdrage willen leveren kunnen zich met Martien Holthuysen in verbinding stellen .

De werkgroep Oude beroepen zal in 2012 weer ‘de boer’ op gaan voor het inzamelen van gegevens van primair de foto’s van de boerenbedrijven die in de vorige eeuw in Milsbeek aanwezig waren. Het ligt in de bedoeling begin 2013 hiermee weer een tentoonstelling te organiseren.

Wim Bindels gaat werken aan een bundel met een vijftigtal penseeltekeningen van Jan Koenen waarop de werkzaamheden zijn afgebeeld zoals die vorige eeuw op de boerderij werden verricht . De zullen worden voorzien van een omschrijving in het dialect van die werkzaamheden die zijn afgebeeld.

Het College van burgemeester en wethouders van Gennep heeft naar aanleiding van de door ons ingediende zienswijze, gehoord de monumentencommissie, inmiddels besloten de raad voor te stellen een viertal voormalige niet meer als zodanig in gebruik zijnde boerderijtjes in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ aan te wijzen als ‘karakteristiek’. Een verzoek van ons van februari 2010 wordt daarmee gehonoreerd. Het betekent dat er, mits o.a. de oorspronkelijke karakteristiek en cultuurhistorische uitstraling niet wordt aangetast, voor de eigenaren in principe de mogelijkheid gaat bestaan ze te verbouwen tot woonboerderij.

Besloten is voorts om mee te werken aan een project van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten tot het visualiseren van cultuurhistorische elementen van het voormalige landgoed St. Jansberg en de daarvan deel uitmakende villa met de terrastuinen. Mogelijk zal dit leiden tot het weer beter zichtbaar en beleefbaar maken van de overblijfselen van het landgoed St. Jansberg en de villa met de tuinen door de stichting Probos.

Verder zal er in 2012 o.a. verder worden gewerkt aan de realisering van het project dorpsgerichte kunst, de inventarisatie van de Milsbekers die indertijd naar Nederlands Indië zijn gezonden, de herstart van het project oude schoolfoto’s op de website en het wederom organiseren van een excursie voor de vrienden en vrijwilligers . Het vastgestelde beleidsplan, waarin alle plannen voor 2012 zijn opgenomen is in te zien op onze website www.Cultuurbehoudmilsbeek.nl.

  cultuurbehoud milsbeek m IMG 2662   cultuurbehoud milsbeek m IMG 2662   cultuurbehoud milsbeek m IMG 2662
 De pers te woord staan  Het logo van de stichting cultuurbehoud Milsbeek  Voorbereiding voor het uitreiken van het boek
  cultuurbehoud milsbeek m IMG 2662   cultuurbehoud milsbeek m IMG 2662   cultuurbehoud milsbeek m IMG 2662
 Ligt alles op zijn plek ?    

Gedicht voorgedragen door Adriaan de Winter tijdens de presentatie van het boek: “Oorlogsherinneringen Milsbeek” op 20 november 2011.


Milsbeek met een rijk verleden,
roestig water, brakke grond,
daar waar armoede werd geleden,
maar toch een hechte band ontstond.

Milsbeek uit het niets ontstaan,
met plaggenhutten in het veld,
aan renteheffing werd gedaan,
door enkelingen met veel geld.

Milsbeek in oorlog en geweld,
Schuttersveld en Kánonskamp,
tachtig jaar oorlog werd geteld,
de Fransen ervaren als een ramp.

Milbeek eerste wereldoorlog rust,
smokkelen met… zoveel men droeg,
brachten alles wat de Duitser lust,
men verdiende daardoor geld genoeg.

Milsbeek met nazi’s en geweld,
vijf maanden lang alleen soldaten,
bewoners zó diep teleurgesteld,
troepen die in de lege huizen zaten.

Milsbeek door de vijand onderdrukt,
moest menselijk veel tol betalen,
na vechten en vluchten toch gelukt,
de overwinning te behalen.

Milsbeek, aan de Holle weg,
Pyramide Hill een hoofdkwartier,
vandaar uit werd de strijd geleid,
veel verdriet… zeker geen plezier.

Milsbeek door de Schotten bezet,
een kerk werd toen het hospitaal,
verplegen, verzorgen én gebed,
al klonk het in de Engelse taal.

Milsbeek heeft herinneringen
bevrijders die hun leven gaven,
lees de namen… zie hun leeftijd,
leg eens wat bloemen op hun graven.

Milsbeek bevrijd, bewoners welgedaan,
Nederland zal opnieuw herrijzen,
weten hoe het allemaal is gegaan,
dat zal dit boek… aan U bewijzen.


Adriaan de Winter

Op zaterdag 10 september a.s. vond met 38 deelnemers de jaarlijkse excursie voor vriend(innen) en vrijwilligers plaats. Deze bestond uit een bezichtiging van de gerestaureerde oude kerktoren van Gennep en een rondwandeling door het oude deel van het stadje . De gidsen waren Willy Michels en onze Milsbekenaar en vriend van onze stichting Piet Poelen. Voor Piet was dit zijn laatste optreden als stadgids. Door wethouder Vandermeulen werd hij voor de aanvang van de excursie in aanwezigheid van zijn Milsbeekse collegavrienden uit gezwaaid. Op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl is inmiddels een door Harrie en Nelly Keukens gemaakt verslag, dat voorzien is van enkele foto’s , te lezen.

Inmiddels hebben meer dan 350 personen ingetekend voor het boek Oorlogsherinneringen Milsbeek. Besloten is bij de drukkerij Weemen in Haps een opdracht te plaatsen voor 800 exemplaren. Zoals eerder aangegeven zal de presentatie van het boek en de uitreiking van het eerste exemplaar plaatsvinden op zondag 20 november a.s. om 11.00 uur in het ‘t Trefpunt. Iedereen die heeft ingeschreven wordt per brief uitgenodigd de bestelde exemplaren af te halen tegen betaling van de van € 19,-- per besteld boek. Na de presentatie zal het boek voor de prijs van € 22,50 in Milsbeek te koop zijn bij supermarkt Attent en in Gennep en Groesbeek bij de boekhandel Bruna.

Nog steeds is er geen reactie op ons reeds vorig jaar bij de gemeente Gennep ingediende verzoek om de eigenaren van een aantal in het verleden tot veestalling gebruikte boerderijtjes de gelegenheid te bieden deze met behoud en renovatie van de oude uiterlijk vormgeving om te vormen tot woonboerderij. Voor de panden die binnen de begrenzing van het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied zijn gelegen, is doormiddel van een zienswijze gevraagd dit mogelijk te maken.

Nu Stone Base zich als gegadigde heeft gemeld voor het terrein en de gebouwen van de voormalige steenfabriek aan de Bloemenstraat, heeft onze stichting de gemeente Gennep opnieuw aandacht gevraagd voor een verzoek van april 2008 om enkele cultuur-historisch belangrijke onderdelen van het voormalige fabriekscomplex te beschermen.

In navolging van de gemeente Bergen, heeft de gemeente Gennep het initiatief genomen voor de realisatie van een wandelroutenetwerk. Chris Janssen heeft , samen met Piet Poelen, een eerste bijeenkomst in Afferden bijgewoond. Verzocht is om in elk geval de gehele route van het ‘ Rondje Milsbeek, dik de moeite waard’, in netwerk op te nemen.

In overleg met de gemeente Gennep is besloten om het uit de Tweede Wereldoorlog daterende monumentje van de wapenschilden aan de Zwarteweg voortaan met door de gemeente beschikbaar gestelde materialen door vrijwilligers van onze stichting zal worden onderhouden.

In 1910 is het project Jet en jan van start gegaan in het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. De basisschool van Milsbeek is een van de 20 scholen die hebben ingeschreven en door onze stichting wordt medewerking verleend aan het aanpassen van het verhaal van Jet en Jan aan de situatie in Milsbeek rond 1910. De eerste delen zijn daarvoor bewerkt door Martien Holthuysen. Voor de eerste editie van de Jet en Jan krant wordt verwezen naar onze website.

Van de 16 dit jaar geruimde grafstenen zullen er weer 3 worden toegevoegd aan de verzameling langs de zijgevel van de kerk. Wij hebben geconcludeerd dat er langzamerhand een grote kaalslag plaatsvindt op het RK kerkhof. Daarom hebben we besloten met het kerkbestuur in overleg te gaan over de wijze waarop dit kan worden voorkomen en hoe dit unieke cultureel erfgoed van ons dorp kan worden behouden.

Alle 102 pagina’s van het indertijd uit gegeven boek ‘De alde Milsbèk’ zijn inmiddels met behulp van Teun Theunissen gedigitaliseerd en op de website opgenomen. Het boek is via de site nu omgevormd tot “Digitale wandeling door de Alde Milsbèk”. De gehele inhoud, kan nu door de bezoekers van onze site gratis worden gedownload en afgedrukt (uiteraard ook per bladzijde). Hiermee heeft onze stichting geprobeerd een alternatief te bieden voor de telkens terugkerende vraag voor een herdruk van het boek.

Chris Janssen zal met ingang van 1 januari 2012 terugtreden als bestuurslid van onze stichting. Hij blijft wel als vrijwilliger een deel van zijn huidige takenpakket behartigen.

John v.d. Ven van de Bloemenstraat zal met ingang van die datum toetreden als bestuurslid. zal in het bijzonder gaan bezighouden met de vormgeving en het onderhoud van de website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl opgenomen. Met zijn hulp zijn hierin al een aantal wijzigingen aangebracht.

Binnenkort zal het bestuur zich weer gaan beraden over het programma voor 2012. Inwoners die hiervoor ideeën hebben wordt gevraagd deze voor 1 november a.s. aan te dragen. Dit kan via het contactformulier op onze website, een briefje aan het secretariaat p/a Leny Franken-Wijnhoven, Heiveld, 53, Milsbeek of via de brievenbus in de pastorie.

Zondag 12 december 2010 is in zaal ’t Trefpunt in Milsbeek aan de kinderen van Door Wijnhofen-Sillessen het eerste exemplaar van deze gedichtenbundel aangeboden. Door was jarenlang een dorpsdichteres in ons dorp. Bij allerlei gebeurtenissen vertrouwde Door in dichtvorm haar soms kritische mening aan het papier toe en publiceerde ze die. boek door 1 In 2009 overleed Door. Als een ode aan haar werk heeft de stichting Cultuurbehoud Milsbeek gemeend dit jaar een bloemlezing van haar gedichten in een boekje uit te moeten geven. De gedichten gaan vergezeld van pentekeningen van de hand van de Milsbeekse kunstenaar Cees van de Ven.

Voorafgaand daaraan was in de kerk een door Chris Janssen vervaardigde handleiding van het religieus erfgoed in onze parochiekerk gepresenteerd. Chris, die zowel beheerder van het archief van onze stichting als van het archief van de parochie is, heeft in deze handleiding het religieus erfgoed, dat zowel intern als extern te zien is, beschreven. boek door 2De handleiding komt in de kerk ter inzage te liggen en kan door bezoekers die een ‘rondje kerk’ willen doen of b.v. tijdens de kerstdagen voor de kerstkribbe naar de kerk komen, worden gebruikt.

 

Wim Bindels

38 vrienden en vriendinnen van de Stichting verzamelden zich 10 september 2011 rond kwart voor twee op het zonovergoten plein voor het oude stadshuis in Gennep. Voordat we aan de rondleiding begonnen werd eerst de stadgids de heer Piet Poelen naar voren geroepen en (letterlijk) in het zonnetje gezet. Piet Poelen heeft in die jaren Gennep toeristisch op de kaart gezet. Na 12 jaar rondleidingen verzorgd te hebben vond hij het nu tijd worden om te stoppen. De rondleiding voor SCM zou zijn laatste zijn. De nieuwe wethouder Ed Vandermeulen hield namens de gemeente Gennep een toespraak met dankwoord en overhandigde hem daarbij een enveloppe. Stadgids Willy Michels (de vroegere bakker van Gennep) opgeleid door de heer Poelen, bedankte de heer Poelen ook en schonk een dinnerbon. Daarna met z’n allen op de foto voor en op het bordes. Vervolgens heette de voorzitter van SCM de heer Martien Holthuysen iedereen van harte welkom.

1 IMG 1103  De groep werd verdeeld over de twee gidsen. Onze gids was de heer Michels. Hij begon de rondleiding bij de put op de Markt. Hier zong hij spontaan het volkslied van Gennep. Dit brak al meteen het ijs! De put is het restant van de vroegere watervoorziening van de stadspomp (een replica is aanwezig). De inwoners van Gennep betaalden vroeger jaarlijks pompengeld voor het water en ze waren verplicht leren emmers in huis te hebben om bij brand direct te kunnen gaan blussen.

Wat opvalt op de Markt (hartje Gennep) zijn twee historische gebouwen het oude Stadhuis: Dit monumentale pand is tussen 1612 en 1617 gebouwd in Hollands renaissancistische stijl naar plannen van Willem van Bommel uit Emmerich. In de achthoekige traptoren bevindt zich een door Petit & Fritsen gegoten carillon met 25 klokken – een geschenk van de burgerij aan de gemeente. Het stadhuis heeft in de loop der eeuwen meerdere functies gehad, zoals kantongerecht, postkantoor, gevangenis, graanopslagplaats, schoolklas en onderkomen voor de schoolmeester en zijn gezin. Het markante gebouw is door de jaren heen verschillende keren verbouwd en gerestaureerd.

De Nederlands Hervormde Kerk, die tussen 1661 en 1663 is gebouwd en oorspronkelijk ‘Predigt Haus’ werd genoemd komt dan in de aandacht. Het is een zaalkerk in barokke stijl, waarin invloeden van de bekende Hollandse bouwmeester Pieter Post te zien zijn. De rijk versierde voorgevel is uniek in Nederland. De twee door Alexis Juliën gegoten klokken zijn in 1695 toegevoegd. In de Belgische tijd deed de kerk dienst als paardenstal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep het gebouw veel schade op. Pas in 1950 konden de erediensten er worden hervat.

In de hoeknis van het woonhuis op nr. 2 staat een keramiekbeeld van St. Norbertus, rond 1950 gemaakt door pater Norbertijn en beeldend kunstenaar Michiel van Helvert uit Heeswijk-Dinther. De heilige Norbertus is rond 1080 geboren op het Genneperhuis als zoon van de toenmalige Heer van Gennep. Norbertus is de stichter van de orde der Norbertijnen en van wel meer dan 600 kloosters in Europa. Hij werd in 1126 aartsbisschop van het Duitse Maagdenburg, waar hij in 1134 is overleden. In 1582 is hij door de paus heilig verklaard. Sinds 1627 bevinden zijn relieken zich in het Strahovklooster in Praag. In de raadszaal van het oude stadhuis hangt een groot mozaïekkunstwerk met de afbeelding van deze heilige.

Verderop staat het streekmuseum (sinds 1983) ‘Het Petershuis’. Dit is een laatmiddeleeuws pand, vormgegeven in laatgotische stijl, met hoge trapgevels, een steil dak en met korfboognissen in de voorgevel. Het staat in De Niersstraat. Dit was ooit de drukste winkelstraat van Gennep. Tot in september 1944 liep hier de tramlijn Nijmegen-Venlo van de Maas-Buurtspoorweg. Na de Tweede Wereldoorlog reden er jarenlang autobussen van de Zuid-Ooster door de straat. Al heel snel komen bij verschillende deelnemers de herinneringen boven en er volgt een geanimeerd gesprek tussen hen en de gids. Met leuke kwinkslagen leidt hij ons verder. We komen bij de oude gotische toren, het restant van de oude St-Martinuskerk, die in de Tweede Wereldoorlog is verwoest. De toren is omstreeks 1865 gebouwd naar het ontwerp van de beroemde architect Pierre Cuypers. De eeuwenoude klokken uit deze toren, die na de oorlog teruggevonden zijn, hangen nu in de toren van de nieuwe St-Martinuskerk aan de Zuid-Oostwal. Voor de ingang van de toren staat een ‘luisterkei’. We gaan naar binnen. Na de restauratie in 2010 is de toren ingericht als interactieve museale toren met 5 verdiepingen. Iedere verdieping heeft zijn eigen verhaal: Begane grond: ‘Samenleving’ hier hoor je 8 geluidsfragmenten. 1e verdieping: ‘Geschiedenis’ vanaf de oorsprong van Gennep. 2e verdieping: ‘De 2e Wereldoorlog’ met verhalen en beelden. 3e verdieping: ‘Gebouwen en Duits lijntje ‘ met film en projectie. 4e verdieping: ‘Landschap en Natuur’ kijkdoos over de natuur. 5e verdieping: ‘Uitzichtpunt’ over Gennep en omgeving. De toren is iedere dag gratis te bezichtigen van 10.00 tot 17.00 uur. Een bezoek is zeer zeker de moeite waart!

We lopen richting de Niersbrug en zien een blokvormig gebouw met de naam: ‘Genneper Molen’. Vanaf de middeleeuwen tot aan een grote brand in 1886 heeft hier een wind(koren)molen gestaan. Het huidige pand, dat in 1898-1899 werd gebouwd in opdracht van W. Steinman, had tot 1982 de functie van houtbewerkingsfabriek. Tot 1918 maakte de fabriek voor de energievoorziening gebruik van een gigantisch waterrad op de Niers. We kijken tegen de kont van een paard – het beeld ‘De Barmhartige Samaritaan’, vervaardigd in 1953 door de kunstenaar Jac Maris. Dit oorlogsmonument en diverse plaquettes bij de brug herinneren aan de soldaten die tijdens de bevrijding van Gennep in 1945 en in het voormalige Nederlands Indië gesneuveld zijn.

Vanuit de Niersstraat lopen we de Kromme Elleboog in. In dit straatje is waarschijnlijk lang geleden een moord gepleegd. Men heeft hier een skelet gevonden. We komen uit op de Houtstraat. Aan het huis nr. 13 hangt een naambordje ‘De Sѐwiet’. Dat herinnert aan een vroeger hier gevestigd snoepwinkeltje. Over de oorsprong van deze (bij)naam gaan verschillende verhalen.

Aan de rand van de Niersweg krijgen we uitleg over de naam Gennep. De Keltische benaming ‘Ganapja’, verwijst naar de locatie van Gennep: plaats waar twee wateren (Maas en Niers) samenkomen. De plaats, waar een (Romeinse) weg van west naar oost en een weg van zuid naar noord gezamenlijk via een doorwaadbare plek de Niers overstak. Gennep koopt rond 1300 stadsrechten. De geschiedenis van Het Genneperhuis, de vesting bij de uitmonding van de Niers, moeten we zelf maar eens gaan bekijken tijdens een andere wandeling. De roestige paaltjes wijzen je de weg aldus Willy Michels. Al pratende komen we in de Zandstraat terecht. De gids wijst ons op bijzondere gevels van verschillende panden, siermetselwerk, ornamenten, kroonlijsten en elementen van jugendstil/art nouveau. Van hieruit lopen we naar de stadsmuur via een doorgang langs het pand waar vroeger het postkantoor gevestigd was. In en bij de stadsmuur groeit een beschermde plant, wij hebben mooiere gezien!

We komen langs het kunstwerk ‘De Stier’ ( een ontwerp van Pieter Kortekaas). Het herinnert aan de Maaspoort in de stadsmuur, die als doorlaatplaats voor de stadsboeren met hun vee diende. Zo’n 200 jaar geleden werd Gennep omsloten door stadsmuren, ook wel ‘stadswallen’ genoemd. In de muren waren 4 grote toegangspoorten geplaatst: de Maaspoort, de Nierspoort, de Zandpoort en het Norbertuspoortje. Verderop langs de muur komen we uit bij Maria-Oord waar we een replica zien van een van de kruittorens in de muur naar een ets uit 1550.We blijven staan bij het beeld van twee vrouwen ‘De Samenwerking’ genoemd. Hier wordt het gedicht ‘De Stadsgids’ (van Piet Tunnesen) voorgedragen.

We vervolgen onze weg richting Ellen Hoffmannplein. Dit plein is vernoemd naar een van de Joodse burgers die tijdens de oorlog gedeporteerd werden en niet meer terugkeerden. Het unieke mozaïekplein bestaat uit veertien hele en vijf halve cirkels en is gemaakt door de uit Gennep afkomstige kunstenaar Frans Smeets en zijn dochter Isabelle. Veel vrijwilligers uit allerlei maatschappelijke geledingen van de gemeente hebben hen daarbij geholpen. Het plein wordt omsloten door twee markante gebouwen: Het gemeentekantoor (1994) en de bibliotheek (1999) ontworpen door architectenbureau Alberts en van Huut uit Amsterdam.

Tot slot neemt de gids ons nog mee naar een schervenverzameling in de kelder van het oude stadhuis en we sluiten de wandeling/rondleiding af in de mooie raadszaal, waar o.a. de gedecoreerden worden ontvangen, huwelijken gesloten en niet te vergeten waar ook de sleuteloverdracht vrijdag voor Carnaval plaatsvindt.

Conclusie: een gezellige en leerzame middag.

Na afloop was het heerlijk toeven op een van de terrasjes op de Markt.

Harrie en Nelly Keukens

 2 IMG 1124
 3 IMG 1184
 4 IMG 1200 kn
 5 IMG 1219
 6 SL385833
 2011 07 juli

Op zondagmiddag mochten we tijdens de tentoonstelling onze 100e vriend/ -in van onze stichting verwelkomen.
Op de foto overhandigt voorzitter Martien Holthuysen aan mevr. Eltink-Kerkhoff een fles wijn t.g.v. deze bijzondere gebeurtenis.

Op zaterdag 10 september a.s. zal de jaarlijkse excursie voor Vriend(innen) plaats vinden. Deze zal bestaan uit een rondwandeling door het oude deel van het stadje Gennep en de bezichtiging van de gerestaureerde oude kerktoren van deze plaats. De betrokkenen hebben hiervoor inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Nieuwe vrienden, die zich vóór 1 september aanmelden, kunnen de excursie nog mee maken.

 

De uiterlijke termijn waarop de voorinschrijvingen voor het boek Oorlogsherinneringen Milsbeek binnen moeten zijn is inmiddels vastgesteld op 15 september a.s.
Het kan nog steeds gebeuren door het invullen van de indertijd in het dorp gedistribueerde inschrijvings-formulieren of digitaal via het bestelformulier op de website cultuurbehoudmilsbeek.nl
In september zal besloten worden waar het boek na de presentatie te koop is en tegen welke prijs.

In deze maand augustus zal opnieuw een gedeelte van het indertijd uitgegeven boekje “De alde Milsbèk” op de website worden opgenomen.
Het betreft de woningen gelegen in het Achterbroek, de Ovenberg en een gedeelte van de Rijksweg.

 

Fanfare Crescendo

Geschiedenis in een notedop
Fototentoonstelling op 21 en 22 november 2009
in de R.K.kerk ter gelegenheid van het 85 jarig jubileum

cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 00

Zaterdag 6 juni 2009 om 11:00 uur is met een sobere plechtigheid op symbolische wijze de laatste hand gelegd aan de restauratie van een klein monumentje dat aan de Koningsvenweg staat.

Het betreft een gedenksteen die in de dertiger jaren van de vorige eeuw werd geplaatst na de voltooiing van de ontginning van het veengebied langs het Reichswald.

Uit een oogpunt van werkgelegenheid was dit indertijd een belangrijk project, niet alleen voor de werklozen in de regio die tijdelijk aan werk werden geholpen, maar ook voor de vele boeren in de gemeente Ottersum die in staat werden gesteld hun bedrijf uit te breiden.

De raad van de toenmalige gemeente Ottersum die het besluit nam, werd bij de het gereedkomen van dit werk geëerd met een gedenksteen in het talud van de Kroonbeek op de grens van de dorpen Ottersum en Milsbeek. Later werd die gedenksteen op een sokkel geplaatst. De Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft het initiatief genomen om de gedenksteen te restaureren en het Waterschap Peel en Maasvallei is bereid gevonden de kosten hiervan voor haar rekening te nemen.

De door verwering onleesbaar geworden tekst op de in natuursteen uit gevoerde gedenksteen is door de Milsbeekse beeldhouwer weer leesbaar gemaakt en vervolgens gereinigd en geïmpregneerd. Als sluitstuk is er nu een plaquette op de sokkel bevestigd. Op deze plaquette wordt het doel en het belang dat hier indertijd mee was gediend toegelicht.

De gedenksteen bevindt zich op het punt waar de Koningsvenweg de Kroonbeek kruist. Komende vanaf de Rijksweg rijdt u de Zwarteweg op en draait u de laatste weg voor het restaurant De Diepen rechts af. U rijdt vervolgens rechtdoor totdat u bij de kruising met de Kroonbeek het monumentje aan de rechterzijde van de weg ziet.

 

cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 01   cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 02 cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 03

Genodigden en schrijvende pers

Voorzitter Holthuysen met dhr. Stoffelen
van het Waterschap

Voorzitter Holthuysen met dhr. Stoffelen
van het Waterschap

cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 04   cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 05   cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 06

Interview voor de lokale televisie

Toespraak van de voorzitter dhr. M.Holthuysen

Televisieopname

cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 07   cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 08 cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 09

Een belangstellende burger uit de buurt

De laatste bevestigingsschroef

Een toepasselijk drankje tot besluit

Fotoreportage restauratie pottenbakkerij 'Jakobsladder'

Fotoreportage startsein
restauratie pottenbakkerij 'Jakobsladder' door wethouder Voncken
en napraten onder het genot van een kop koffie met gebak

oude pottenbakkerijrestauratie jakobsladder 01restauratie jakobsladder 02restauratie jakobsladder 03restauratie jakobsladder 04restauratie jakobsladder 05restauratie jakobsladder 06restauratie jakobsladder 07restauratie jakobsladder 08restauratie jakobsladder 09restauratie jakobsladder 10restauratie jakobsladder 11restauratie jakobsladder 12restauratie jakobsladder 13restauratie jakobsladder 14restauratie jakobsladder 15restauratie jakobsladder 16restauratie jakobsladder 17restauratie jakobsladder 18restauratie jakobsladder 19restauratie jakobsladder 20restauratie jakobsladder 21

 

 

filmavond 2009

De op 26 maart 2009 door onze stichting georganiseerde avond met historische filmbeelden uit ons dorp was wederom een enorm succes. Dat gold allereerst voor de opkomst. Waren er vorig jaar naar schatting 230 geïnteresseerden die belangstelling toonden, door de goede mond op mond reclame van vorig jaar liep het aantal bezoekers dit jaar op naar ongeveer 280. De beide zijzaaltjes werden open gegooid en alle stoelen en krukken van ’t Trefpunt moesten bij elkaar worden gezocht om alle geïnteresseerden een plaatsje te gunnen. Al vroeg meldden de eerste bezoekers zich en het misverstand over het aanvangstijdstip werd voorzover ons ter ore is gekomen gelukkig zonder morren geaccepteerd.

De volgende films zijn vertoond:

  • De film van de 85-jarige Fanfare
  • De productie van de laatste steen van de steenfabriek
  • De opnamen van de oude Peter Linders (Kerste Peter) uit het programma "De Stoel"
  • De film van Bruno Kuhn uit 1946


Wilt u nog iets weten over de getoonde films, neem dan gerust contact op met de stichting
.

Op 1 april 2010 hebben vrienden en vrijwilligers van onze stichting genoten van de filmavond,die de werkgroep tentoon stelde.
Voor de pauze gaf de voorzitter Martien Holthuysen een overzicht van de eerste vijf jaren van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, de projecten en de toekomstplannen.
Hierna volgde een film met enkele beelden van deze projecten en een overzicht van het pas geopende wandelpad. Het gedeelte voor de pauze werd verder gevuld met beelden van de gebroeders van den Hoogen, Jansen en Coenen, de bloempottenfabriek Arts en Jan Hoenselaar toonde met vaardige hand, hoe men vroeger maaide.

Na de pauze werd een groot deel ingevuld met filmmateriaal over de Tweede Wereldoorlog, dat betrekking had over Milsbeek en omgeving: Operatie Veritable.

De laatste film toonde fotomateriaal over de Milsbeekse oorlogsjaren en de wederopbouw. Met deze film werd er aandacht gevraagd voor foto's, geschriften en verhalen.

Dit alles om verder te kunnen werken aan een boek over het oorlogsverleden van Milsbeek.

Na de grote opkomst op 1 april viel de belangstelling op vrijdag 2 april nogal tegen. Een reden om goed na te denken hoe het vervolg komend jaar uit te voeren.

Iedereen, die aan deze filmavond heeft meegewerkt ,in welke vorm dan ook, hartelijk dank.

Natuurlijk ook een woord van dank voor alle aanwezigen.

Een grote stimulans om verder te werken aan verzamelen van de historie van Milsbeek.

filmavond-1 2010 filmavond-2 2010 filmavond-3 2010
filmavond-4 2010 filmavond-5 2010 filmavond-6 2010
filmavond-7 2010 filmavond-8 2010 filmavond-9 2010
filmavond-10 2010 filmavond-11 2010 filmavond-12 2010

Religieus erfgoed van de R.K. Kerk te Milsbeek

Franse Kerstgroep
Gemodelleerd door de Gebroeders Delin, die in Parijs een gipsenbeelden-atelier hadden. Ze komen uit de bloeitijd van de “Saint-Sulpice stijl” (1860-1920), het was Katholieke Volkskunst. Deze kerstgroep is geschonken door de naaste medewerkers van Bouwpastoor Ludovicus Hoefnagels, voor de éérste kerstviering in de R.K. Parochiekerk van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand in Milsbeek op 25 december (1ste Kerstdag) 1932.

De stal
De stal naar Nederlands model van wit-berkenhout met rieten dak, is ontworpen en gebouwd door de Milsbekenaren Harrie Noy en Leo Derks.

kerststal1G   kerststal2G kerststal3G 
 De Driekoningen
en de kameel bij de kribbe
 De Engel  De Driekoningen
en de kameel bij de kribbe
 kerststal4G  kerststal5G  kerststal6G
 Het kindje, de schapen
en de herder
 De Kribbe, Maria, Josef
en het kindje
 De Kerstgroep

 

Religieus erfgoed van de R.K. Kerk te Milsbeek

In 1936 werd de Calvarieberg op de R.K. Begraafplaats, achter de R.K. Parochiekerk van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand in Milsbeek, opgericht, een religieus kunstwerk voorstellend een eikenhouten kruis met daarop een corpus van de Gekruisigde Christus.

Onder het kruis, Maria de Moeder van Christus en Johannes de Evangelist.
Het hiervoor gebruikte materiaal is beton. In de archieven is niets bekend wie de maker/ontwerper van deze Calvarieberg is.
Onderzoek is gaande om dit nog te achterhalen.

 

kalvarieberg1Gkalvarieberg2Gkalvarieberg3Gkalvarieberg4G
 

Religieus erfgoed van de R.K. Kerk te Milsbeek
De Kruisweg

De traditie van de kruisweg gaat terug naar het lijdensverhaal en de kruisdood van Jezus.Vanouds trokken pelgrims naar Jeruzalem om de gang van Jezus naar Golgotha na te lopen. Toen dit later in de Middeleeuwen lastiger werd, bouwde men de Via Dolorosa op meerdere plaatsen in Europa na. Markante scènes werden verbeeld door staties, een plek waar men stilstaat om het lijden van Jezus te overdenken.

In de R.K. Parochiekerk O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand in Milsbeek, bevindt zich een 14-delige terracotta Kruisweg, ontworpen en gemaakt door de Maastrichtse kunstenaar Frans Tuinstra (1923-2006). Hij was werkzaam bij de N.V.Russel-Tiglia, de Eerste Tegelse keramiekfabriek in Tegelen. Deze Kruisweg is in 1953 geplaatst in de Parochiekerk. Het was een geschenk van de parochianen ter gelegenheid van het zilveren Priesterfeest van de toenmalige Pastoor Lambert Versterren in 1953.

 thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6

Het bewaren van historisch waardevolle grafmonumenten

De Stichting is de mening toegedaan dat sommige van de op het kerkhof in Milsbeek aanwezige grafmonumenten zich lenen om ook na beëindiging van het grafrecht en het ruimen van het graf behouden te blijven. Zulke gedenktekens dreigen immers verloren te gaan wanneer graven worden geruimd en grafstenen worden verwijderd. Voor de concrete uitwerking heeft het bestuur van de stichting het onderstaande overzicht van uitgangspunten vastgesteld.

grafmonumenten1

Om voor plaatsing in de tuin langs de zijgevel van de kerk in aanmerking te komen moet het monument in het verleden door de nabestaanden van de overledenen zijn opgericht en ten aanzien daarvan aan het RK kerkbestuur kenbaar hebben gemaakt dat zij het grafrecht willen beëindigen en dat men geen bezwaar heeft tegen plaatsing van het grafmonument.

Een grafmonument moet, historisch gezien, waarde hebben voor de inwoners van Milsbeek. Het kan die waarde ontlenen aan zowel de architectonische geaardheid van het monument als aan de persoon waarvoor het werd opgericht.

Voorbeelden van grafmonumenten die hun historische waarde ontlenen aan hun architectonische geaardheid zijn bijvoorbeeld anno 2008 niet meer in gebruik zijnde grafelementen, zoals een eenvoudig houten bordje, een houten kruis, een gietijzeren kruis en eenvoudige monumentale stenen. Grafmonumenten die een herinnering zijn aan bekende Milsbekers zoal bijvoorbeeld kerkmeesters met een lange staat van dienst, en oud-wethouders, of waarvan de vorm wat vertelt over hun leven of van Milsbekers, wier wijze van overlijden indertijd een schok teweeg bracht in de Milsbeekse gemeenschap, kunnen worden beschouwd als grafmonumenten die hun historische waarde ontlenen aan de persoon

Plaatsing van eerste grafmonumenten gerealiseerd

Na een grondige voorbereiding en discussie met verschillende deskundigen heeft de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek in de zomer van 2009 de eerste grafstenen een plaats gegeven bij de kerkmuur.

De bedoeling is dat deze stenen daar “eeuwig“ blijven staan. Het zijn zorgvuldig gekozen stenen die een bepaald tijdperk uit onze kerkhofgeschiedenis omschrijven. Onze stichting zal door het kerkbestuur op de hoogte worden gehouden van de in de toekomst te ruimen graven. Per individueel graf zal in overleg met belanghebbenden worden bepaald of een steen bewaard wordt.

Op deze manier wordt een stukje geschiedenis van het Milsbeek kerkhof voor belangstellenden zichtbaar

grafmonumenten2 grafmonumenten3 grafmonumenten4

Oude grafsteen met icoon Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand gerestaureerd

Toen we bezig waren met plannen tot het behoud van oude grafstenen van het RK kerkhof, kwam Chris Janssen in gesprek met Jan en Marietje Grutters-Koster. Zij vertelden hem dat indertijd op het graf van de moeder van Marietje een grafsteen had gestaan met daarin gegraveerd de beeltenis van de patroonheilige van de parochie en dat deze grafsteen er nog altijd was. Nadat het graf 25 a 30 jaar geleden werd geruimd, heeft men die steen mee naar huis genomen en als stoeptegel voor de staldeur van de boerderij aan de Driekronenstraat gelegd. De moeder van Marietje Koster was Lies van Koster-van Duren, geboren op 12 augustus 1911 in Till (D). Toen Gert Koster uit Milsbeek haar leerde kennen woonde de familie in Malden. Nadat ze getrouwd waren gingen ze wonen in het ouderlijke boerderijtje aan de Driekronenstraat dat indertijd voor de uitbreiding van de CNC moest wijken. Op 23 november 1957 overleed zij op 46-jarige leeftijd. Nadat de boerderij aan het Waterschap Peel en Maasvallei was verkocht, werd de hardstenen grafsteen weggehaald en bewaard. De marmeren plaat met de tekst was niet meer te achterhalen. Door Leo Wijnhoven is de grafsteen inmiddels gerestaureerd. Hij staat nu - in afwachting van zijn definitieve plaatsing tegen de zijgevel van de RK kerk - tussen de andere oude reeds geplaatste oude grafmonumenten.

1-12-2009, Wim Bindels

grafmonumenten5 grafmonumenten6

het origineel de

de gerestaureerde steen

wandelroute rondje Milsbeek, dik de moeite waard

Rond drie uur 's middags opent de heer Martien Holthuysen, voorzitter van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, de officiële plechtigheid met een korte toespraak.

wandelroute01
Hierin geeft hij kort aan, hoe het een en ander betreffende deze wandelroute tot stand is gekomen. Tevens geeft hij de plaatsen aan, waar informatieborden en banken geplaatst zijn. Ook bedankt hij iedereen, die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt om het "RONDJE MILSBEEK" realiseren, van sponsors tot vrijwilligers, van geld tot spade in de grond, van vergaderingen tot schitterende folder. Deze folder is ook opgenomen in de wandelbox Maasduinen.

Na het voordragen van het gedicht "Waar eens de plaggenhutten stonden...." door de heer Adriaan de Winter, vindt de officiële opening plaats. Wethouder mevr. Voncken en de heer Dinghs van Gebiedscommissie Platteland in Uitvoering van de provincie onthullen het grote bord bij de kerk. Aan de linkerzijde de geschiedenis van de parochie O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, aan de rechterkant de wandelroute Rondje Milsbeek, dik de moeite waard.
Na het aanschouwen van het grote bord door de vele aanwezigen wordt iedereen uitgenodigd voor een kopje koffie in restaurant De Diepen.

wandelroute04

Onder het genot van dit zeer gewaardeerde drankje kan men nog kijken naar een korte film met een impressie van de projecten van de stichting en wat beelden van de "nieuwe" wandelroute. Een RONDJE MILSBEEK.... DIK DE MOEITE WAARD.

Folder verkrijgbaar bij de VVV's, van de Loo en restaurant De Diepen.

 

wandelroute01 wandelroute02 wandelroute03 wandelroute04 wandelroute05 wandelroute06 wandelroute07 wandelroute08 wandelroute09 wandelroute10 wandelroute11 wandelroute12 wandelroute13

 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl